KAN­DI­DA­TER­NE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LA LIGA -

1. BAR­CE­LO­NA

For: Så la­en­ge Lio­nel Mes­si er i na­er­he­den af sit ak­tu­el­le ni­veau, vil Bar­ce­lo­na va­e­re fa­vo­rit til at gen­vin­de mester­ska­bet, selv­om hol­dets spil­le­ma­es­si­ge ni­veau ik­ke im­po­ne­rer vold­somt. Sam­ti­dig har Bar­ce­lo­na va­e­ret i frem­gang den se­ne­ste må­ned si­den 3-4-nederlaget til Be­tis hjem­me på Camp Nou.

Imod: Bar­ce­lo­na vandt 5-1 over Re­al Madrid uden den ska­de­de Lio­nel Mes­si, men al­li­ge­vel er det sva­ert at kom­me uden om, at Mes­sis be­tyd­ning er stør­re end no­gen­sin­de. Kun i glimt har Bar­ce­lo­na vist spil, der kan må­le sig med de sto­re år un­der Gu­ar­di­o­la.

Høj­de­punkt: Man­ge af Bar­ce­lo­nas tri­um­fer mod Re­al Madrid har fun­det sted på San­ti­a­go Ber­nabéu. 5-1-sej­ren over Re­al Madrid i ok­to­ber var den mest mar­kan­te hjem­me­sejr over ri­va­ler­ne si­den 5-0-sej­ren i 2010.

Lav­punkt: Det var bund mod top, da Bar­ce­lo­na i slut­nin­gen af sep­tem­ber rej­ste til Madrid for at mø­de Le­ganés. Men ef­ter en rin­ge og umo­ti­ve­ret ind­sats led Bar­ce­lo­na sa­e­so­nens før­ste ne­der­lag, som var del af en se­rie på fi­re liga­kam­pe i tra­ek uden sejr.

Nøg­le­spil­ler: Lio­nel Mes­si. Tre mål og to op­la­eg var re­sul­ta­tet af ar­gen­ti­ne­rens tur til Va­len­cia i søn­dags. Ugen før score­de han to for­mi­dab­le fris­parks­mål i lo­ka­l­op­gø­ret mod Es­pa­ny­ol. Mester­skabs­chan­ce: 60 pro­cent.

2. SE­VIL­LA

For: Pablo Ma­chíns ind­t­og som tra­e­ner har va­e­ret im­po­ne­ren­de, ef­ter at Se­vil­la hav­de tre for­skel­li­ge tra­e­ne­re i en ka­o­tisk sid­ste sa­e­son. Star­ten var svin­gen­de, men nu er Ma­chíns ka­rak­te­ri­sti­ske

3-5-2 på plads i An­da­lu­si­en, og Se­vil­la er ble­vet en sta­erk en­hed, som ik­ke har tabt i liga­en i to må­ne­der.

Imod: Hol­det bør ik­ke ha­ve kva­li­tet nok til at ud­for­dre de tre for­hånds­fa­vo­rit­ter over en hel sa­e­son, og for­sva­ret har ved fle­re lej­lig­he­der vist svag­heds­tegn. Sam­ti­dig vil den i Se­vil­la så el­ske­de Eu­ro­pa Le­ague kra­e­ve op­ma­er­k­som­hed, og an­da­lu­si­er­ne vil na­ep­pe ned­pri­o­ri­te­re tur­ne­rin­gen.

Høj­de­punkt: Før­ste halv­leg af op­gø­ret mod Re­al Madrid i slut­nin­gen af sep­tem­ber va­ek­ke­de min­der om det sto­re Se­vil­la-hold, der var på nip­pet til at vin­de mester­ska­bet i 06/07. 3-0 stod det ef­ter 40 mi­nut­ters ha­es­bla­e­sen­de og dy­na­misk an­grebs­fod­bold på et fest­stemt Sán­chez Pizjuán.

Lav­punkt: Ba­re halvan­den uge in­den tri­um­fen mod Re­al Madrid var Sán­chez Pizjuán pra­e­get af skep­sis og util­freds­hed. Ge­ta­fe par­ke­re­de sig so­lidt, holdt Se­vil­la fra fa­det og score­de to mål, der ef­ter­lod Se­vil­la he­le ot­te po­int fra før­ste­plad­sen.

Nøg­le­spil­ler: Éver Ba­ne­ga. Den 30-åri­ge ar­gen­ti­ner har spil­let et stort ef­ter­år på den cen­tra­le midt­ba­ne, og det har vist sig at pas­se ham glim­ren­de ik­ke la­en­ge­re at ha­ve Ste­ven N’Zon­zi ved sin si­de. Mester­skabs­chan­ce: 5 pro­cent.

3. ATLÈTICO MADRID

For: At­léti­co så sta­er­ke ud, da de i au­gust vandt den eu­ro­pa­ei­ske

Su­per Cup over Re­al Madrid, og hol­det har kun tabt én kamp i

La Li­ga, hvil­ket er fa­er­re­st af al­le. I de se­ne­ste kam­pe har An­to­i­ne

Gri­ez­mann fun­det vej til må­let, og som en ra­ek­ke med­spil­le­re bør fransk­man­den kun­ne løf­te sit ni­veau i re­sten af sa­e­so­nen.

Imod: Hel­ler ik­ke den­ne gang er det lyk­ke­des for Di­e­go Si­meo­ne at gø­re At­léti­co til et me­re of­fen­sivt og spilsty­ren­de hold. Det sto­re ind­køb Tho­mas Le­mar og den nu ska­de­de Di­e­go Cos­ta har slet ik­ke haft den øn­ske­de be­tyd­ning for spil­let.

Høj­de­punkt: 4-2-sej­ren over Re­al Madrid i Tal­linn var en sød tri­umf i au­gust, som vir­ke­lig ta­end­te op­ti­mis­men in­den sa­e­son­star­ten.

Lav­punkt: 4-0-nederlaget i Dort­mund i Cham­pions Le­ague var Di­e­go Si­meo­nes stør­ste ne­der­lag som At­léti­co-tra­e­ner. Hol­det var uken­de­ligt den af­ten.

Nøg­le­spil­ler: An­to­i­ne Gri­ez­mann. Det var en sym­bolsk tri­umf, at fransk­man­den valg­te at bli­ve i At­léti­co frem for at skif­te til Bar­ce­lo­na. Men end­nu har han ik­ke ramt top­ni­veau­et i sa­e­so­nen. Mester­skabs­chan­ce: 20 pro­cent. 4. RE­AL MADRID For: At Re­al Madrid ef­ter et ra­ed­sels­fuldt ef­ter­år kun er fem po­int fra før­ste­plad­sen, er den stør­ste grund til op­ti­mis­me. In­tet er tabt, og pra­e­sta­tio­ner­ne kan vel kun bli­ve bed­re end hidtil. Re­sul­ta­ter­ne er des­u­den ble­vet bed­re ef­ter tra­e­ner­skif­tet fra Ju­len Lope­te­gui til San­ti­a­go So­la­ri. Imod: Selv­om han har vun­det 9 af si­ne 11 kam­pe som tra­e­ner, li­der Re­al Madrid sta­dig af sto­re spil­le­ma­es­si­ge pro­ble­mer un­der So­la­ri. No­get klar spil­lestil er sva­er at få øje på, og man­ge nøg­le­spil­le­re er mile­vidt fra de­res bed­ste ni­veau.

Høj­de­punkt: Da Re­al Madrid vandt 3-0 over Ro­ma i sep­tem­ber, lig­ne­de Ju­len Lope­te­gui et godt valg som tra­e­ner. Her var der ener­gi i gen­pres­set og be­va­e­ge­ligt an­grebs­spil.

Lav­punkt: I hård kon­kur­ren­ce med ne­der­la­ge­ne til Bar­ce­lo­na, Ei­bar og CSKA Moskva var hjem­me­n­e­der­la­get til Le­van­te en yd­my­gen­de af­fa­e­re.

Nøg­le­spil­ler: Ga­reth Ba­le. Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig, at Re­al Madrid som hold ram­mer et top­ni­veau i den­ne sa­e­son, og så af­ha­en­ger suc­ce­sen af in­di­vi­du­a­li­ster­ne. Ba­le har haft et svin­gen­de ef­ter­år, men er sta­dig den in­di­vi­du­elt mest af­gø­ren­de spil­ler på hol­det. Mester­skabs­chan­ce: 15 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.