STO­RE PHIL KAN STA­DIG

Det end­te i tå­rer ved VM i 2014, men Luíz Fe­lipe Sco­la­ri kan sta­dig vin­de tit­ler. Tips­bla­det run­der sa­e­so­nen i Bra­si­li­en af.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRASILIEN - TEKST: PE­TER ARNHOLDT FRA BELO HORIZONTE

Deca­cam­peão! Pal­meiras er bra­si­li­ansk me­ster for tien­de gang ef­ter en over­be­vi­sen­de sa­e­son, hvor isa­er klub­bens im­po­ne­ren­de fi­nish med 23 kam­pe uden ne­der­lag blev af­gø­ren­de. Ar­ki­tek­ten bag det flot­te re­sul­tat var in­gen rin­ge­re end den tid­li­ge­re bra­si­li­an­ske land­stra­e­ner Luíz Fe­lipe Sco­la­ri, der i en al­der af 70 år blev den ae­ld­ste tra­e­ner til at ero­bre mester­ska­bet i Sy­da­me­ri­kas stør­ste land. Og han gjor­de det på for­bløf­fen­de kort tid. Det tog så­le­des ba­re fi­re må­ne­der fra, at den er­far­ne gau­chó trå­d­te ind af dø­ren til Pal­meiras og til, at klub­ben med de ita­li­en­ske aner kun­ne fejre end­nu en tri­umf.

’Fe­lipão’ over­tog ro­ret ef­ter den el­lers an­er­kend­te tra­e­ner Ro­ger Ma­cha­do, som i slut­nin­gen af juli fik sil­kes­noren ef­ter et smalt ne­der­lag ude til Flu­mi­nen­se. Pal­meiras’ pra­esi­dent Maurício Ga­li­ot­to for­kla­re­de, at man ik­ke var til­freds med de svin­gen­de re­sul­ta­ter, og at man nu kig­ge­de ef­ter en me­re er­fa­ren tra­e­ner. Det fik man i den grad med Sco­la­ri, der fik et te­le­fo­nopkald af Pal­meiras’ sport­s­li­ge chef Ale­xan­dre Mat­tos tid­ligt om mor­ge­nen i sit hjem i Ca­scais i Portu­gal, og selv­om han blev ta­get på sen­gen, så valg­te Fe­lipão al­li­ge­vel at tak­ke ja til for tred­je gang at stå i spid­sen for de grøn­ne fra São Paulo.

Der var der­for me­get sym­bolsk, at Sco­la­ri fik over­rakt trøj­en med 3-tal­let på ryg­gen, da han blev pra­e­sen­te­ret på pres­se­mø­det på Pal­meiras’ tra­e­nings­cen­ter den 3. au­gust. Han kun­ne fak­tisk og­så ha­ve få­et stuk­ket et 5-tal ud, for­di Pal­meiras un­der ti­den med Fe­lipão hav­de hen­tet fem sto­re po­ka­ler hjem, hvoraf Co­pa Li­berta­do­res-tit­len i 1999 nok fyl­der mest i po­kal­ska­bet. Det nye sam­ar­bej­de ka­ste­de så end­nu en ti­tel af sig, og det var selv­om Fe­lipão og Pal­meiras star­te­de fra bag­hjul. Ud­gangs­punk­tet var en 6. plads, men ef­ter 10 kam­pe un­der Sco­la­ris ma­na­ge­ment ero­bre­de Bra­si­li­ens bed­ste trup 1. plad­sen i ra­ek­ken, og der­fra så de sig ik­ke til­ba­ge.

Klubpra­esi­den­ten Ga­li­ot­to var selv­føl­ge­lig en glad mand, da mester­ska­bet var en re­a­li­tet, og han kun­ne og­så va­e­re stolt over den må­de, som det ske­te. Pal­meiras hen­te­de i den an­den tur­ne­rings­halv­del 47 po­ints, hvil­ket sva­rer til en suc­ces­ra­te på 82,5 pro­cent. Det er ik­ke set før i liga­ens hi­sto­rie. ’O Verdão’ var der­u­d­over det mest scoren­de hold og sam­ti­digt det mand­skab, der slap fa­er­re­st mål ind. Det er så vel at ma­er­ke in­klu­siv Ma­cha­dos no­get svin­gen­de pe­ri­o­de på 15 kam­pe. Pra­esi­den­ten kal­der selv Fe­lipãos ind­sats for ud­slags­gi­ven­de.

”Sco­la­ri kom til og aen­dre­de men­ta­li­te­ten i om­kla­ed­nings­rum­met,” for­tal­te Ga­li­ot­to til Estadão.

Og når vi snak­ker om at kon­trol­le­re om­kla­ed­nings­rum­met, så har det ik­ke va­e­ret en let af­fa­e­re. I Pal­meiras-trup­pen fin­der man blandt an­dre Fe­lipe Me­lo, som hav­de det med at gå amok på ba­nen. Det grel­le­ste ek­sem­pel så vi, da ’Pit­bul­len’ så di­rek­te rødt ef­ter 3 mi­nut­ters spil mod Cer­ro Por­teño i Li­berta­do­res. Den var ta­et på at bli­ve dyrt for Pal­meiras’ vi­de­re del­ta­gel­se i Sy­da­me­ri­kas for­nem­ste tur­ne­ring, og epi­so­den ko­ste­de en kam­me­rat­lig sam­ta­le med Sco­la­ri. Der­ef­ter aen­dre­de Me­lo kurs. Der blev sta­dig hen­tet kort, men ben­bra­ek­ker-ta­ck­lin­ger­ne forsvandt, og han be­gynd­te fak­tisk og­så at la­ve mål.

Det var nu ik­ke alt, som Fe­lipão rør­te ved, der blev en suc­ces. Pal­meiras nå­e­de frem til se­mi­fi­na­len i Co­pa Li­berta­do­res, hvor det blev det et sam­let 4-2-ne­der­lag til Bo­ca Ju­ni­o­rs, og i po­kal­tur­ne­rin­gen måt­te Sco­la­ris trop­per og­så se fi­na­len fra so­fa­en ef­ter et kne­bent 2-1-ne­der­lag til de se­ne­re vin­de­re fra Cruzeiro. Den sport­s­li­ge le­del­se må dog gla­e­de sig over, at Pal­meiras hav­de en sta­erk nok trup til at va­e­re med på tre fron­ter på sam­me tid, og det lover godt for na­e­ste år. Den pen­ge­sta­er­ke klub er al­le­re­de ude og kig­ge ef­ter for­sta­er­k­nin­ger, og der er al­le­re­de kom­met et par styk­ker i hus.

Spørgs­må­let er nu hvad, der sker med Luíz Fe­lipe Sco­la­ri. Pal­meiras har pa­pir på den po­pu­la­e­re tra­e­ner indtil ud­gan­gen af 2020, men fri­købs­klau­su­len ly­der på ba­re en

Luíz Fe­lipe Sco­la­ri (i blåt tra­e­ning­s­tøj) med Pal­meiras-trup­pen og Se­rie A-tro­fa­e­et. Foto: Nel­son Al­mei­da/Ritzau Scanpix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.