DE 16 SPIL­LE­RE I FCM’S SPIND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTERVIEW: SKYTTE OG REESE -

Sam­my Skyt­te og Sø­ren Re­e­se er langt fra de ene­ste spil­le­re, FC Midtjyl­land har sendt va­ek fra Ikast og Her­ning på le­je­af­ta­le i jag­ten på spil­le­tid og sport­s­lig udvikling. FC Midtjyl­land har 28 spil­le­re i første­hold­strup­pen, og med Skyt­te, Re­e­se og ni­ge­ri­an­ske Chu­ma Ane­ne på en kort­tids­kon­trakt i Fre­de­ri­cia af prak­ti­ske år­sa­ger før et nytårs­skif­te til FC Midtjyl­land, har det midtjy­ske mester­hold 16 spil­le­re ud­le­jet til an­dre klub­ber.

Fre­de­ri­cia har FC Midtjyl­land en of­fi­ci­el sam­ar­bejds­af­ta­le med, og hvis in­ter­na­tio­na­le re­gela­en­drin­ger ik­ke brem­ser midtjy­der­ne, er der og­så over­vej­el­ser om et sam­ar­bej­de med en an­den skan­di­na­visk klub for FC Midtjyl­land, der des­u­den sta­dig ar­bej­der med aka­de­mi­et FC Ebe­dei i Ni­ge­ria og med eje­ren Mat­t­hew Ben­hams an­den klub, Cham­pions­hip-hol­det Brent­ford i det ve­st­li­ge Lon­don.

Spil­ler­nes suc­ces på lån er blan­det, og det sam­me er den spil­le­tid, de får.

For FC Midtjyl­land er in­ci­ta­men­tet at gi­ve spil­le­re, der ik­ke vil­le kom­me på hol­det i Her­ning, spil­le­tid i an­dre klub­ber, så de en­ten kan bru­ges i FC Midtjyl­land i de kom­men­de år el­ler sa­el­ges vi­de­re til en an­den klub.

”Jeg sy­nes slet ik­ke, man kan sam­men­lig­ne det, vi gør, med det, som vi ser i Chel­sea, der har 40 spil­le­re på ud­le­je om året, og hvor in­gen af dem no­gen­sin­de kom­mer til at spil­le for Chel­sea. De spil­le­re, vi kø­ber, har vi stor tro på kan bli­ve første­holds­spil­le­re i FC Midtjyl­land in­den for en over­sku­e­lig pe­ri­o­de. Vo­res ra­tio­na­le for at gø­re, som vi gør, er, at hvis vi ven­ter et år med at kø­be Sam­my Skyt­te, så er hans mar­kedsva­er­di må­ske for­doblet, og ved at kø­be ham nu får vi ham til en fair pris, og vi bru­ger så et ud­lej­ning­s­år til at gø­re ham klar,” sag­de FC Midtjyl­lands for­mand Rasmus An­ker­sen til Tips­bla­det i som­mer.

På in­ter­na­tio­nalt ni­veau er der fo­kus på le­je­af­ta­ler, og i FIFA-re­gi ar­bej­der et ud­valg med re­pra­e­sen­tan­ter for spil­le­re og klub­ber på nye reg­ler, der mu­lig­vis vil be­gra­en­se mu­lig­he­den for at ud­le­je et stort an­tal spil­le­re ad gan­gen.

Da Tips­bla­det.dk i ok­to­ber sat­te fo­kus på ud­lej­nin­ger, her­un­der FC Midtjyl­lands sam­ar­bej­de med blandt an­dre Fre­de­ri­cia, kri­ti­se­re­de AaB’s sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de fa­eno­me­net, dog uden at han spe­ci­fikt pe­ge­de på FC Midtjyl­land.

”Det er en ten­dens i fod­bol­dens per­spek­tiv, at der er nog­le stør­re klub­ber, der sam­ler et hav af dyg­ti­ge spil­le­re hos sig, for­di de har øko­no­mi­ske mid­ler. De ud­le­jer dem, så de sta­dig har kon­trol over de spil­le­re, og så le­jer de ud til klub­ber, de har et ta­et sam­ar­bej­de med. Det er en skam, og det kan pil­le no­get af char­men ved fod­bol­den. Jeg me­ner, det er kon­kur­ren­ce­forvri­den­de,” sag­de Al­lan Gaar­de til tips­bla­det.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.