Foot­ball Le­aks, ra­e­ve­ka­ger i FIFA og ky­ni­ske dik­ta­tu­rer Fod­bold skal ik­ke sa­el­ges til hvem som helst

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Det er sva­ert at vi­de, hvad der sker først: At vo­res po­li­ti­ke­re får styr på bru­gen af skat­te­ly, at der kom­mer styr på mas­si­ve kli­ma­for­an­drin­ger og vo­res øde­la­eg­gel­se af na­tu­r­om­rå­der klo­den over, el­ler at den kun­sti­ge in­tel­li­gens drop­per de en­de­lø­se skak-si­mu­la­tio­ner og bli­ver så, ja, in­tel­li­gent, at den ta­ger vo­res jobs, må­ske end­da Ar­nold Schwarze­neg­ger-sty­le.

Vo­res liv og hver­dag by­der på en­de­lø­se mu­lig­he­der så­vel som uover­sku­e­li­ge, kom­plek­se pro­ble­mer, og vo­res sam­fund, de­mo­kra­ti og sam­men­ha­engs­kraft er un­der pres på om­rå­der, vi for få år si­den tog for gi­vet.

Top­fod­bold har ik­ke di­rek­te no­get med de­mo­kra­ti, el­ler Ter­mi­na­tor-ro­bot­ter, at gø­re. Spil­let er et spejl på vo­res sam­fund ef­ter fle­re år­ti­ers vild kom­merci­a­li­se­ring, men selv i dag er fod­bold for uen­de­lig man­ge men­ne­sker i Dan­mark og på re­sten af klo­den og­så et frirum og et sted, hvor man fø­ler sig hjem­me i en mo­der­ne ver­den, der kan va­e­re sva­er at gen­ken­de.

Fod­bold er Ro­nal­din­hos fan­ta­sti­ske so­loløb på Ber­nabéu og hans sto­re smil, det er Fin­n­bo­ga­sons vil­de hel­te­rol­le for Hor­sens (og ik­ke mindst FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn) i slut­mi­nut­ter­ne af kam­pen mod Brønd­by i maj.

Det er den stør­ste gla­e­de, den dy­be­ste af­magt el­ler en hyg­ge­lig tur til en fod­bold­kamp med ven­ner og fa­mi­lie, og der er en grund til, at fle­re dan­ske­re bå­de føl­ger og har en me­ning om Brønd­by IF og lands­hol­det end om Ma­ersk og Vest­as.

Når man er glad for no­get, har man ik­ke lyst til at mi­ste det – og der­for har 2018 i top­fod­bold vaeret be­kym­ren­de at føl­ge, li­ge­som ud­sig­ter­ne i 2019 ik­ke just gi­ver mig lyst til at kø­be ek­stra champag­ne til nytår (el­ler gør det net­op det, så jeg, i det mind­ste i nog­le ti­mer, kan glem­me be­kym­rin­ger­ne?).

La­e­ka­gen af kon­trak­ter, net­va­erk og emails i Foot­ball Le­aks teg­ner et bil­le­de af en fod­bold­ver­den, hvor klub­ber, po­li­ti­ke­re, agen­ter og spil­le­re er sig selv, de­res sej­rs­chan­cer og bank­kon­ti i Cay­man Islands na­er­mest.

Man­che­ster Ci­ty har snydt UEFA og Fi­nan­ci­al Fair Play ved at ma­ni­p­u­le­re sponsoraf­ta­ler og af­løn­ne spil­le­re fra hem­me­li­ge sel­ska­ber, i Dan­mark har Po­li­ti­ken be­skre­vet be­ta­en­ke­li­ge for­hold i hand­ler i FC Kø­ben­havn, Vej­le Bold­klub og FC Nord­s­ja­el­land, og for den sid­ste klubs ved­kom­men­de og­så hos sam­ar­bejds­part­ne­ren Right To Dream i Gha­na, og så teg­ner la­e­ka­gen og­så et dybt be­ta­en­ke­ligt bil­le­de af ar­bej­det i kulis­ser­ne om­kring FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no, der frem­står som en me­re strøm­li­net om­end må­ske ik­ke så po­li­tisk kløg­tig ver­sion af sin for­ga­en­ger, den ud­ska­eld­te lands­mand Sepp Blat­ter.

Om­kring In­fan­ti­no, de 211 med­lem­slan­de, der skal gen­va­el­ge ham som FIFA-pra­esi­dent til ju­ni i Pa­ris, Eu­ro­pas stor­klub­ber, hem­me­lig­heds­ful­de for­ret­nings­in­ter­es­ser og re­ge­rin­ger i nog­le af ver­dens to­ne­an­gi­ven­de lan­de fin­der der og­så et spil sted, der har me­get lidt med det sto­re fler­tal af fod­bold­fans og spil­le­re at gø­re, men som til gen­ga­eld har alt at gø­re med pen­ge og po­li­tik.

FIFA-pra­esi­den­ten for­søg­te i fle­re om­gan­ge i 2018 at sa­el­ge to enor­me nye tur­ne­rin­ger med ver­dens stør­ste klubhold og ver­dens lands­hold til in­ve­sto­rer fra pri­ma­ert Sau­di-Ara­bi­en, og kun in­da­edt eu­ro­pa­ei­sk mod­stand fik ud­skudt ved­ta­gel­sen til marts 2019.

Der skal og­så va­e­re pen­ge fra De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og in­ter­es­se fra Ki­na i sa­gen, og in­ter­nt i FIFA er der le­den­de kra­ef­ter, der tror, at man kan få langt me­re end de lo­ve­de 160 mil­li­ar­der kro­ner i de na­e­ste 15 år ud af pro­jek­tet, hvis man in­vi­te­rer ame­ri­kan­ske in­ve­sto­rer til at va­e­re med.

Sau­di-Ara­bi­en bort­før­te og myr­de­de for små tre må­ne­der si­den en sy­stem­kri­ti­ker på kon­su­la­tet i Istan­bul, og lan­det hø­rer til blandt de lan­de med flest hen­ret­tel­ser og sco­rer dår­ligst på men­ne­ske­ret­tig­he­der.

Og så har lan­dets magt­ful­de kron­prins be­gi­vet sig ud i en sa­el­som blan­ding af kon­cen­tra­tion af al magt om­kring ham selv, af­gra­en­se­de po­li­ti­ske re­for­mer og enor­me in­ve­ste­rings­pro­jek­ter, hvoraf sport er ét af dem.

Sau­di-Ara­bi­en ske­ler mis­un­de­ligt til Qa­ta­rs 2022VM, og det er én af de vig­tig­ste år­sa­ger til, at lan­det nu gen­nem FIFA-pra­esi­dent In­fan­ti­no for­sø­ger at sa­et­te dags­or­de­nen for he­le fod­bold­ver­de­nen i det kom­men­de år­ti med et nyt klub-VM og en glo­bal Na­tions Le­ague, man ger­ne vil stab­le på be­ne­ne al­le­re­de fra 2021.

Hvorfor skal vi be­kym­re os om det her?

Det skal vi, for­di spil­let bog­sta­ve­lig talt er ved at bli­ve solgt til nog­le na­tio­nal­sta­ter, der får selv mil­li­ar­da­e­rer som Ro­man Abram­ovitj og Sil­vio Ber­lusco­ni til at frem­stå li­ge­gyl­di­ge og mag­tes­lø­se i sam­men­lig­ning.

Hvor det for 10-20 år si­den var fir­ma­er som Adi­das og Co­ca-Co­la, der sat­te to­nen i FIFA og kun­ne få Blat­ter og hans klep­to­ma­ner i FIFA’s top­le­del­se til at ryste i buk­ser­ne, spil­ler uden­rigs­mi­ni­ste­ri­er­ne i Was­hin­g­ton, Riy­adh, Moskva og Bei­jing i dag en cen­tral rol­le.

De er li­geg­la­de med, at 20 af ver­dens stør­ste klub­ber og nog­le få ud­valg­te lands­hold står til at lø­be med al op­ma­er­k­som­he­den og true den sam­men­ha­engs­kraft, der trods alt sta­dig le­ver i fod­bold.

Bli­ver det det sam­me, hvis top 6 i Pre­mi­er Le­ague bli­ver ved med at va­e­re top 6, selv­om de spil­ler med re­ser­ver­ne i en 45 mand stor trup en stor del af sa­e­so­nen?

El­ler hvis dan­ske klub­ber bli­ver købt som far­mer­hold for spil­ler num­mer 65 til 80 i en stor Cham­pions Le­ague-klub?

Jeg er sandt for dy­den in­gen naiv nostal­gi­ker, der tror, tin­ge­ne kan bli­ve som i gam­le da­ge, og at alt bli­ver idyl a la 70’er­ne med Ler­by og Ar­ne­sen på Ama­ger, ba­re man ud­vi­der Su­per­liga­en til 18 hold. Der er me­get, man kan og skal ef­fek­ti­vi­se­re i fod­bold, og hvor man skal føl­ge med en ri­ven­de di­gi­tal ud­vik­ling.

Men løs­nin­gen er ik­ke, at Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do skal ka­na­li­se­re de­res løn­nin­ger ud i skat­te­ly, el­ler at 20 stor­klub­ber og nog­le ude­mo­kra­ti­ske na­tio­nal­sta­ter sam­men med drif­ti­ge for­ret­nings­folk og en gen­valgs-ly­sten Gi­an­ni In­fan­ti­no la­ver fod­bold om til et Har­lem Glo­be­trot­ters-lig­nen­de show, hvor al­le an­dre højst ek­si­ste­rer for at le­ve­re en spil­ler til cir­kus i ny og nae.

Hvad kan vi gø­re?

Først og frem­mest min­de DBU om, at In­fan­ti­nos pro­jekt ik­ke er no­get, vi vil va­e­re med til i Dan­mark, og slet ik­ke i et år med et fol­ke­tings­valg.

DBU-for­mand Jes­per Møl­ler sag­de for ny­lig i et in­ter­view med Tips­bla­det, at man ik­ke kan be­gyn­de at gø­re for­skel på, hvor in­ve­sto­rers pen­ge kom­mer fra. Men li­ge i det her til­fa­el­de sy­nes jeg nu godt, vi kan, når in­ve­ste­rin­gen lig­ner et sim­pelt op­køb af to nye tur­ne­rin­ger, der skal ka­ste glans over et brutalt dik­ta­tur.

Og så kun­ne DBU sam­men med Di­vi­sions­for­e­nin­gen og­så ta­ge et grun­digt kig på re­gel­sa­et­tet i dansk fod­bold og over­ve­je, om man skul­le snup­pe bri­ter­nes ’fit-and-pro­per-per­son’-test og gi­ve den ta­en­der, for der­ef­ter at se, om (nye) eje­re i dan­ske klub­ber le­ver op til nog­le øko­no­mi­ske og eti­ske gu­i­de­li­nes.

In­ve­sto­rer med en ra­ek­ke for­skel­li­ge agen­da­er kø­ber sig ind i eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­klub­ber i dis­se år, og­så i Dan­mark, hvor der den se­ne­ste uges tid er kom­met ’til salg’-skil­te op i Na­est­ved, Ran­ders FC og Sil­ke­borg IF. Ef­ter min me­ning kan vi godt und­va­e­re pro­jek­ter, der hand­ler om skat­te­ta­enk­ning og glo­ba­le net­va­erk, hvor en dansk klub ba­re bli­ver en sta­tion på vej­en for spil­le­re, in­ve­sto­rer vil bru­ge til at for­ren­te de­res ka­pi­tal.

Fod­bold er for al­le, ba­re ik­ke når det kom­mer til at eje fod­bold­klub­ber og tur­ne­rin­ger, og det vil­le va­e­re skønt, hvis fle­re per­so­ner og or­ga­ni­sa­tio­ner med magt og ind­fly­del­se kom­mer i tan­ker om det i 2019.

Fo­to: War­ner Bros./Ritzau Scan­pix

Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tips­bla­det.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book. com/tips­bla­det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.