”DET ER SØDT AF DEM, AT DE VIL STEM­ME PÅ MIG”

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EFTERÅRETS PROFIL -

Igan­ske over­be­vi­sen­de stil har Ro­bert Skov vun­det tit­len som Ef­ter­å­rets Pro­fil med 60 ud 65 mu­li­ge stem­mer. Stå­le Sol­bak­ken måt­te ik­ke stem­me på ham, men samt­li­ge af de 13 re­ste­ren­de tra­e­ne­re hav­de ham på de­res li­ste, og 10 af dem valg­te Skov som et­ter. ”Det hav­de jeg ik­ke li­ge reg­net med. Det er over­ra­sken­de og vildt, og det er sødt af dem, at de vil stem­me på mig. Som spil­ler tror jeg ik­ke, man ta­en­ker så me­get over at im­po­ne­re mod­stan­der­nes tra­e­ner, men her er det jo dem, der be­stem­mer, og det er dej­ligt at få et an­er­ken­den­de klap på skul­de­ren. Det sa­et­ter jeg pris på,” si­ger Ro­bert Skov.

Der har va­e­ret mas­ser af ha­e­der i den­ne sa­e­son, hvor sil­ke­bor­gen­se­ren ni gan­ge har va­e­ret på Ugens Hold, to gan­ge er ble­vet Må­ne­dens Spil­ler og er den hur­tig­ste spil­ler no­gen­sin­de til at nå 15 sa­e­son­mål for FC Kø­ben­havn. Men det be­ty­der ik­ke, at det er li­ge­gyl­digt, når der kom­mer end­nu en ud­ma­er­kel­se.

”Det be­ty­der no­get. Jeg ar­bej­der ik­ke hårdt for at få in­di­vi­du­el ha­e­der. Jeg ar­bej­der hårdt for mi­ne hold­kam­me­ra­ter og klub­ben, og jeg prø­ver at få de re­sul­ta­ter, der kra­e­ves, men selv­føl­ge­lig er det et stort klap på skul­de­ren, og de tit­ler, jeg har få­et, har va­e­ret fe­de. Det er an­er­ken­del­se af at gø­re det godt, og det vil­le va­e­re tra­els, hvis det var den an­den vej. Det er su­per­fedt, og jeg ta­ger ba­re det hele med, su­ger det ind, men hvi­ler ik­ke på laur­ba­er­re­ne, for­di det er gå­et godt, for jeg har sta­dig man­ge ting, jeg skal bli­ve bed­re til.”

Før kam­pen mod Es­b­jerg i we­e­ken­den, over­rak­te Ni­els-Christian Holm­strøm Ro­bert Skov pri­sen som Må­ne­dens Spil­ler i Su­per­liga­en for novem­ber. Det er an­den må­ned i tra­ek, FCK’eren vin­der. Foto: Anders Kja­er­bye/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.