KAMIN WILCZEK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - EFTERÅRETS PROFIL -

Ef­ter at ha­ve va­e­ret så smer­ten­de ta­et på mester­ska­bet før som­mer­fe­ri­en er Brønd­by dyk­ket og langt fra kam­pen om gul­det. Men det er ik­ke Ka­mil Wilczeks skyld. For­å­rets Pro­fil er li­ge så god som i sid­ste sa­e­son, og hav­de det ik­ke va­e­ret for ham, kun­ne Brønd­by ha­ve haft stør­re pro­ble­mer i ta­bel­len. For hver­ken Mi­ka­el Uhre, An­te Er­ceg el­ler Ni­ko­lai Laur­sen har kun­net af­lø­se Te­emu Puk­ki, så der har va­e­ret truk­ket sto­re veks­ler på fin­nens tid­li­ge­re mak­ker, som dog har le­vet op til an­sva­ret og na­e­sten al­tid er far­lig in­de i fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.