Der­for gi­ver et mil­li­ards­alg af FC Kø­ben­havn og PSE me­ning

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER - Følg Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen på Twit­ter un­der bru­ger­nav­net @Tro­elsBa­gerT og la­es fle­re me­nin­ger på tipsbladet.dk/ blogs. Få og­så de se­ne­ste fod­bold­nyhe­der på fa­ce­book. com/tipsbladet Che­fre­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Kan FC Kø­ben­havn vir­ke­lig ko­ste over en mil­li­ard kro­ner, når sel­ve­ste Man­che­ster Uni­ted i 2005 blev op­købt for ot­te mil­li­ar­der? FC Kø­ben­havn og klub­bens mo­der­sel­skab Par­ken Sport&En­tertain­ment skød tirs­dag hi­sto­ri­en om et fo­re­stå­en­de køb af ak­tie­ma­jo­ri­te­ten ned, umid­del­bart ef­ter den var ble­vet of­fent­lig­gjort af det dan­ske er­hvervs­me­die In­si­de Bu­si­ness. Det sam­me gjor­de ho­ve­d­ak­tio­na­e­rer­ne Erik Skja­er­ba­ek og Karl Pe­ter Kors­gaard ons­dag, da de af­vi­ste at mø­des med de po­ten­ti­el­le kø­be­re.

Men in­ter­es­sant er det, at en grup­pe af in­ve­sto­rer, hvor Al­do Pe­ter­sen, Aston Vil­la-ejer Wes Edens og ad­vo­ka­ten Ni­els Erik Ni­el­sen blev na­evnt som mu­li­ge del­ta­ge­re sam­men med én el­ler fle­re an­dre uden­land­ske kil­der, iføl­ge In­si­de Bu­si­ness har kig på at kø­be Par­ken Sport&En­tertain­ment til en sam­let vur­de­ring på mel­lem 1 og 1,2 mil­li­ar­der kro­ner, et be­løb der gi­vet­vis bli­ver for­hø­jet i til­fa­el­de af re­a­li­tets-for­hand­lin­ger.

Vi får se, om et op­køb fra grup­pen bli­ver til no­get, og om an­dre in­ter­es­se­re­de op­kø­be­re vil mel­de sig – der er mil­li­ar­der af kro­ner til po­ten­ti­el­le op­køb af klub­ber i Eu­ro­pa fra in­ve­sto­rer, der af vidt for­skel­li­ge år­sa­ger og med vidt for­skel­li­ge bud­get­ter ser på at kø­be sig ind i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold.

Isa­er newy­or­ke­ren Wes Edens’ an­gi­ve­li­ge del­ta­gel­se er mar­kant.

Edens’ in­ve­ste­rings­sel­skab Fortress blev i 2018 op­købt af ja­pan­ske SoftBank. Edens og Fortress er i sig selv in­ter­es­san­te, for­di Edens er me­de­jer af NBAhol­det Milwaukee Bucks, som han køb­te i 2014 for 550 mil­li­o­ner dol­lars, og som sid­ste fe­bru­ar af For­bes blev va­er­di­sat til na­e­sten det dob­bel­te. End­nu me­re in­ter­es­sant bli­ver det, når Edens si­den sid­ste som­mer har ejet 55 pro­cent af Cham­pions­hip-hol­det og tra­di­tions­klub­ben Aston Vil­la sam­men med den egyp­ti­ske mil­li­ar­da­er Nas­sef Sawi­ris, hvil­ket ko­ste­de duo­en be­sked­ne 300 mil­li­o­ner kro­ner.

In­ter­es­sant er og­så Edens’ for­bin­del­se til Softbank. Han sid­der fort­sat i en chef­stil­ling i Fortress, og SoftBank, der er et af de stør­ste in­ve­ste­rings­sel­ska­ber i Asi­en, har Sau­di-Ara­bi­en og De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter som to af de stør­ste ak­tio­na­e­rer.

Det er gen­nem SoftBank, de to re­gio­na­le stormag­ter i Mel­le­mø­sten har til­budt FI­FA og FI­FA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no 160 mil­li­ar­der kro­ner for at ar­ran­ge­re og va­e­re me­de­jer af klub-VM og en ny glo­bal Na­tions Le­ague frem til 2033, og selv­om det na­ep­pe er en brøk­del af de be­løb, in­ve­stor­grup­pen vil brin­ge i spil i FC Kø­ben­havn, er Wes Edens en stor ak­tør.

Mel­din­gen er, at det er fod­bold­de­len, in­ve­sto­rer­ne er in­ter­es­se­re­de i, hvil­ket vil be­ty­de et salg af La­lan­dia.

For at den op­byg­ning gi­ver me­ning, skal der ban­kes fle­re pen­ge i spil­ler­bud­get­tet i FC Kø­ben­havn end de om­kring 120 mil­li­o­ner kro­ner, der bli­ver brugt i dag, så man kan vin­de mester­ska­bet og spil­le eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil, som man har gjort re­gel­ma­es­sigt de se­ne­ste 10-15 år.

Så hvor­for FC Kø­ben­havn?

Glem ind­ta­eg­ter fra hjem­me­kam­pe­ne – de er for­nuf­ti­ge i FC Kø­ben­havn men en drå­be i ha­vet, når man kom­mer til at be­ta­le et be­ty­de­ligt, tre­cif­ret mil­li­onbe­løb for fod­bold­de­len af PSE.

TV- og sponsor­ind­ta­eg­ter­ne gør det lidt me­re in­ter­es­sant, uden de kan vok­se ret me­get. Glem snak­ken om kom­merci­el ud­vik­ling og bran­ding. Nej, det vir­ke­lig in­ter­es­san­te er FC Kø­ben­havns pla­ce­ring på UEFArang­li­sten og trans­fer­mar­ke­det.

FCK lig­ger pt num­mer 43. Det ly­der må­ske ik­ke af så me­get, men der er kun 32 hold i Cham­pions Le­ague, og stør­ste­delen af klub­ber­ne for­an ko­ster ad­skil­li­ge gan­ge me­re end FCK.

Rang­li­sten er in­ter­es­sant, for­di den af­gør se­ed­ning til Cham­pions Le­ague, og selv­om ad­gan­gen til tur­ne­rin­gen er ble­vet mar­kant sva­e­re­re fra den­ne sa­e­son, kan kø­ben­hav­ner­ne be­va­re en ri­me­lig chan­ce for at ry­ge i Cham­pions Le­ague el­ler Eu­ro­pa Le­ague, hvis de skru­er mar­kant op for spil­ler­bud­get­tet.

Har in­ve­sto­rer­ne nok pen­ge, tå­l­mo­dig­hed og dyg­tig­hed til at fin­de de rig­ti­ge spil­le­re og få dem solgt vi­de­re på trans­fer­mar­ke­det, vil drøm­mes­ce­na­ri­et va­e­re, at man bli­ver som Ba­sel, en me­re sta­bil ver­sion af Club Brug­ge el­ler di­sco­un­tud­ga­ven (med Bla­ck Fri­day-pri­ser oveni) af Cel­tic el­ler Sjakh­tar Do­netsk.

I de stør­re liga­er druk­ner uden­land­ske in­ve­sto­rer i mid­ter- el­ler bund­hold, der al­drig kom­mer no­gen veg­ne, i min­dre liga­er er ni­veau­et for lavt og vej­en til eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil for us­and­syn­lig, og så man­ge klub­ber med en ud­ma­er­ket hjem­me­ba­ne og god in­fra­struk­tur i en ho­ved­stad i et rigt land er der hel­ler ik­ke. På en må­de er FC Kø­ben­havn som vo­res klo­de, der lig­ger i den så­kald­te ’Gol­di­lo­cks’-zo­ne, hvor man er langt nok fra so­len til ik­ke at bli­ve stegt og til­pas ta­et på til ik­ke at fryse ihjel. Det bør ar­gu­men­tet fra de ek­si­ste­ren­de ak­tio­na­e­rer i hvert fald va­e­re, hvis der skal for­hand­les en pris på PSE.

For FC Kø­ben­havn kan op­kø­bet gi­ve me­ning, da det bli­ver sva­ert at øge ind­ta­eg­ter­ne uden for trans­fer­mar­ke­det og de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger ret me­get. Det bli­ver sta­digt dy­re­re at ha­ve et hold, der kan spil­le i de eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil, som kø­ben­hav­ner­ne og­så fik at fø­le i ef­ter­å­ret, så pen­ge ude­fra er nok den mest – og må­ske ene­ste – re­a­li­sti­ske mu­lig­hed, hvis man og­så i det kom­men­de år­ti vil spil­le grup­pe­spil me­re el­ler min­dre hvert år. Trans­fe­rind­ta­eg­ter og en­kelt­stå­en­de spil­ler­salg i den tre­cif­re­de mil­li­onklas­se bli­ver og­så nød­ven­di­ge.

Ri­si­ke­rer man så, hvis Wes Edens spil­ler en ho­ved­rol­le, at bli­ve ru­ge­kas­se for et Aston Vil­la ryk­ket op i Pre­mi­er Le­ague? Tja, må­ske, og det gør FC Midtjyl­land og­så, hvis det sam­me skul­le ske med Vil­las liga­ri­val Brent­ford. Kan det va­e­re, nye eje­re får sat en uhel­dig kurs? Be­stemt. Men hvis FCK’s eje­re vil sa­el­ge, vil sal­get gå igen­nem uan­set even­tu­el­le be­kym­rin­ger, le­de­re og fans må ha­ve.

Er et op­købt FCK-hold med stør­re bud­get end i dag sundt for de øv­ri­ge dan­ske klub­ber? Na­ep­pe, hvis ri­va­ler­ne selv drøm­mer om mester­ska­ber og Cham­pions Le­ague, men i dansk og eu­ro­pa­ei­sk klub­fod­bold, hvor der na­er­mest ik­ke er no­gen be­gra­ens­nin­ger på, hvem der kan kø­be klub­ber (og FFP-reg­ler kan jo om­gås, ik­ke og­så, Man­che­ster Ci­ty?), er det na­e­sten en na­tur­lov, at de sta­er­ke­ste til sidst vil ska­be et mo­nopol på Cham­pions Le­ague-plad­ser­ne.

Jeg har in­gen idé om, hvor­vidt Par­ken Sport&En­tertain­ment bli­ver solgt i den­ne om­gang el­ler ej – der har før va­e­ret in­ter­es­se, ek­sem­pel­vis fra Ro­man Abram­ovitj’ søn Ar­ka­dy til­ba­ge i 2010/2011-sa­e­so­nen – men at FC Kø­ben­havn skul­le til­tra­ek­ke sig in­ter­es­se og po­ten­ti­el­le mil­li­ardtil­bud fra ud­lan­det er ik­ke så un­der­ligt, som det i før­ste om­gang ly­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.