PÉPÉ FULDENDER FABELAGTIG MÅ­NED

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

Der er fo­kus på målsco­rer­spil­le­ne i en we­e­kend, som mar­ke­rer be­gyn­del­sen på det ta­et­te og tra­di­tions­ri­ge ju­le­pro­gram i en­gelsk fod­bold.

LØR­DAG KL. 13.00

Be­tis - Ei­bar, Giova­ni Lo Celso sco­rer 4,75 @ UNIBET

Giova­ni Lo Celso er blandt Eu­ro­pas mest må­l­far­li­ge midt­ba­ne­spil­le­re li­ge nu med scor­in­ger i fi­re af de sid­ste fem kam­pe. Den 22-åri­ge ar­gen­ti­ner gen­tog da og­så i den­ne uge sit øn­ske om at veks­le ud­lej­nin­gen fra PSG til et per­ma­nent skif­te til Be­tis, som vi­ser fin form med fi­re sej­re i de se­ne­ste fem kam­pe.

Be­tis ind­led­te sa­e­so­nen med et 0-3-ne­der­lag hjem­me imod Le­van­te, men si­den da har an­da­lu­si­er­ne blot for­ladt Esta­dio Be­ni­to Vil­la­maríns uden at sco­re i et en­kelt til­fa­el­de. Det er dy­ster la­es­ning for Ei­bar, som end ik­ke har sco­ret i fi­re af hol­dets fem se­ne­ste ude­kam­pe.

Ei­bar har til gen­ga­eld luk­ket 11 mål ind i syv ude­kam­pe, hvor man blot i et en­kelt til­fa­el­de er lyk­ke­des med at hol­de må­let rent. For­ud­sa­et­nin­ger­ne er med an­dre ord til ste­de for mål til hjem­me­hol­det, og når Unibet stik­ker ud ved at lig­ge et styk­ke over mar­ke­det på Lo Celso, får ar­gen­ti­ne­ren en an­be­fa­ling her­fra.

LØR­DAG KL. 15.00

Genoa - Ata­lan­ta, Du­ván Za­pa­ta sco­rer 2,50 @ BET365

Ces­a­re Pran­del­li kom­mer på nok en sva­er op­ga­ve i sin tred­je kamp som tra­e­ner for Genoa, der spil­le­de 1-1 i de­bu­ten mod SPAL for så at tab­te 2-3 i sid­ste run­des ude­kamp mod Ro­ma. Ata­lan­ta har nem­lig vun­det tre af de sid­ste fi­re ude­kam­pe, mens hol­det har sco­ret 17 mål i sa­e­so­nens ot­te ude­kam­pe.

Ata­lan­tas sta­er­ke form skyl­des blandt an­det Du­ván Za­pa­ta, som er blandt de var­me­ste an­gri­be­re i Se­rie A li­ge nu med fem scor­in­ger i de sid­ste tre kam­pe. Det brin­ger to­ta­len op på seks mål i 16 liga­kam­pe, hvoraf de 11 har va­e­ret med en plads i star­top­stil­lin­gen.

En så­dan bør Za­pa­ta og­så få lør­dag ude imod Genoa, som har luk­ket ni mål ind i de sid­ste fem hjem­me­kam­pe, hvor det ik­ke er ble­vet til et ene­ste cle­an she­et. Og når Ata­lan­ta sam­ti­dig vi­ser stor må­l­far­lig­hed med 12 mål i de sid­ste fi­re ude­kam­pe, lig­ner od­ds 2,50 på mål fra var­me Za­pa­ta en fair be­ta­ling.

LØR­DAG KL. 15.00

Genoa - Ata­lan­ta, Beg­ge hold sco­rer 1,75 @ BET365

Genoa fik for få uger si­den ny tra­e­ner i Ces­a­re Pran­del­li, som end­nu har sin før­ste sejr til go­de som chef for Il Gri­fo­ne. Lør­dag by­der på end­nu en sva­er op­ga­ve imod formsta­er­ke Ata­lan­ta, som of­te er in­vol­ve­ret i må­l­ri­ge kam­pe på ude­ba­ne.

Så­le­des har beg­ge hold sco­ret i 6 af 8 ude­kam­pe for Ata­lan­ta, mens Genoa kan frem­vi­se sam­me sta­ti­stik for hol­dets kam­pe hjem­me på Sta­dio Comu­na­le Lu­i­gi Fer­ra­ris. Her har Genoa blot i én kamp holdt må­let rent, mens det end­nu ik­ke er sket for Ata­lan­ta i en ude­kamp.

Det er to af Se­rie A’s far­lig­ste an­gri­be­re, der kryd­ser klin­ger, når Genoas Krzysztof Pi tek står over for Ata­lan­tas Du­ván Za­pa­ta. Od­ds på spil­let fal­der lø­ben­de, så der skal hand­les hur­tigt her, hvis va­er­di­en af spil­let skal be­skyt­tes før kamp­start lør­dag ef­ter­mid­dag.

LØR­DAG KL. 16.00

Newcast­le - Ful­ham, Un­der 2,5 mål 1,90 @ BET365

Ma­na­ger­skif­tet fra Slaviša Jo­ka­novi til Clau­dio Ra­ni­e­ri har end­nu ik­ke va­e­ret den sto­re suc­ces i Ful­ham. Ita­li­e­ne­ren vandt gan­ske vist sin de­but med 3-2, men si­den er det blot ble­vet til et en­kelt po­int og to scor­in­ger i fi­re kam­pe, så Ful­ham fort­sat er at fin­de på ra­ek­kens sid­ste­plads.

Her lå Newcast­le ef­ter 9. spil­ler­un­de, men fi­re sej­re, en en­kelt uaf­gjort og to ne­der­lag i de sid­ste syv kam­pe har løf­tet The Mag­pies i umid­del­bar sik­ker­heds­af­stand af nedryk­nings­stre­gen. Det aen­drer ik­ke på hver­ken for­vent­nin­gen til el­ler kra­vet om en sejr her, men til od­ds om­kring 2,00 fin­der jeg in­gen va­er­di i spil på hjem­me­hol­det.

Newcast­le har nem­lig sva­ert ved at ska­be chan­cer, og kun to hold har haft fa­er­re skud på mål i den­ne sa­e­son end The Mag­pies. De sort/hvi­de kre­e­rer i gen­nem­snit blot mu­lig­he­der til ét mål per kamp, mens udesva­ge Ful­ham (der er gå­et må­l­lø­se fra fem af de sid­ste syv ude­kam­pe) ik­ke rej­ser mod nord med am­bi­tio­ner om at un­der­hol­de.

Beg­ge hold spil­ler flest kam­pe over linj­en på 2,5 mål hen­holds­vis hjem­me (Newa­cst­le) og ude (Sout­hamp­ton), men med for­vent­ning om en bå­de ner­ve­be­to­net og må­l­fat­tig kamp på St. Ja­mes’ Park, fin­der jeg va­er­di i at trod­se sta­ti­stik­ker­ne ved at spil­le på un­der 2,5 mål til od­ds 1,90.

LØR­DAG KL. 16.00

Huddersfield - Sout­hamp­ton, Dan­ny Ings sco­rer 3,00 @ BET365

Op­ti­mis­men er til­ba­ge hos Sout­hamp­ton, selv om spil­ler­ne i sid­ste uge måt­te se den plan­lag­te fri­dag ind­dra­get. Ralph Ha­sen­hüttl kra­e­ver nem­lig fy­sisk og men­tal top­form fra si­ne spil­le­re, som kun­ne se den nye ma­na­gers idéer gi­ve po­te i 3-2-sej­ren over Ar­se­nal.

Her var Dan­ny Ings til­ba­ge for før­ste gang i me­re end en må­ned, og det fejre­de top­sco­re­ren med en for­mi­da­bel ind­sats, som blev kro­net med to scor­in­ger. Sa­e­son­to­ta­len ly­der der­med på seks mål i 12 kam­pe, og det er ik­ke umu­ligt at for­bed­re i lør­da­gens ude­kamp mod Huddersfield.

Zanka & Co. har nem­lig blot to gan­ge i den­ne sa­e­son holdt må­let rent hjem­me på The Jo­hn Smith’s Sta­di­um, mens Sout­hamp­ton – trods sa­e­so­nens over­ord­ne­de tri­stes­se – er kom­met på tav­len i tre af de sid­ste fi­re ude­kam­pe. I en for­ven­tet ja­evn­byr­dig sa­et­ter jeg der­for pen­ge­ne på top­sco­rer og straf­fes­parks­skyt­te Ings til ud­ma­er­ke­de od­ds 3,00.

Ro­t­her­ham - West Bromwich, Ro­t­her­ham sco­rer før­ste mål 2,62 @ BET365

Jeg går stik imod mar­ke­det med en an­be­fa­ling på, at bund­hol­det Ro­t­her­ham sco­rer før top­hol­det West Bromwich i lør­da­gens kamp på The New York Sta­di­um, som dog be­fin­der sig i en­gel­ske Yor­ks­hi­re.

Her har Ro­t­her­ham nem­lig hen­tet 18 af 22 po­int med sta­ti­stik­ken 4-6-1 ef­ter et en­ligt ne­der­lag til Hull til­ba­ge i mid­ten af au­gust. Styr­ken på hjem­me­ba­ne skyl­des ik­ke mindst en uover­truf­fen ev­ne til at kom­me godt fra start: så­le­des er Ro­t­her­ham kom­met for­an i 7 af 11 hjem­me­kam­pe.

West Bromwich tog et dyk i ok­to­ber, men har få­et 14 po­int ud af de sid­ste seks ube­sej­re­de kam­pe. Og­så på ude­ba­ne er form­kur­ven god med sej­re i de tre se­ne­ste kam­pe, men det er som of­test først ef­ter pau­sen, at The Al­bions våg­ner op. WBA har så­le­des ind­kas­se­ret kam­pens før­ste mål i 9 af 11 ude­kam­pe, mens man blot to gan­ge har ført ved pau­sen. Od­ds 2,62 på, at hjem­me­hol­det sco­rer først lig­ner et spil med va­er­di.

LØR­DAG KL. 16.00

MK Dons - Col­che­ster, 1 1,80 @ UNIBET

Kun én plads ad­skil­ler Milt­on Key­nes Dons og Col­che­ster i Le­ague Two-ta­bel­len, men hjem­me på Sta­di­um MK vil va­er­ter­ne vi­se, at for­skel­len er til at se. Col­che­ster er nem­lig sva­ge på ude­ba­ne, hvor man har tabt fi­re af de seks se­ne­ste kam­pe uden så me­get som at sco­re.

MK Dons ind­led­te sa­e­so­nen med 9 po­int som ud­byt­te af fem ube­sej­re­de hjem­me­kam­pe. Si­den da fik ma­na­ger Paul Tis­da­le, der blev an­sat før sa­e­so­nen, og­så fin­tu­net of­fen­si­ven, så Dons har vun­det de sid­ste seks kam­pe på eget gra­es med en målsco­re på 12-1.

Og imens Col­che­ster brug­te sid­ste we­e­kend på at ta­be 0-4 til mid­ter­hol­det Car­lis­le, blev MK Dons’ kamp ud­sat, hvil­ket har re­du­ce­ret li­sten over ska­de­de spil­le­re, så kun lang­tids­ska­de­de Mat­hieu Baud­ry nu er ude med sik­ker­hed. Col­che­ster fik ét po­int ud af seks ude­kam­pe mod hol­de­ne fra play off-fel­tet i sid­ste sa­e­son, og et re­sti­tu­e­ret samt form- og hjem­mesta­erk MK Dons-hold bør sim­pelt­hen va­e­re for stor en mund­fuld her.

LØR­DAG KL. 21.00

Lil­le - Toulou­se, Ni­co­las Pépé sco­rer 2,28 @ UNIBET

Top­hol­det Lil­le er i ud­ma­er­ket form med blot et en­kelt ne­der­lag i de sid­ste seks kam­pe, mens man har vun­det 8 af de se­ne­ste 11 kam­pe på eget gra­es. Min­dre lyst ser det ud for Toulou­se, som blot har vun­det én af de sid­ste 14 kam­pe, mens tre af de se­ne­ste fem ude­kam­pe er endt med ne­der­lag.

Toulou­se har blot holdt må­let rent i én af de sid­ste 11 kam­pe. Det lig­ner en åben in­vi­ta­tion til Ni­co­las Pépé, der hø­rer blandt fransk fod­bolds far­lig­ste an­gri­be­re li­ge nu med mål i samt­li­ge af de­cem­bers fi­re kam­pe.

Sa­e­son­to­ta­len er på 12 mål i 18 kam­pe, hvil­ket og­så ba­e­res op­pe af, at den 23-åri­ge of­fen­siv­spil­ler spar­ker straf­fes­park for Lil­le. Od­ds 2,28 på en scor­ing af formsta­er­ke Pépé hjem­me imod en hul­let Toulou­se-de­fen­siv er en ind­sats va­erd.

SØN­DAG KL. 14.30

Aston Vil­la - Le­eds, X (HT) 2,25 @ BET365

Det er langt over­ve­jen­de med sta­ti­stik­ken som be­grun­del­se, når jeg her sa­et­ter lidt mønt på, at hver­ken Aston Vil­la el­ler Le­eds fø­rer ved pau­sen. Aston Vil­la står nem­lig med 5-6-0 ved pau­sen på hjem­me­ba­ne, mens Le­eds kan frem­vi­se sig­ni­fi­kan­te 2-8-1 på ude­ba­ne ef­ter 1. halv­leg.

Gra­ver vi et spa­destik dy­be­re, vi­ser det sig, at Vil­la har spil­let til X ved pau­sen i 8 af de sid­ste 10 hjem­me­kam­pe mod hold fra top 6, mens det sam­me ga­el­der for 5 af Le­eds’ 7 se­ne­ste ude­kam­pe mod hold fra ra­ek­kens bre­de mid­ter­felt.

Beg­ge hold er i god form, og der er vig­ti­ge po­int på spil før det hek­ti­ske ju­le­pro­gram. Det vir­ker der­for ik­ke helt us­and­syn­ligt, at de be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge sta­ti­stik­ker med halv­legs­kryd­ser her bli­ver ud­byg­get til ud­ma­er­ke­de od­ds 2,25.

SØN­DAG KL. 17.00

Ever­ton - Tot­ten­ham, X 3,50 @ NORDICBET

Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet kom­mer på lidt af en op­ga­ve, når pen­ge­ne sa­et­tes på et X i Ever­tons hjem­me­kamp mod Tot­ten­ham. Ga­ester­ne er nem­lig op­pe på ut­ro­li­ge 21 liga­kam­pe i tra­ek uden et uaf­gjort re­sul­tat, hvil­ket tje­ner som en god på­min­del­se om at sa­et­te en øko­no­misk bag­kant for na­er­va­e­ren­de sats­ning.

Ever­ton har spil­let de to se­ne­ste kam­pe uaf­gjort, og hvis hat­ten skal ha­en­ges på en po­si­tiv krog, kun­ne det va­e­re, at tre af de sid­ste seks kam­pe mel­lem dis­se hold i Pre­mi­er Le­ague er endt uden vin­der. Pen­ge­ne bli­ver sat­set uan­set, og ef­ter Man­che­ster Ci­tys 3-1-sejr i sid­ste run­de, er ind­sat­sen op­pe på 20 kro­ner. Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: • Ind­skud i den­ne run­de: 20 kr. • Ind­skud: 2.710 kr.

• Ge­vinst: 7.002 kr.

• Pro­fit: 4.292 kr.

• Til­ba­ge­be­ta­ling: 158 %

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.