ULVE I GULE KLAEDER

Hvad kan Bo Hen­rik­sen, hvor­for er de i Hor­sens, og har de, helt ae­r­ligt, lyst til at slå de­res mo­der­klub FC Midtjyl­land på søn­dag? AC Hor­sens’ Sø­ren Re­e­se og Sam­my Skyt­te for­kla­rer de­res mar­kan­te kar­ri­e­re­valg og Hor­sens’ for­nuf­ti­ge sa­e­son.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTERVIEW: SKYTTE OG REESE - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

De har vun­det i Par­ken, på Brønd­by Sta­dion, i Farum, År­hus, Aal­borg og Hjør­ring, mens den en­li­ge hjem­me­sejr hidtil i sa­e­so­nen var mod AGF.

Søn­dag ven­ter én af de rig­tig sva­e­re hjem­me­kam­pe, når FC Midtjyl­land kom­mer til AC Hor­sens, men med 27 po­int, syv run­der i grund­spil­let til­ba­ge og to po­int ned til AaB og Ran­ders FC på den for­ker­te si­de af Top 6-stre­gen gi­ver vig­tig­he­den og mo­ti­va­tio­nen sig selv for Hor­sens-spil­ler­ne for­ud for mester­hol­dets be­søg.

For hjem­me­hol­dets Sø­ren Re­e­se og Sam­my Skyt­te er kam­pen og­så en an­led­ning til at må­le sig mod de spil­le­re, de i 2019 skal slå af el­ler ta­ge over fra ef­ter trans­fers.

Re­e­se og Skyt­te er nem­lig ejet af FC Midtjyl­land, ef­ter de skif­te­de fra Vi­borg FF og Sil­ke­borg IF i ju­ni og om­gå­en­de blev le­jet vi­de­re til AC Hor­sens uden at tra­e­ne én ene­ste gang med midtjy­der­ne.

Det brag­te min­del­ser om trans­fers, man el­lers mest for­bin­der med ita­li­ensk fod­bold og Pre­mi­er Le­ague-top­klub­ber­ne Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea. For hver­ken Sø­ren Re­e­se el­ler Sam­my Skyt­te lig­ne­de spil­le­re, der på kort sigt kun­ne pas­se ind i star­top­stil­lin­gen på FC Midtjyl­lands top­hold. Til gen­ga­eld hav­de bå­de Re­e­se og Skyt­te fri­købs­klau­su­ler i de­res af­ta­ler, i Skyt­tes til­fa­el­de ud­løst af Sil­ke­borgs nedryk­ning, og i Re­e­ses for­di Vi­borg ik­ke vend­te til­ba­ge til Su­per­liga­en.

Så hvad er for­må­let? Skal de to FCM-eje­de Hor­sens-spil­le­re til Ikast til som­mer og spil­le sig på hol­det? El­ler er de in­ve­ste­rings­ob­jek­ter og del af en stør­re FCM-plan om at ha­ve så me­gen kon­trol med ta­lent­mas­sen i Dan­mark som mu­ligt?

En plan, hvor et FC Midtjyl­land på ven­ska­be­lig fod med AC Hor­sens og i til­fa­el­de af Fre­de­ri­cia-op­ryk­ning til Su­per­liga­en har langt fle­re end 11 FCM-spil­le­re i star­top­stil­lin­ger­ne i Su­per­liga­en run­de ef­ter run­de fra som­me­ren 2019?

Tips­bla­det har mødt Sø­ren Re­e­se og Sam­my Skyt­te til en snak om Hor­sens’ sa­e­son og de­res iøj­ne­fal­den­de le­je­af­ta­ler ef­ter de­res som­mer-skif­te til Østjyl­land via FC Midtjyl­land i som­mer.

Hav­de du for­ven­tet at stå i AC Hor­sens nu, da I ka­em­pe­de for op­ryk­ning i Vi­borg i for­å­ret? Re­e­se: ”Det ene­ste, der fyld­te for mig, var. at det skul­le hed­de Su­per­liga­en for Vi­borg ef­ter som­mer­fe­ri­en. Klub­bens am­bi­tio­ner var mi­ne am­bi­tio­ner, og jeg trå­d­te ind i en oste­klok­ke, hvor alt hand­le­de om, at vi fra 1. ju­ni 2018 igen var et Su­per­liga-hold. Jeg for­ven­te­de, at det vil­le bli­ve med Vi­borg, og det var og­så der­for, jeg for­la­en­ge­de min kon­trakt ef­ter nedryk­nin­gen. At jeg nu står og har spil­let et halvt år i AC Hor­sens, det hav­de jeg ik­ke ta­enkt til­ba­ge i maj. Og jeg har va­e­ret glad for det hal­ve år.”

Hav­de du set det kom­me, Sam­my? Nedryk­nin­gen var vel over­ra­sken­de, når vi hu­sker til­ba­ge på, hvor­dan Sil­ke­borg spil­le­de med Ro­bert Skov og Jens-Mar­tin Gam­mel­by i ef­ter­å­ret sid­ste år?

Skyt­te: ”Jeg sy­nes, at vi hav­de et ek­stremt sta­er­kt hold. Men vi un­der­pra­este­re­de hele for­å­ret. Der var na­er­mest in­gen, der spil­le­de op til de­res ni­veau. Til sidst blev det vir­ke­lig al­vor­ligt for os, og så gik det jo, som al­le har set. Det var helt for­fa­er­de­ligt.”

Skyt­te: ”Jeg hav­de en klau­sul, der trå­d­te i kraft, hvis vi ryk­ke­de ned. Der hav­de va­e­ret en del snak frem og til­ba­ge om mig, og så pas­se­de et skif­te for mig per­fekt, ef­ter det var endt med en nedryk­ning. Jeg hav­de in­gen in­ten­tion om at spil­le i 1. di­vi­sion. Det er skidt, at det var år­sa­gen til, jeg skul­le va­ek fra Sil­ke­borg, det var og er jeg sinds­sygt tra­et af. Men så­dan var re­a­li­te­ter­ne, og jeg for­holdt mig til min si­tu­a­tion og traf et valg.”

Hvad sag­de din ch­eftra­e­ner Pe­ter Sø­ren­sen og di­rek­tør Kent Mad­sen til, at du valg­te FC Midtjyl­land?

Skyt­te: ”Det var først og frem­mest min agent, der tal­te med klub­ben. Men jeg hav­de og­så en sam­ta­le med Pe­ter Sø­ren­sen, hvor jeg for­tal­te ham, hvor­dan lan­det lå.” For­stod han og Kent så dit valg?

Skyt­te: ”Ha ha ha! Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til.”

Hvad har du hørt for skif­tet fra trup­pen i Sil­ke­borg?

Skyt­te: ”Jeg kom­mer fint ud af det med mi­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter i Sil­ke­borg. Det har ik­ke va­e­ret no­get. Der er in­tet ondt blod, og jeg snak­ker sta­dig med fle­re af dem. De er ba­re gla­de på mi­ne veg­ne.”

Re­e­se: ”I en trup ser vi hin­an­den i al­le mu­li­ge sam­men­ha­en­ge, og­så når vi er pres­se­de og ud­for­dre­de. Vi er al­le kon­kur­ren­ce­men­ne­sker, og vi er og­så klar over og eni­ge om, at vi hver isa­er har en for­plig­tel­se til at ind­fri en så stor del af vo­res po­ten­ti­a­le som mu­ligt. Dri­ve det så langt, vi over­ho­ve­det kan. Der­for er der og­så en helt an­den for­stå­el­se for et klubs­kif­te in­ter­nt på et fod­bold­hold, end der er fra om­ver­de­nen.”

Hvor­dan op­le­ve­de du re­ak­tio­nen i Vi­borg, Sø­ren?

Re­e­se: ”Jeg var loy­al, mens jeg var i Vi­borg. Det me­ner jeg, at man skal va­e­re over for sin klub. Jeg en­ga­ge­re­de mig som spil­ler, i at snak­ke med sponso­rer og va­e­re en le­der. Men jeg syn­tes ik­ke, at loy­a­li­te­ten og­så skul­le be­ty­de, at jeg skul­le si­ge nej til et til­bud, jeg føl­te var in­ter­es­sant. Jeg hav­de brug for at prø­ve no­get nyt og hav­de en am­bi­tion om at kom­me til­ba­ge i Su­per­liga­en. Så må man va­el­ge lidt egoi­stisk. Jeg var klar over, at der vil­le kom­me no­get røg på grund af min be­slut­ning, men jeg var lidt over­ra­sket over, hvor me­get det var, og hvor la­en­ge det va­re­de.”

Re­e­se: ”Jeg blev da som nord­jy­de op­ma­er­k­som på, hvor man­ge fø­lel­ser, der kan va­e­re i fod­bold. At når lil­le jeg skif­ter fod­bold­klub, kan det fyl­de rig­tig me­get. Det var ik­ke sjovt, men det var la­e­re­rigt at op­le­ve, at et skif­te mel­lem to klub­ber på for­skel­li­ge ste­der i dansk fod­bold kan fyl­de så me­get. Man kan ven­de det så­dan, at jeg i hvert fald ik­ke bli­ver glemt nu. Hvor det før var for no­get po­si­tivt, jeg blev be­ma­er­ket, er det for min­dre po­si­tivt nu. De glem­mer mig i hvert fald ik­ke.”

Hvad var di­ne over­vej­el­ser om at ta­ge fra Vi­borg til FC Midtjyl­land, Sø­ren? FC Midtjyl­land er jo den helt sto­re ri­val derop­pe... Re­e­se: ”Min før­ste tan­ke var, at det kun­ne jeg ik­ke. I Vi­borg bli­ver man op­dra­get til, at det ik­ke er skif­te, man kan la­ve. Jeg tog det som en kom­pli­ment, at de var in­ter­es­se­re­de, selv­om jeg ik­ke hav­de ramt det ni­veau, jeg ger­ne vil­le i 1. di­vi­sion, som bå­de jeg selv og om­ver­de­nen hav­de for­ven­tet, at jeg vil­le ram­me.

➜ Da jeg tal­te det igen­nem med min fa­mi­lie og agent, fandt jeg ud af, at det var et spa­en­den­de skridt, og må­ske og­så en må­de at hop­pe et trin over på. Jeg skul­le kø­bes fri, og det er ik­ke al­le klub­ber, der har pen­ge­ne til det.”

For­klar, hvor­dan din trans­fer blev til, og hvor­for du valg­te at si­ge ja til FC Midtjyl­lands bud, selv­om det jo ty­de­lig­vis var en me­get ut­ra­di­tio­nel må­de at la­ve en trans­fer.

Re­e­se: ”Det be­gyn­der med, at jeg hø­rer, FC Midtjyl­land vil la­eg­ge et bud. Man vil­le hø­re, om jeg var in­ter­es­se­ret, qua jeg var i Vi­borg, og det var jeg ef­ter lidt be­ta­enk­nings­tid. Jeg syn­tes, det lød spa­en­den­de, og jeg vil­le ger­ne til­ba­ge til Su­per­liga­en. Jeg har som per­son brug for af og til at bli­ve ry­stet lidt og bragt ud af min com­fort zo­ne. Jeg ta­ger ger­ne nog­le ud­for­drin­ger, der ude­fra set ser me­get sva­e­re, må­ske lidt håb­lø­se, ud. Det med at bli­ve le­jet ud kom så på ta­le, for­di hver­ken de el­ler jeg var in­ter­es­se­ret i, at jeg skul­le sid­de på ba­en­ken. De hav­de på det tids­punkt nog­le me­get staerke stop­pe­re, og skrid­tet fra at spil­le 1. di­vi­sion til at va­e­re på et hold, hvor for­håb­nin­gen på det tids­punkt var grup­pe­spil i Cham­pions Le­ague el­ler Eu­ro­pa Le­ague, vil­le va­e­re stort at ta­ge på tre uger i en sommerferie. Jeg tal­te med Svend Gra­ver­sen, Claus Ste­in­le­in og Jess Thorup, og jeg for­tal­te om, hvor­dan jeg så si­tu­a­tio­nen, og hør­te om de­res syn på mig. Jeg kun­ne hø­re, at de tro­e­de på, jeg skul­le til­ba­ge at spil­le ef­ter ud­lej­nin­gen. Så det net­op ik­ke ba­re blev en el­ler an­den stu­de­han­del, hvor man for­søg­te at tje­ne let­te pen­ge på mig ved at ud­le­je og der­ef­ter sa­el­ge mig. Der er en plan for tin­ge­ne, som jeg og­så kan stå in­de for.”

Skyt­te: ”Jeg syn­tes, at til­bud­det fra FC Midtjyl­land gav me­ning. I og med, at jeg er så ung, skal jeg spil­le så me­get som mu­ligt, og det er sva­ert at gå ind på et mester­hold og spil­le li­ge med det sam­me. De­res to cen­tra­le midt­ba­ne­spil­le­re har mu­lig­vis va­e­ret de bed­ste i sa­e­so­nen. Jakob Poulsen spil­le­de vel sin bed­ste sa­e­son over­ho­ve­det i sid­ste sa­e­son, og jeg for­ven­ter ik­ke, at jeg ba­re kan gå ind og slå an­fø­re­ren på mester­hol­det af ef­ter den sa­e­son, han hav­de spil­let. Hver­ken FC Midtjyl­land el­ler jeg var in­ter­es­se­ret i en sa­e­son, hvor jeg skul­le sid­de på ba­en­ken i man­ge kam­pe, så jeg skul­le ud­le­jes. Jeg tal­te med Bo i fle­re om­gan­ge, og vi fandt hin­an­den i de snak­ke.”

Re­e­se: ”Jeg var godt til­freds med at ha­ve mit skif­te til FC Midtjyl­land på plads og så få af­ta­len med Hor­sens i or­den, før no­get blev of­fent­lig­gjort. Jeg sy­nes ik­ke, det hav­de va­e­ret godt at star­te i FC Midtjyl­land med en uges tra­e­ning og så der bli­ve ud­le­jet. Det fyld­te no­get, at det var en al­ter­na­tiv må­de at la­ve skif­tet. For mig ha­en­ger det så­dan sam­men, at jeg er skif­tet fra Vi­borg til Hor­sens, og så ved jeg al­le­re­de, hvad jeg skal fra na­e­ste som­mer. Jeg ved så og­så, at hvis jeg kun spil­ler or­di­na­ert her i Hor­sens, er sand­syn­lig­he­den for, at jeg kom­mer til­ba­ge og spil­ler i FC Midtjyl­land nok ik­ke sa­er­lig stor. I hvert fald ik­ke i for­hold til at bru­ge mig. Vi er eni­ge om, at jeg skal spil­le. Jeg har en al­der, hvor jeg skal spil­le, og jeg ken­der mig selv godt nok til at vi­de, at jeg er van­vit­tig dår­lig til ik­ke at spil­le.”

Sø­ren, hvad sag­de Bo Hen­rik­sen for at over­be­vi­se dig om, at Hor­sens var det rig­ti­ge valg for dig?

Re­e­se: ”Bo var me­get ae­r­lig om, at jeg la­en­ge hav­de va­e­ret en øn­ske­spil­ler for dem, som hav­de va­e­ret uden for de­res ra­ek­ke­vid­de. Mit mål før trans­fer­vin­du­et var at kom­me til en mid­ter­klub i Su­per­liga­en, for det var det, jeg og min agent men­te var re­a­li­stisk. Bo var ae­r­lig om­kring, at de ik­ke hav­de råd til at kø­be mig fri el­ler be­ta­le min løn, så de hav­de va­e­ret ude af stand til at hen­te mig. Det vid­ste jeg godt på for­hånd, at Hor­sens hav­de haft kig på mig. Det var en for­del, at jeg vid­ste, de så mig som en ba­e­ren­de spil­ler, og at de hav­de va­e­ret in­ter­es­se­ret i mig gen­nem la­en­ge­re tid. Bo vil­le ha­ve mig til at ta­ge an­svar og ud­vik­le det, jeg og­så hav­de ar­bej­det med i Vi­borg, det med at ta­ge sty­ring i for­sva­ret men og­så for re­sten af hol­det. Jeg var glad for, at han kun­ne se de egen­ska­ber i mig, og at han vil­le va­e­re med til at ud­vik­le dem yder­li­ge­re.”

FREMSKRIDT I HOR­SENS

Den de­fen­siv, Sø­ren Re­e­se er en cen­tral del af i AC Hor­sens, har tid­li­ge­re va­e­ret en be­ty­de­lig del af for­kla­ring på den østjy­ske suc­ces un­der Bo Hen­rik­sen, men i den­ne sa­e­son er det ik­ke de­fen­si­ven, der ba­e­rer hol­det.

34 ind­kas­se­re­de mål kan i no­gen grad for­kla­res med stryg af FC Kø­ben­havn, FC Midtjyl­land, OB og Vej­le, og de sto­re ne­der­lag gør min­dre, når man sam­ti­dig vin­der sna­ev­re kam­pe – to­måls­sej­ren i Aal­borg i sid­ste we­e­kend var den før­ste i sa­e­so­nen ef­ter seks et­måls­sej­re.

Me­dal­je­slut­spil­let er på in­gen må­de sik­ret for Hor­sens, som book­ma­ker­ne ran­ge­rer en anel­se for­an Es­b­jerg, Ran­ders FC og FC Nord­s­ja­el­land og li­ge med AaB i kam­pen om fem­teog sjet­te­plad­sen til marts.

Men det har va­e­ret po­si­tivt at spil­le i Hor­sens, me­ner Re­e­se og Skyt­te, der kom fra en yderst skuf­fen­de fjer­de­plads i 1. di­vi­sion med Vi­borg FF og den hår­de Sil­ke­borg-nedryk­ning i Skyt­tes til­fa­el­de, få uger ef­ter Sil­ke­borg IF hav­de tabt po­kal­fi­na­len til Brønd­by IF.

Re­e­se: ”Det er først ef­ter sej­ren over AaB, at vi for al­vor ta­en­ker på top 6. Hav­de vi tabt den kamp, kun­ne det me­get vel ha­ve hand­let om over­le­vel­se i et me­get bredt felt af klub­ber, med li­ge langt til nedryk­nings­play­off og top 6. Nu vil det na­e­sten va­e­re uam­bi­tiøst ik­ke at gå ef­ter top 6. Vi er på 27 po­int nu, og den magi­ske gra­en­se ple­jer at lig­ge på 34 el­ler 35 po­int.”

Hvor­dan har Bo Hen­rik­sen va­e­ret at ar­bej­de for? De fle­ste, det har ta­endt for et tv i Dan­mark i de se­ne­ste år, har jo en me­ning om ham...

Re­e­se: ”Ja, al­le har de­res egen me­ning om Bo. Man­ge sy­nes, det er for­fa­er­de­ligt at spil­le mod ham, og det har jeg og­så haft for­nø­jel­sen af. Men li­ge så ir­ri­te­ren­de, han er at ha­ve på mod­stan­de­rens hold, li­ge så god er han at spil­le for. Han tør stil­le sig for­re­st og ta­ge ta­esk for si­ne spil­le­re for at be­skyt­te hol­det, og så er han en dyg­tig mo­ti­va­tor. Man kan ha­ve lyst til at klap­pe ham én, når man spil­ler mod ham, men det er me­get la­e­re­rigt at ar­bej­de for ham, og han er en mar­kant an­den ty­pe, end dem jeg tid­li­ge­re har haft som ch­eftra­e­ner. Til ti­der er det og­så rig­tig un­der­hol­den­de.”

Så hvor­dan er han at ar­bej­de for?

Re­e­se: ”Han er li­ge ud af po­sen. Jeg har hel­ler ik­ke va­e­ret et sted før, hvor trup­pen er så in­vol­ve­ret, og hvor der er så stor åben­hed som her. Han pak­ker ik­ke sig selv ind, og han er fuld­sta­en­dig li­geg­lad med, hvad an­dre ta­en­ker om ham. Det kan man og­så la­e­re af. At det i den­ne ver­den ik­ke er nød­ven­digt at ta­en­ke så me­get over, hvad an­dre me­ner. Vi hav­de bol­den me­re end AaB, og­så før de­res ud­vis­ning, men det er sta­dig død­bold­pra­e­di­ka­tet, der sid­der på os. Og­så selv­om AaB var ved at sco­re på hvert af de­res hjør­ne­s­park, for­di vi slet ik­ke kan he­a­de na­er så godt, som Hor­sens kun­ne i sid­ste sa­e­son. Det ta­ger rig­tig la­en­ge at kom­me af med de pra­e­di­ka­ter. Da jeg kom her­ned tro­e­de jeg da og­så, at tra­e­ning var en ti­mes ind­kast og så en halv ti­mes kant. Men der er rig­tig man­ge go­de spil­le­re her­ne­de, og selv­om død­bol­de sta­dig er et vå­ben for os, er vi li­ge så me­get et spil­len­de hold.”

Skyt­te: ”Bo er en ener­gisk tra­e­ner, der gi­ver sit hold ener­gi. Og så er han en ka­er­lig per­son. Han be­kym­rer sig om si­ne spil­le­re, hvor­dan de er som men­ne­sker, og hvor­dan de har det. Det er ik­ke kun pra­e­sta­tio­nen in­de på ba­nen, der be­ty­der no­get for ham. Og så er han hård, når han skal va­e­re hård. Han er al­tid kon­struk­tiv og sør­ger for, at man får tin­ge­ne at vi­de på den rig­ti­ge må­de.”

Re­e­se: ”Jeg har op­le­vet en åben­hed om­kring for ek­sem­pel trans­fer­vin­du­et. I an­dre klub­ber er man nor­malt me­get luk­ket, man vil ik­ke en gang in­ter­nt si­ge, om man le­der ef­ter en be­stemt po­si­tion, el­ler om et skif­te er ta­et på. I år spil­le­de vi kamp på da­gen, og da­gen in­den fik vi at vi­de, at der vil­le kom­me nye spil­le­re til på be­stem­te po­si­tio­ner. Vi bli­ver og­så in­vol­ve­ret i for­hold til mad og an­dre ele­men­ter af vo­res dag­lig­dag. Der er en åben snak, og man kan al­tid forta­el­le sin me­ning til Bo. Det er ik­ke sik­kert, at han føl­ger ens me­ning, men man bli­ver al­tid hørt.”

Re­e­se: ”Der er man­ge skjul­te agen­da­er i den her ver­den, men her i Hor­sens er man god til at va­e­re åben. Selv­føl­ge­lig kan Bo ik­ke gø­re me­get me­re end 11 mand til­freds, men så­dan er det i al­le klub­ber, og her gør man en ind­sats for at va­e­re åben.”

➜ Hvad gi­ver det dig at va­e­re her, Sam­my? Gør det dig klar til kon­kur­ren­cen i FCM? Skyt­te: ”En af de ting, jeg skal ar­bej­de med her, er det fy­si­ske aspekt af mit spil. Jeg er byg­get til at kun­ne spil­le fy­sisk, men jeg skul­le ger­ne bli­ve bed­re til at ud­nyt­te det. Det er én af grun­de­ne til, at jeg kom her­til. Det var det, jeg fik for­talt, at FC Midtjyl­land øn­ske­de af mig. Det var no­get helt an­det, der blev lagt va­egt på i Sil­ke­borg.”

VIG­TIG KAMP FOR HOR­SENS

Søn­dag ef­ter­mid­dag i Hor­sens er Sam­my Skyt­te i ka­ran­ta­e­ne, ef­ter han fik et sent gult kort som ind­skif­ter i se­ne­ste run­de mod AaB.

Men Sø­ren Re­e­se er sand­syn­lig­vis med i AC Hor­sens’ mid­ter­for­svar, og for de to le­je­de spil­le­re ga­el­der det, at det ik­ke gør en for­skel for dem, at søn­da­gens mod­stan­der og­så ejer dem. Re­e­se: ”Det vil be­ty­de me­get for klub­ben at kom­me i top 6, så man er sik­ker på, hvad man ar­bej­der ud fra i na­e­ste sa­e­son, som bli­ver end­nu me­re af­gø­ren­de [for­ud for at liga­en bli­ver skå­ret fra 14 til 12 hold]. Så kan Hor­sens må­ske be­gyn­de at sat­se lidt me­re til en dra­be­lig sa­e­son.”

Så du kan godt ab­stra­he­re fra, at det er FC Midtjyl­land og hele den spe­ci­el­le kon­struk­tion om­kring din trans­fer?

Re­e­se: ”Det ene­ste tids­punkt, hvor jeg ta­en­ker over det, er i en si­tu­a­tion som den her. Når man bli­ver kon­fron­te­ret med det af jour­na­li­ster, fans, ven­ner og fa­mi­lie. Som du li­ge hør­te [en Hor­sens-me­d­ar­bej­der har li­ge sun­get ”FC Midtjyl­land” for de to spil­le­re], kan de godt dril­le os med, at vi er le­jes­ven­de. Men i dag­lig­da­gen er vi Hor­sens-spil­le­re, og på søn­dag vil jeg slå FC Midtjyl­land. Der er ik­ke no­get, der er an­der­le­des end tid­li­ge­re i min kar­ri­e­re. Jeg er le­jet her­til i et helt år, og så når man vir­ke­lig at gå me­get op i, hvor­dan det går os her i Hor­sens. Jeg har ik­ke brugt me­gen ener­gi på det, si­den af­ta­len faldt på plads. Jeg traf en be­slut­ning, og så er det dét. Jeg har for­plig­tel­sen til at va­e­re loy­al og gå 100 pro­cent op i at va­e­re her. Det er kun, når I sa­et­ter os ned og vi snak­ker om si­tu­a­tio­nen, at jeg ta­en­ker over det med FC Midtjyl­land.”

Skyt­te: ”Som Re­e­se si­ger, er man Hor­sens-spil­ler 100 pro­cent, når man er her. Man ta­en­ker ik­ke over, hvad der sker om seks el­ler 12 må­ne­der. Det er nu­et, den na­e­ste tra­e­ning og den na­e­ste kamp, der ta­el­ler. Da vi mød­te dem i au­gust, var det en kamp som al­le an­dre. Vi skul­le ud at vin­de. Jeg vil li­ge så ger­ne slå FC Midtjyl­land, som jeg vil slå AGF el­ler FC Kø­ben­havn.”

Re­e­se: ”Du fik da og­så hilst på én af de­res midt­ba­ne­spil­le­re [i den før­ste kamp i Her­ning i au­gust, FCM vandt 3-0 ef­ter et tid­ligt rødt kort til Hor­sens]. Var det ik­ke Jakob Poulsen?” Skyt­te: ”Jeg tror, det var Sparv. Jeg fik i hvert fald sagt god­dag [sat en hård ta­ck­ling].”

Re­e­se: ”Jeg kom­mer fra, at kam­pe­ne mod FC Midtjyl­land er de stør­ste i sa­e­so­nen. Det vil jeg ik­ke si­ge, at de er nu. Det hand­ler ik­ke om, hvor­vidt jeg la­ver et hat­tri­ck mod FC Midtjyl­land el­ler ej, og hvad det vil­le be­ty­de for min frem­tid der. Skul­le det ske, så ba­e­rer min hold­kam­me­ra­ter i Hor­sens mig i guld­stol. Det bli­ver ba­re en helt al­min­de­lig kamp, vi skal ha­ve et re­sul­tat i. Der kom­mer ik­ke no­get godt ud af, at jeg be­gyn­der at ta­en­ke for me­get over, at den kamp er sa­er­lig. Det gør mig ik­ke no­get godt, hver­ken i for­hold til den ene el­ler den an­den lejr. Her i by­en er det kam­pen mod Vej­le, der er den sto­re, hvor det sum­mer i klub­ben og by­en.”

Kan I føl­ge med mod et hold som FC Midtjyl­land? Og hø­rer Hor­sens til der?

Re­e­se: ”De stør­ste spil­le­re hav­ner i top 6, og det vil vi gø­re alt for at bli­ve del af. Jeg me­ner, at vi har kva­li­tet her i Hor­sens til at kom­me i top 6, at vi kan spil­le os til én af de fi­re bil­let­ter, der er til­ba­ge.”

Skyt­te: ”Topholdene har så man­ge go­de spil­le­re, at det er sva­ert at da­em­me op for dem al­le, mens de min­dre hold kun har et par styk­ker hver. FC Midtjyl­land har go­de spil­le­re på samt­li­ge plad­ser, og så er man nødt til at hol­de øje med al­le. Det gi­ver au­to­ma­tisk de­res spil­le­re ek­stra plads. Det er og­så med til at for­kla­re, at de fol­der sig ud på så højt et ni­veau. De­res go­de hold­kam­me­ra­ter gør dem bed­re.”

Kan I spil­le der, når I ef­ter pla­nen skal til Her­ning til na­e­ste som­mer?

Re­e­se: ”Selv­føl­ge­lig er det for at kom­me til at spil­le. Man skal kun­ne vi­se kva­li­te­ter­ne for at spil­le sig på et hold, der har 25 mand, der me­ner, de skal spil­le, og som nok al­le vil­le spil­le i langt de fle­ste klub­ber. Jeg har da en am­bi­tion om at va­e­re med til at spil­le Eu­ro­pa Le­ague el­ler Cham­pions Le­ague ef­ter som­mer­fe­ri­en. Jeg hå­ber da og­så, at det bli­ver re­sul­ta­tet af det her pro­jekt.”

Skyt­te: ”Til som­mer skal jeg over og ta­ge kon­kur­ren­cen op på det hold. De har nok til to hold, der kan spil­le top 6, og bli­ver man valgt til start-11’eren i den klub, er man au­to­ma­tisk et salgsob­jekt. Det er det, der er må­let. For Re­e­se og jeg er må­let at kom­me til at spil­le for FC Midtjyl­land, men det er først en gang i frem­ti­den. Vi fo­ku­se­rer ik­ke på det nu, selv­om vi beg­ge er klar over, det i sid­ste en­de er det, vi skal. Nu hand­ler det om at smadre FC Midtjyl­land på søn­dag. Alt­så, de må smadre dem [Skyt­te nik­ker over mod Re­e­se og smi­ler].”

Re­e­se: ”Og så rå­ber du lidt af dem.” ✖

Sø­ren Re­e­se og Sam­my Skyt­te i Hor­sens’ 3-2-sejr tid­li­ge­re i ef­ter­års­sa­e­so­nen. 25-åri­ge Re­e­se og 21-åri­ge Skyt­te skal ef­ter pla­nen til FC Midtjyl­land til na­e­ste som­mer. Midtjy­der­ne køb­te dem i ju­ni i år og le­je­de dem om­gå­en­de vi­de­re til AC Hor­sens på af­ta­ler, der var for­hand­let på plads in­den pra­e­sen­ta­tio­nen i FC Midtjyl­land.Foto: Bo Am­strup/Ritzau Scanpix

Foto: Pe­ter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Foto: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.