ÅRETS JUBELSCENE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ÅRET DER GIK -

Da­ni­jel Su­ba­sic var en af VM’s bed­ste ke­e­pe­re og im­po­ne­re­de isa­er i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cer­ne mod Dan­mark og Rusland, hvor der kun blev sco­ret på halv­de­len af de 10 for­søg, men da han stod over for An­to­i­ne Gri­ez­mann i fi­na­len ved det straf­fes­park, som dom­mer Né­stor Pi­ta­na hav­de dømt ved hja­elp af VAR, var kro­a­ten chan­ce­løs. Den fran­ske stjer­ne hav­de sco­ret på to straf­fes­park tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen, og den 15. juli på Luzj­niki i Moskva var han end­nu en­gang sik­ker. Han send­te Su­ba­sic til den for­ker­te si­de, og brag­te sit land for­an 2-1 – en fø­ring Kro­a­tien al­drig fik ind­hen­tet, før det en­de­li­ge ne­der­lag blev på 2-4. Og så løb Gri­ez­mann ud til si­de­linj­en og la­ve­de sin ka­rak­te­ri­sti­ske ju­bel, hvor han spar­ke­de be­ne­ne fra si­de til si­de og med høj­re hånd for­me­de et L, som han sat­te op for­an pan­den. Jub­len hav­de ik­ke så få lig­he­der med den støv­le­dans, som Fritz la­ver i The Ju­le­ka­len­der, men for det før­ste var Gri­ez­mann et halvt år gam­mel, da den blev sendt før­ste gang i de­cem­ber 1991, og for det an­det han fransk­mand. For­kla­rin­gen var en an­den. Ef­ter 88 års VM-hi­sto­rie blev Gri­ez­mann den før­ste no­gen­sin­de til at fejre et mål med en ju­bel in­spi­re­ret af et com­pu­ter. Det er i det po­pu­la­e­re on­li­ne­spil Fort­ni­te, at man med si­ne fi­gur kan la­ve ”Ta­ke the L”-dan­ce – L’et står for ”lo­ser”. Gri­ez­mann gjor­de det sam­me, da han score­de i Eu­ro­pa Le­ague-fi­na­len mod Mar­seil­le. Og før VM-fi­na­len for­tal­te han på en pres­se­kon­fe­ren­ce, at han hav­de brugt ti­den i den fran­ske tra­e­nings­lejr, som han al­tid gjor­de: På at spil­le Fort­ni­te og at drik­ke den sy­da­me­ri­kan­ske te ma­te.

27-åri­ge An­to­i­ne Gri­ez­mann er en po­la­ri­se­ren­de fod­bold­spil­ler. Den fran­ske op­takt til VM var pra­e­get af de­bat­ten om hans mu­li­ge trans­fer til FC Bar­ce­lo­na – spe­ku­la­tio­ner som han selv op­hø­je­de ved at va­e­re med i en do­ku­men­tar, der over en halv ti­me fulg­te hans over­vej­el­ser, in­den han til sidst be­slut­te­de sig for at bli­ve i At­léti­co Madrid. Tid­li­ge­re har han flir­tet åben­lyst med Man­che­ster Uni­ted. Men hvis hans åben­mun­de­de stil de­ler van­de­ne, er det van­ske­ligt at ind­ven­de no­get imod hans kva­li­te­ter. Han score­de i al­le kno­ck­out­run­der frem mod At­léti­co Madrids Eu­ro­pa Le­ague-sejr, og selv om han ik­ke ram­te sit bed­ste spil­le­ma­es­si­ge ni­veau un­der VM, score­de han fi­re gan­ge og lag­de op til mål i kvart­fi­na­len, se­mi­fi­na­len og fi­na­len. Og så stod han alt­så bag det må­ske mest 2018’ske fod­bol­dø­je­blik i he­le 2018: Fort­ni­te-ju­bel ef­ter et VAR-straf­fes­park i den stør­ste kamp af dem al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.