ÅRETS REALITETSTJEK

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ÅRET DER GIK -

Islut­nin­gen af ok­to­ber slog Ri­ver Pla­te Grê­mio ud i se­mi­fi­na­len af Co­pa Li­berta­do­res, mens Bo­ca Ju­ni­o­rs be­sej­re­de Pal­meiras, og fod­bold­fans ver­den over be­gynd­te at gla­e­de sig. Selv i Eu­ro­pa ken­der de fle­ste til kam­pen mel­lem de to stor­klub­ber fra Bu­enos Ai­res, El Su­perclási­co, og nu skul­le den så af­vik­les som en fi­na­le i den stør­ste sy­da­me­ri­kan­ske klub­tur­ne­ring. Det var en must see-be­gi­ven­hed, en ae­g­te fod­bold­kamp om pas­sion og ae­re, og eu­ro­pa­ei­ske tv-sta­tio­ner køb­te ret­tig­he­der, mens man­ge jour­na­li­ster rej­ste til Ar­gen­ti­na for at føl­ge de to fi­na­le­kam­pe. Men Co­pa Li­berta­do­res blev en grum på­min­del­se om, at man ik­ke ba­re kan be­stil­le en sjov og be­gej­stren­de fod­boldop­le­vel­se. Så­dan er vir­ke­lig­he­den ik­ke.

Det var lidt af et an­tik­li­maks, at den før­ste fi­na­le på grund af ved­va­ren­de regn måt­te ud­sa­et­tes, men den blev dog af­vik­let da­gen ef­ter. Det var en un­der­hol­den­de, men ik­ke spe­ci­elt vel­spil­let 2-2-kamp. Langt va­er­re gik det to uger se­ne­re. Re­tur­kam­pen skul­le spil­les på Ri­ver Pla­tes hjem­me­ba­ne El Monu­men­tal, men på vej til sta­dion blev Bo­ca Ju­ni­o­rs’ bus an­gre­bet med ka­ste­skyts og fle­re spil­le­re måt­te til be­hand­ling på ho­spi­ta­let. Pas­sio­nen var kogt over, og som så man­ge gan­ge før i ar­gen­tinsk fod­bold ud­vik­le­de det sig til vold. Køn­ne­re blev det ik­ke, da ar­ran­gø­rer og fod­bold­for­bund vil­le tvin­ge de sår­e­de og cho­ke­re­de Bo­ca-spil­le­re i kamp af hen­syn til de solg­te tv-ret­tig­he­der, men det end­te med, at kam­pen først blev flyt­tet til da­gen ef­ter og si­den helt af­lyst.

”Det er vir­ke­lig­he­den i ar­gen­tinsk fod­bold. Far­ver­ne, lar­men, den si­tren­de fø­lel­se af stor­hed: Alt det er ae­g­te. Men det ek­si­ste­rer ik­ke ale­ne. Uden op­syn – el­ler hvis det op­muntres – stop­per det med at va­e­re et sym­bol på no­get, der in­tenst er i li­ve. Det be­gyn­der at sym­bo­li­se­re no­get, som har få­et lov til at dø,” skrev New York Ti­mes.

Da kam­pen to uger se­ne­re blev spil­let, vandt Ri­ver Pla­te po­ka­len ef­ter for­la­en­get spil­le­tid. Men al­le hav­de tabt no­get. Fi­na­len af­vik­le­des på Esta­dio San­ti­a­go Ber­nabéu i Madrid, så sid­ste kamp i den tur­ne­ring, der er navn­gi­vet til ae­re for de sy­da­me­ri­kan­ske fri­heds­ka­em­pe­re, blev spil­let i hjer­tet af den gam­le ko­loni­magt. Men det kun­ne ik­ke va­e­re an­der­le­des, ef­ter årets mest imø­de­se­te fod­bold­kamp hav­de ud­vik­let sig til den mest tri­ste.

Fo­to: Ri­car­do Ma­za­lan/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.