ÅRETS TV-IN­TER­VIEW

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ÅRET DER GIK -

Bå­de for fod­bold­spil­le­re og for jour­na­li­ster er det en van­ske­lig di­sci­plin at la­ve in­ter­views i mi­nut­ter­ne ef­ter, en kamp er fa­er­dig. Det er sja­el­dent, at der kom­mer me­nings­ful­de ci­ta­ter ud af spil­le­re, der sta­dig dam­per af sved og fight, og det gjor­de der hel­ler ik­ke, da TV3 Sports Chri­sti­ne Møl­ler midt i marts in­ter­viewe­de Søn­derjyskE’s Chri­sti­an ”Gre­ko” Jakob­sen ef­ter den sid­ste kamp i grund­spil­let. Søn­derjyskE hav­de tabt kam­pen på et mål i til­la­eg­sti­den, hvil­ket be­tød, at søn­derjy­der­ne blev num­mer ot­te i ste­det for num­mer syv og der­for hav­ne­de i den slut­spils­spul­je, hvor der var la­engst ned til de to play­of­f­plad­ser om nedryk­ning. Straks gik spe­ku­la­tio­nen: Var det se­ne FCM-mål et, som Søn­derjyskE hav­de luk­ket ind med vil­je? ”Gre­ko” tal­te i kor­te, uful­dend­te sa­et­nin­ger. Net­op der­for var de så sta­er­ke:

Chri­sti­an Gre­ko Jacobsen, du vir­ker ty­de­ligt fru­stre­ret. Prøv li­ge at forta­el­le hvorfor.

”Ja­men, det tror jeg al­le kan se; det er til grin jo. Det tror jeg, at al­le kan se. Der er ik­ke så me­get me­re at si­ge. Det gør sgu ondt på stolt­he­den, sy­nes jeg, men, øh... ja. Men, øh... Gør det bed­ste for klub­ben jo.”

Hvad er det, der er til grin?

”Det kan al­le jo se. Alt­så. Det be­hø­ver du ik­ke at spør­ge om.”

Ta­ber I med vil­je i dag?

”Narh, men vi går jo eft... Alt­så jeg ved ik­ke, jeg gi­der ik­ke en­gang stå og... Jeg sy­nes ba­re, det er til grin. Det... Det er lat­ter­ligt, det her.”

Når alt kom­mer til alt, får I jo en ot­ten­de­plads og kom­mer i den go­de pul­je... Hvad be­ty­der det?

”Det er sik­kert fint nok, når vi kom­mer hjem og kø­ler ned, men li­ge nu sy­nes jeg ba­re... Ja, det er no­get ma­er­ke­ligt no­get. Alt­så, jeg har al­drig vaeret med til no­get lig­nen­de.”

Hvorfor ik­ke?

”Ej, men alt­så... Det er jo ty­de­ligt.”

Kam­pen, si­tu­a­tio­nen, må­let og ik­ke mindst in­ter­viewet fik de­bat­ten til at ra­se i dansk fod­bold. Hav­de Søn­derjyskE med vil­je luk­ket et mål ind? Var Su­per­liga­en tjent med en struk­tur, hvor man kun­ne spe­ku­le­re i be­vidst at ta­be fod­bold­kam­pe? Det blev der sagt man­ge ve­lover­ve­je­de ord i uger­ne ef­ter Søn­derjyskE’s tvivls­om­me for­svars­spil og be­lej­li­ge ne­der­lag. Men in­gen af dem hav­de sam­me gen­nem­slags­kraft som den umid­del­ba­re re­ak­tion fra en mand i en si­tu­a­tion, pro­fes­sio­nel­le sport­s­folk ik­ke øn­sker at va­e­re i. V i har få­et hi­sto­ri­er om, at en grup­pe stor­klub­ber i 2016 vil­le la­ve en in­ter­na­tio­nal ud­bry­der­liga uden om Cham­pions Le­ague og an­dre UEFA-tur­ne­rin­ger. Om at Vej­les tid­li­ge­re ki­ne­si­ske ejer Lucas Chang brug­te den jy­ske klub som mid­del til at tje­ne sto­re sum­mer på spil­ler­hand­ler. Om at FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no rå­d­gav Man­che­ster Ci­ty og Pa­ris Saint-Ger­main for at hja­el­pe dem uden om Fi­nan­ci­al Fair­play-reg­ler. Om at Pa­ris Saint-Ger­main sor­te­re­de spil­le­re fra til klub­bens aka­de­mi på grund af et­ni­ci­tet. Om at Man­che­ster Ci­ty via en af­ta­le med Right To Dream kan hen­te FC Nord­s­ja­el­lands gha­ne­si­ske ta­len­ter gra­tis. Om at An­dreas Chri­sten­sens far Sten Chri­sten­sen blev an­sat på en pro­for­maf­ta­le som scout, da for­sva­re­ren i 2012 skif­te­de til Chel­sea. Om at fal­ske dom­me­re har dømt fik­se­de tur­ne­rin­ger på Cy­pern. Om at kvin­de­li­ge fod­bold­spil­le­re i Eng­land kan fy­res, hvis de er ska­det i tre må­ne­der el­ler me­re. Om at Ser­gio Ra­mos af­le­ve­re­de en mista­en­ke­lig do­ping­prø­ve i for­bin­del­se med Cham­pions Le­ague-fi­na­len i 2017. Om at FIFA for­hin­dre­de en un­der­sø­gel­se af rus­sisk do­ping i for­bin­del­se med VM. Om at FC Kø­ben­havn i for­bin­del­se med en af­ta­le med Pel­le Nils­sons hy­re­de hans agent for at spa­re sven­sker for skat. Om at sam­me agent­fir­ma, Spi­e­ler­rat, fik Bay­er Le­ver­ku­sen til at ud­vi­se falsk in­ter­es­se for Swan­sea-ke­e­pe­ren Lukasz Fa­bi­anski som et mid­del til at få den wa­li­si­ske klub til at til­by­de ham en løn­for­hø­jel­se.

Al­le de hi­sto­ri­er er kom­met ud af whi­st­le­blower-or­ga­ni­sa­tio­nen Foot­ball Le­aks, der har sam­ar­bej­det med det ty­ske ma­ga­sin Der Spie­gel, som ef­ter­føl­gen­de har delt in­for­ma­tio­ner­ne med Eu­ro­pe­an In­ve­sti­ga­ti­ve Col­la­bo­ra­tions, i Dan­mark re­pra­e­sen­te­ret af Po­li­ti­ken. Der­til kom­mer hi­sto­ri­en om en vold­ta­egtsankla­ge mod Cri­sti­a­no Ro­nal­do, som Der Spie­gel skrev om 2017, og som det­te ef­ter­år blev ud­byg­get med en for­kla­ring fra of­fe­ret, ame­ri­kan­ske Kat­hryn May­or­ga.

Al­le er det vel­do­ku­men­te­re­de, se­ri­ø­se hi­sto­ri­er, der forta­el­ler om en moralsk ud­for­dret sport, hvor man ik­ke skyr ret man­ge mid­ler i jag­ten på fle­re pen­ge og fle­re tro­fa­e­er. Men fo­re­lø­big har vi ik­ke set de sto­re kon­se­kven­ser af af­slø­rin­ger­ne. For hvem skal ta­ge af­stand, døm­me og ud­må­le straf­fe i sa­ger, der in­vol­ve­rer stort set al­le – for­bund, klub­ber, spil­le­re og agen­ter?

Fo­to: Hen­ning Bag­ger/Ritzau Scan­pix

Fo­to: Chri­stop­her Ne­un­dorf/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.