DE FÅ FODBOLDTOSSER SKAL IK­KE ØDE­LA­EG­GE OP­LE­VEL­SEN FOR DET FRE­DE­LI­GE FLER­TAL

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KRONIK - TEKST: JU­STITS­MI­NI­STER SØ­REN PA­PE POUL­SEN (K)

Fod­bold har la­en­ge va­e­ret en af vo­res na­tio­nalsports­gre­ne i Dan­mark. Så­dan kom­mer det til at va­e­re man­ge år ud i frem­ti­den. Der er no­get magisk ved spor­ten, som sa­er­ligt kom­mer til ud­tryk og kan ma­er­kes på tri­bu­nen som til­sku­er. In­ten­si­te­ten på ba­nen blandt spil­ler­ne smit­ter af på os til­sku­e­re og sam­men ska­ber en are­na, som for man­ges ved­kom­men­de er et fast kryds i ka­len­de­ren hver ene­ste we­e­kend. På hjem­me­ba­ne og ude­ba­ne.

Fod­bold ken­der hel­ler in­gen al­der. Børn, voks­ne og ael­dre kan al­le fin­de gla­e­de i at ta­ge på sta­dion og op­le­ve ens lo­ka­le hold, som man en­ten først li­ge er ble­vet fan af el­ler må­ske har va­e­ret det he­le sit liv.

Det er li­ge net­op dét, som fod­bold hand­ler om.

Der­for er det ut­ro­lig trist og di­rek­te øde­la­eg­gen­de, at vold­sepi­so­der, uro­lig­he­der og sam­men­stød med po­li­ti­et desva­er­re ind i mel­lem bli­ver do­mi­ne­ren­de i for­bin­del­se med fod­bold­kam­pe. I va­er­ste fald en­der det med at va­e­re de sce­ner, man hu­sker bag­ef­ter – ik­ke spil­let på ba­nen, re­sul­ta­tet el­ler må­le­ne. Så­dan skal det ik­ke va­e­re.

Langt de fle­ste fod­bold­kam­pe i Dan­mark for­lø­ber uden fod­bol­du­ro­lig­he­der – uden vold­sepi­so­der. Det skal vi sta­dig gla­e­de os over og hu­ske på. Men de få vold­som­me ople­vel­ser, som fin­der sted, vid­ner desva­er­re og­så om volds­pa­ra­te fod­bold­bøl­ler, som er vil­li­ge til at sa­et­te al­le hen­syn til si­de i de­res volds­rus. Det er vi nødt til at få styr på.

For desva­er­re har vi set fle­re ek­semp­ler på, at en hård ker­ne af uro­ma­ge­re ek­sem­pel­vis har star­tet slags­mål så bruta­le, at det har va­e­ret nød­ven­digt at indsa­et­te en de­ci­de­ret po­li­ti­styr­ke på sta­dion, for at kam­pen kun­ne spil­les fa­er­dig. Vi har og­så set ek­semp­ler på, at uro­lig­he­der­ne ik­ke blot har fun­det sted in­de på sta­dion, men ef­ter­føl­gen­de har ud­vik­let sig uden for sta­dion og skabt ka­os og ut­ryg­hed i lo­ka­l­om­rå­det.

Som ju­stits­mi­ni­ster – og ik­ke mindst som fod­bold­fan – vil jeg ik­ke ba­re se stil­tien­de til, mens bil­le­der af så­kald­te ”fans”, der an­gri­ber po­li­ti­et, rul­ler over ska­er­men.

Ef­ter fod­bol­du­ro­lig­he­der­ne på Brønd­by Sta­dion i au­gust sid­ste år sam­le­de jeg der­for en ra­ek­ke cen­tra­le ak­tø­rer på om­rå­det for at fin­de ef­fek­ti­ve og nye løs­nin­ger, der kan af­ska­e­re den hår­de ker­ne af bal­la­de­ma­ge­re fra kam­pe og ska­be tryg­hed på sta­dion. Det var af­gø­ren­de for mig at få fag­folk og eks­per­ter med, som har et ind­gå­en­de kend­skab til om­rå­det.

DBU, Di­vi­sions­for­e­nin­gen, Dan­ske Fod­bold Fan­klub­ber, Rigs­po­li­ti­et og mit eget mi­ni­ste­ri­um mød­tes i lø­bet af ef­ter­å­ret og for­å­ret fle­re gan­ge for at fin­de frem til nye for­slag og løs­nin­ger. Kort tid ef­ter som­mer­fe­ri­en i år kun­ne vi pra­e­sen­te­re re­sul­ta­tet af vo­res drøf­tel­ser – Tryg­hed på dan­ske fod­bold­sta­dions - et ud­spil mod fod­bol­du­ro­lig­he­der.

Fem nye ini­ti­a­ti­ver, som bå­de sa­et­ter ind mod uro­lig­he­der her og nu, men sam­ti­digt in­ve­ste­rer i et frem­ti­digt fo­kus på om­rå­det, og hvor­dan vi og­så om man­ge år kan bli­ve bed­re til at hånd­te­re dis­se si­tu­a­tio­ner, hvis de op­står.

Og ini­ti­a­ti­ver, som na­tur­lig­vis ik­ke ram­mer det fre­de­li­ge fler­tal af fod­bold­fans.

Ini­ti­a­ti­ver­ne vedt­og vi i Fol­ke­tin­get i går den 20. de­cem­ber, hvor et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get bak­ke­de op. Det er et vig­tigt sig­nal, at vi po­li­ti­ke­re på trods af par­ti­skel står sam­men om at be­ka­em­pe fod­bol­du­ro­lig­he­der.

Med de nye ini­ti­a­ti­ver vil vi for det før­ste de kujo­n­ag­ti­ge ma­ske­rin­ger til livs. For uro­lig­he­der ved fod­bold­kam­pe ud­fø­res desva­er­re of­te af per­so­ner, der har ma­ske­ret sig. Ma­ske­ring er i mi­ne øj­ne et tegn på en plan­lagt in­ten­tion om at for­år­sa­ge ulov­lig­he­der på el­ler uden for sta­dion – hvor­for skul­le man el­lers ma­ske­re sig? Al­li­ge­vel er det i dag ik­ke mu­ligt for po­li­ti­et at gi­ve en per­son en ge­ne­rel ka­ran­ta­e­ne før­ste gang, per­so­nen over­tra­e­der ma­ske­rings­for­bud­det. Frem­over har vi der­for gi­vet po­li­ti­et mu­lig­hed for at gi­ve en per­son en ge­ne­rel ka­ran­ta­e­ne før­ste gang, at per­so­nen over­tra­e­der ma­ske­rings­for­bud­det i til­knyt­ning til fod­bold.

For det an­det får po­li­ti­et nu fremad­ret­tet mu­lig­hed for at gi­ve ge­ne­rel­le ka­ran­ta­e­ner på op til fi­re år i al­vor­li­ge­re til­fa­el­de, hvor det i dag kun er mu­ligt op til to år. I lø­bet af vo­res di­a­log­mø­der med ak­tø­rer­ne på om­rå­det blev vi hur­tigt eni­ge om, at man­ge uro­ma­ge­re for­ment­lig vil af­hol­de sig fra at la­ve bal­la­de, hvis de ved, at der er ri­si­ko for en me­get lang ka­ran­ta­e­ne. Det kan f.eks. va­e­re si­tu­a­tio­ner, hvor po­li­ti­et vur­de­rer, at der er be­hov for en la­en­ge­re ka­ran­ta­e­ne­pe­ri­o­de på grund af grov­he­den ved over­tra­e­del­sen el­ler an­ven­del­sen af vå­ben, el­ler hvor der er ta­le om gen­ta­gel­ses­til­fa­el­de.

For det tred­je vil vi i for­la­en­gel­se af den go­de di­a­log mel­lem ak­tø­rer­ne på fod­bol­d­om­rå­det etab­le­re et nyt di­a­log­forum. De før­ste ini­ti­a­ti­ver er må­l­ret­tet de uro­ma­ge­re, der desva­er­re i fle­re til­fa­el­de har øde­lagt fod­boldop­le­vel­sen for man­ge og skabt en ut­ryg stem­ning. Men det er li­ge så vig­tigt, at vi og­så fremad­ret­tet har fo­kus på om­rå­det og føl­ger med i ud­vik­lin­gen.

For­må­let med det nye forum er, at ak­tø­rer­ne mø­des fast og ind­går i en lø­ben­de di­a­log om­kring ind­sat­sen mod fod­bol­du­ro­lig­he­der og den ak­tu­el­le si­tu­a­tion. På det nye di­a­log­forum vil nye til­tag mod fod­bol­du­ro­lig­he­der bli­ve drøf­tet og im­ple­men­te­ret, li­ge­som det lø­ben­de vil bli­ve vur­de­ret, om de nye ini­ti­a­ti­ver fun­ge­rer ef­ter hen­sig­ten.

Det skal fort­sat va­e­re sik­kert og for­nø­je­ligt at ta­ge på sta­dion for at op­le­ve en fod­bold­kamp som til­sku­er. Fod­bold­fans skal kun­ne va­e­re tryg­ge ved at gå til fod­bold­kamp, og der skal va­er­nes om den po­si­ti­ve fan­kul­tur, der er med til at ska­be for­e­nings­fa­el­les­skab og sam­men­hold i vo­res sam­fund. Det skyl­der vi hin­an­den. Det skyl­der vi fans og klub­ber. Det skyl­der vi fod­bol­den. ✖

Fo­to: Mar­tin Syl­vest/Scan­pix Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.