ÅRETS DI­LEM­MA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ÅRET DER GIK -

Da sa­e­so­nen gik på ha­eld, og de fle­ste dan­ske hold så småt be­gynd­te at se frem mod som­mer­fe­ri­en, fik Sil­ke­borg travlt. For hol­det hav­de spil­let sig i po­kal­fi­na­len Kri­sti Him­mel­fart­s­dag, men i Su­per­liga­en slut­te­de midtjy­der­ne så lavt, at de skul­le spil­le play­off om at und­gå nedryk­ning. Og de to ting ram­le­de sam­men i be­gyn­del­sen af maj: før­ste play­of­f­kamp mod Lyng­by den 6., po­kal­fi­na­le den 10. og an­den play­of­f­kamp den 13. Og hvad ve­je­de egent­lig tun­gest? Hvad skul­le de la­eg­ge flest kra­ef­ter i? Chan­cen for at vin­de en ti­tel? El­ler ri­si­ko­en for at ryk­ke ned? Tips­bla­det spurg­te i en op­takt­s­ar­ti­kel klub­man­den Pe­der Knud­sen, der stil­let over for val­get helst vil­le und­gå en tur i 1. di­vi­sion.

”Hvis man har no­gen, der sid­der og be­ta­ler bag­ved, og det he­le er li­ge­gyl­digt, er tit­ler må­ske det vig­tig­ste. Men det er dyrt at ryk­ke ned, og der er ar­bejds­plad­ser på spil. Hvis vi skal va­el­ge det ene frem for det an­det, ta­en­ker jeg al­li­ge­vel, at Su­per­liga­en na­e­ste år er det vig­tig­ste,” sag­de Pe­der Knud­sen.

Det var sym­pa­tisk, at as­si­stent­tra­e­ne­ren i tan­ker­ne hav­de de man­ge kol­le­ger i klub­ben og or­ga­ni­sa­tio­nen, hvis job vil­le va­e­re i fa­re som føl­ge af en nedryk­ning, men det var og­så si­gen­de for der, hvor fod­bol­den er. For en ti­tel vil­le va­e­re no­get, som Sil­ke­borg IF kun­ne pra­le med til evig tid; no­get der vil­le bli­ve mar­ke­ret i fod­bol­dens hi­sto­ri­ebø­ger og på far­ve­ri­ge bil­le­der i klubhu­set. Nedryk­ning er til gen­ga­eld no­get, der med ja­ev­ne mel­lem­rum sker for en klub af Sil­ke­borgs stør­rel­se, og klub­ben ven­der al­tid til­ba­ge til den bed­ste ra­ek­ke. Men Knud­sens for­stå­e­li­ge pri­o­ri­te­ring si­ger og­så no­get om spor­ten an­no 2018 som en ver­den, hvor ha­e­der og tit­ler kom­mer i an­den ra­ek­ke sam­men­lig­net med øko­no­mi og drift.

Pe­der Knud­sen un­der­stre­ge­de i øv­rigt i in­ter­viewet, at han hel­dig­vis ik­ke be­hø­ve­de at va­el­ge. Sil­ke­borg kun­ne godt gå ef­ter bå­de po­kal og over­le­vel­se. Og det gjor­de han og hol­det, men beg­ge de­le mis­lyk­ke­des. Brønd­by vandt po­kal­fi­na­len, og Sil­ke­borg end­te med at ryk­ke ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.