PARKENS PRO­FI­LER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EFTERÅRETS PROFIL - TEKST: SEBASTIAN STANBURY @SebStan­bury

A lle­re­de i maj vir­ke­de det helt op­lagt, at Vik­tor Fi­s­cher vil­le bli­ve Ef­ter­å­rets Pro­fil.

På da­va­e­ren­de tids­punkt hav­de aar­hu­si­a­ne­ren spil­let sin før­ste halvsa­e­son hjem­me i Dan­mark, og kun Ka­mil Wilczeks ut­ro­li­ge må­l­form – samt må­ske FC Kø­ben­havns svin­gen­de re­sul­ta­ter – for­hin­dre­de Fi­s­cher i at bli­ve For­å­rets Pro­fil. I sid­ste en­de vandt po­lak­ken af­stem­nin­gen blandt de 14 Su­per­liga-tra­e­ne­re, ét po­int for­an FCK-nyind­kø­bet.

Så da Vik­tor Fi­s­cher vend­te til­ba­ge fra fe­rie i li­ge så do­mi­ne­ren­de form som før fe­ri­en, og da FC Kø­ben­havn hur­tigt be­gynd­te at lig­ne sit van­li­ge jeg, trå­d­te Fi­s­cher ind som det ly­sen­de bud på den før­ste kø­ben­havn­ske pro­fil­vin­der, si­den Thomas Dela­ney i 2016 bå­de blev For­å­rets og Ef­ter­å­rets Pro­fil. Han blev Må­ne­dens Spil­ler i au­gust og la­ve­de seks mål og ot­te as­sists i de før­ste 11 run­der. Men Vik­tor Fi­s­cher blev ik­ke Ef­ter­å­rets Pro­fil.

For det før­ste blev han ska­det og har ik­ke spil­let si­den slut­nin­gen af ok­to­ber. Han kom­mer hel­ler ik­ke på ba­nen i ef­ter­års­sa­e­so­nens sid­ste run­de den­ne we­e­kend.

For det an­det blev Fi­s­cher over­ha­let af en spil­ler, som få hav­de ven­tet vil­le pla­ce­re sig så højt, da sid­ste sa­e­son slut­te­de. Godt nok hav­de Ro­bert Skov fra dag ét spil­let sig ind som fast mand i FC Kø­ben­havns høj­re­si­de, men han la­ve­de kun ét mål i for­å­ret og in­gen as­sists. Det har aen­dret sig ef­ter fe­ri­en, hvor han er to mål for­an Fi­s­chers for­års­kon­kur­rent Ka­mil Wilczek på top­pen af top­sco­rer­li­sten, og hvor han og­så har stå­et bag vig­ti­ge op­la­eg, for ek­sem­pel da han ef­ter 91 mi­nut­ter af ude­kam­pen mod Brønd­by gik for­bi Ant­ho­ny Jung og lag­de op til Jo­nas Winds’ 1-0-scor­ing.

Al­le­re­de in­den Fi­s­cher blev ska­det, var Ro­bert Skov be­gyndt at over­ta­ge rol­len som hol­dets pri­ma­e­re of­fen­si­ve driv­kraft. Fra 10. til 14. run­de score­de han seks gan­ge og lag­de op til yder­li­ge­re to mål, og si­den er han ba­re fort­sat. Der­for end­te Ro­bert Skov som en su­ve­ra­en vin­der af Ef­ter­å­rets Pro­fil.

SKOV – FI­S­CHER – SKOV

Su­per­liga-top­sco­re­rens 60 po­int er det hø­je­ste an­tal i en af Tips­bla­dets pro­fil­kårin­ger, si­den ef­ter­å­ret 2016, da David Nielsen var den ene­ste stem­me­be­ret­ti­ge­de tra­e­ner, som ik­ke hav­de Thomas Dela­ney på sin før­ste­plads og der­med for­hin­dre­de FCK-an­fø­re­ren i at op­nå de mak­si­ma­le 65 po­int. Nielsen hav­de ham som num­mer to ef­ter Mat­hi­as ”Zanka” Jørgensen. Den da­va­e­ren­de Lyng­by- og nu­va­e­ren­de AGF-tra­e­ner er og­så en af dem, der hol­der Skov fra en før­ste­plads i den­ne om­gang, ef­ter­som han pe­ge­de på De­nis Vavro med Skov li­ge ef­ter. Og­så Bo Hen­rik­sen hav­de den sam­le­de vin­der på en an­den­plads, mens Kenneth An­der­sen kun gav ham to po­int, men i ste­det hav­de en af si­ne tid­li­ge­re spil­le­re fra FC Midtjyl­lands aka­de­mi, Vik­tor Fi­s­cher, som num­mer ét. Trods ens sco­re får Fi­s­cher an­den­plad­sen i den sam­le­de stil­ling frem for An­dreas Skov Ol­sen på en me­get smal mar­gin. De to hav­de li­ge man­ge før­ste­plad­ser og li­ge man­ge an­den­plad­ser, mens Fi­s­cher hav­de en tred­je­plads me­re end FC Nord­s­ja­el­land-te­e­na­ge­ren og bli­ver der­med to­er. Det er før­ste gang, førsteog an­den­plad­sen går til spil­le­re fra sam­me klub, si­den FCK’er­ne Dela­ney, Nicolai Jørgensen og Fe­de­ri­co San­tan­der sat­te sig på top tre i for­å­ret 2016.

19-åri­ge An­dreas Skov Ol­sen kan nu va­e­re godt til­freds med en tred­je­plads. Han hav­de kun spil­let fem Su­per­liga-kam­pe før den­ne sa­e­son og blev for­melt først se­ni­or i som­mer, men nu har han sco­ret sig til en fjer­de­plads på top­sco­rer­li­sten og sit hold til ad­skil­li­ge vig­ti­ge po­int i en be­sva­er­lig sa­e­son. I 2017 blev Marcus Ing­vart­sen For­å­rets Pro­fil, mens Emi­li­a­no Marcon­des tog ha­e­de­ren i den ef­ter­føl­gen­de halvsa­e­son. An­dreas Skov Ol­sen er et godt bud på en kom­men­de nord­s­ja­el­land­sk vin­der. Han de­ler fle­re spids­kom­pe­ten­cer med Ef­ter­å­rets Pro­fil, og det dre­jer sig ik­ke kun om ef­ter­nav­net. Han er ung, har dansk pas, og så har han li­ge­som Ro­bert Skov et ven­stre­ben, der kan af­gø­re fod­bold­kam­pe, bå­de in­den i og uden for fel­tet.

TOPHOLDENE DOMINERER

I kårin­gen af For­å­rets Pro­fil fik 18 for­skel­li­ge spil­le­re stem­mer, mens tal­let nu er øget til 21. Til­sam­men står FC Kø­ben­havn og FC Midtjyl­land for me­re end halv­de­len af spil­ler­ne, 11 i alt, men mens top­hol­det fra FCK har et par stem­me­slu­ge­re i form af Skov og Fi­s­cher, lig­ger FC Midtjyl­lands spil­le­re la­en­ge­re ne­de på li­sten. De to Foot­ball Clubs sto­re til­ste­de­va­e­rel­se i kårin­gen er – li­ge­som Su­per­liga-ta­bel­len – et tegn på, hvor me­get de dominerer liga­en i den­ne sa­e­son. Brønd­bys ned­gang er og­så ty­de­lig. Vi­ce­me­stre­ne er gå­et fra at ha­ve syv spil­le­re i kårin­gen til at ha­ve én – for­å­rets vin­der Ka­mil Wilczek.

Det er som al­tid sjovt at dyk­ke ned i de en­kel­te tra­e­ne­res stem­mer. For ek­sem­pel var David Nielsen som na­evnt en del af min­dre­tal­let, der ik­ke hav­de Ro­bert Skov som et­ter. Han valg­te alt­så De­nis Vavro, som han gav po­int som den ene­ste. Jo­hn Lam­mers hav­de der­i­mod al­le spil­ler­ne i top fem med på sin li­ste. Spil­ler­ne i Adol­fo Sor­ma­nis top tre var og­så lig med spil­ler­ne i den sam­le­de top tre, men til gen­ga­eld hav­de han som num­mer fi­re og fem Mart Lie­der og Oli­ver Abild­gaard, som in­gen an­dre stem­te på.

Den slags out­si­de­re er al­tid at fin­de, når Tips­bla­det la­ver pro­fil­kårin­ger. Til gen­ga­eld var der in­gen tvivl om vin­de­ren. Ro­bert Skov har va­e­ret Su­per­liga­ens stør­ste pro­fil i ef­ter­å­ret 2018. ✖

Num­mer to og ét i kårin­gen af Ef­ter­å­rets Pro­fil: Vik­tor Fi­s­cher og Ro­bert Skov. Foto: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.