Har for­ti­den en­de­lig ind­hen­tet Mo­na­co og klub­bens rus­si­ske ejer?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Trup­pen er sta­dig god på pa­pi­ret, men in­de på ba­nen sej­ler AS Mo­na­co for den dybt fru­stre­re­de ch­eftra­e­ner Thier­ry Hen­ry, der har få­et et ma­re­ridt af en be­gyn­del­se i sit før­ste job som num­mer ét på tra­e­ner­ba­en­ken.

På søn­dag er man mas­siv un­der­dog i kam­pen mod ae­r­ke­ri­va­len Mar­seil­le, og fal­det er ut­ro­ligt for mester­hol­det fra 2017, der her 18 må­ne­der si­den lig­ger na­est­sidst og der­med til di­rek­te nedryk­ning, mens man er ét af de hold, der ska­ber fa­er­re­st chan­cer og ud­for­drer mod­stan­der­ne mindst, hvil­ket er dybt be­kym­ren­de, når man på pa­pi­ret har et in­ter­es­sant hold med man­ge af Eu­ro­pas me­re in­ter­es­sant un­ge spil­le­re på kon­trakt.

Op­tu­ren blev fi­nan­si­e­ret af den rus­si­ske er­hvervs­mand Dmi­trij Ry­bo­lov­lev, der tjen­te si­ne pen­ge på blandt an­det kunst­gød­ning og pla­ce­re­de mil­li­ar­der i blandt an­det spil­le­re i AS Mo­na­co. I novem­ber blev Ry­bo­lov­lev an­holdt og af­hørt af po­li­ti­et i Mo­na­co i for­bin­del­se med en po­ten­ti­el svin­de­log be­stik­kel­ses­sag om­kring en han­del med et kunstva­erk, og selv­om der ik­ke er tegn på et ha­stigt exit el­ler aku­t­te spil­ler­salg her i ja­nu­ar, er der ind­til vi­de­re hel­ler ik­ke kom­met de nye spil­le­re til, der me­get vel kan va­e­re nød­ven­di­ge for at få en ae­r­lig chan­ce for at over­le­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.