Hvad nu, FCN?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

For an­den gang på fem år for­la­der Kas­per Hjul­mand et ch­eftra­e­ner-job i FC Nord­s­ja­el­land, og li­ge­som i 2014 er det for at bli­ve tra­e­ner i ud­lan­det, må­ske i An­der­le­cht til som­mer, da bel­gi­er­ne kan slip­pe bil­ligt ud af kon­trak­ten med nyind­sat­te Fred Rut­ten og frit hy­re de­res dan­ske første­valg per 1. juli.

Det kan sag­tens va­e­re, FC Nord­s­ja­el­land en­der med et stør­re dansk el­ler uden­land­sk tra­e­ner­navn med de ret­te fag­li­ge og men­ne­ske­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner til at spil­le med og dyg­tig­gø­re et af Eu­ro­pas yng­ste fod­bold­hold over­ho­ve­det. Men i en klub med så høj fag­lig­hed og vi­den om at tra­e­ne te­e­na­ge­re til at spil­le mo­der­ne, bold­be­sid­den­de fod­bold med me­get hø­je krav til den ind­byr­des for­stå­el­se, må det og­så va­e­re med i over­vej­el­ser­ne at gø­re som FC Midtjyl­land og for­frem­me in­ter­nt, da det in­gen me­ning over­ho­ve­det gi­ver at hy­re en ch­eftra­e­ner ude­fra, der kom­mer med eg­ne folk og en an­den til­gang til fod­bold end FCN’s.

Om FC Nord­s­ja­el­land så kan spil­le med i top­pen som i sid­ste sa­e­son er me­re usik­kert. Det la­der ik­ke til, at ejer­kred­sen kan el­ler vil va­e­re i stand til at kom­me med nye pen­ge el­ler und­la­de at sa­el­ge de bed­ste un­ge spil­le­re, og selv­om man mu­lig­vis er Dan­marks fag­ligt dyg­tig­ste og klo­ge­ste klub, er det na­e­sten umu­ligt hver gang at fin­de li­ge så dyg­ti­ge og bil­li­ge støt­te­spil­le­re ude­fra, som man har gjort med Sta­nislav Lo­bot­ka, Kar­lo Bar­to­lec og God­sway Do­ny­oh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.