ÅRETS LI­GE VED OG NA­E­STEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ÅRET DER GIK -

Sa­e­so­nen, der star­te­de så ka­o­tisk for FC Bar­ce­lo­na, var li­ge ved at bli­ve magisk. I som­me­ren stop­pe­de Lu­is En­rique, og den nye tra­e­ner Er­ne­sto Val­ver­de fik en uhy­re van­ske­lig be­gyn­del­se, da Pa­ris Saint-Ger­main ud­lø­ste Ney­mars fri­købs­klau­sul og fra­tog ca­ta­la­ner­ne de­res na­est­stør­ste stjer­ne og ef­ter­lod dem med den na­e­sten umu­li­ge op­ga­ve at fin­de en af­lø­ser. Men re­sul­ta­ter­ne var bed­re end for­ven­tet. Le­det af en sta­erk Lio­nel Mes­si fandt hol­det ind i en god ryt­me, og da Bar­ce­lo­na lil­leju­le­af­ten vandt 3-0 på Ber­nabéu og der­med hav­de et hul på ni po­int til At­léti­co Madrid og he­le 11 til Re­al, var det umu­ligt at se mester­ska­bet en­de an­dre ste­der end på Camp Nou. Der­for var spørgs­må­let et an­det i La Liga, da 2018 be­gynd­te: Kun­ne FC Bar­ce­lo­na gå ube­sej­ret gen­nem sa­e­so­nen?

Det ube­sej­re­de liga­hold er no­get gan­ske sa­er­ligt – se ba­re på den sta­tus, Ar­se­nal 2003-04-mand­skab har få­et i Eng­land som ”The In­vin­cib­les”. Og la­en­ge så det ud til, at Bar­ce­lo­na skul­le bli­ve det før­ste span­ske hold til at bli­ve det, si­den At­hle­tic Club gjor­de i det i 1929-30. Sidst i marts spil­le­de Bar­ce­lo­na uaf­gjort i Se­vil­la ef­ter at ha­ve vaeret bag­ud 2-0 ind to mi­nut­ter før tid. Og da hol­det i tred­jesid­ste spil­ler­un­de fik 2-2 hjem­me mod Re­al Madrid trods en halv­leg i un­der­tal ef­ter Ser­gi Ro­ber­tos rø­de kort kun­ne det na­e­sten ik­ke gå galt. Men det gjor­de det så al­li­ge­vel.

En uge ef­ter Re­al Madrid-kam­pen og en uge før sa­e­so­nen slut­te­de, tab­te Bar­ce­lo­na en van­vids­kamp med 5-4 i Le­van­te, der score­de 11 pro­cent af al­le sa­e­so­nens liga­mål den af­ten. Det hav­de vaeret så ta­et på en hi­sto­risk sa­e­son for FC Bar­ce­lo­na, nu blev det ba­re til end­nu et mester­skab og en po­kal­ti­tel samt en kvart­fi­na­le-exit i Cham­pions Le­ague.

Det be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge var, at det var sa­e­so­nens kun an­den liga­kamp uden Mes­si i trup­pen. Den før­ste var han ude af, for­di hans ko­ne fød­te, men mod Le­van­te blev han hvilet. Hans hold­kam­me­ra­ter score­de alt­så al­li­ge­vel fi­re gan­ge, men gik og­så op lim­nin­gen på en må­de, man al­drig ser, når den ar­gen­tin­ske stjer­ne er med. Men det var han ik­ke her. Til gen­ga­eld spil­le­de han tre da­ge se­ne­re i en op­vis­nings­kamp mod Ma­me­lo­di Sun­downs i Syd­afri­ka, hvor Bar­ce­lo­na var kon­trakt­ligt for­plig­tet til at stil­le med al­le si­ne stjer­ner. Så­dan var pri­o­ri­te­ter­ne alt­så den uge.

Fo­to: Jo­se Jor­dan/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.