EN FINNE SI­GER FRA

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - UGENS PROFIL -

Fa­ste plad­ser i TPS, Hø­ne­foss, Odd Gren­land og HJK Hels­inki var ik­ke med til at sa­et­te ham på fod­bol­dens ver­dens­kort, og det sam­me ga­el­der ro­ta­tions- og re­ser­verol­ler i Widzew Lodz, Öre­bro, Ro­sen­borg, IFK Göte­borg og Dun­dee Uni­ted.

På lands­hol­det ken­der vi en del me­re til hans hold­kam­me­ra­ter som Su­per­liga-pro­fi­ler­ne Jes­se Jor­o­nen og Tim Sparv, for ik­ke at ta­le om Lukas Hra­decky og Te­emu Puk­ki.

Men i den­ne uge, hvor eti­ske valg el­ler mang­len på sam­me i top­fod­bold har fyldt i fod­bold­de­bat­ten i Dan­mark og sto­re de­le af Eu­ro­pa, kom den fin­ske forward Riku Riski i bog­sta­ve­lig talt på den in­ter­na­tio­na­le fod­bold­dags­or­den.

I Nor­den har Island spil­let to tra­e­nings­kam­pe mod Qa­tar i 2017 og se­ne­st i novem­ber 2018, og Island, Sve­ri­ge og Fin­land er i dis­se da­ge på lands­hold­s­tur i Qa­tar med liga­lands­hold til­ført spil­le­re fra an­dre skan­di­na­vi­ske liga­er og folk, der i øv­rigt kun­ne få fri af de­res klub­ber i Eu­ro­pa.

HJK Hels­inki-forwar­den Riku Riski var én af de spil­le­re, der var ud­ta­get til det fin­ske lands­holds tra­e­nings­lejr og kam­pe mod Sve­ri­ge og Est­land, men i mod­sa­et­ning til FCK’s Jes­se Jor­o­nen og FCM’s Tim Sparv, der er an­fø­rer i Qa­tar, var Riski ik­ke med i hver­ken ons­da­gens kamp mod Sve­ri­ge el­ler i Golf-sta­ten.

”Jeg blev in­vi­te­ret, og så tal­te jeg med for­bun­dets ma­na­ger og med land­stra­e­ne­ren. Der lig­ger eti­ske grun­de og va­er­di­er bag min be­slut­ning, som jeg vil stå ved. Jeg me­ner, det er vig­tigt,” sag­de Riku Riski i et in­ter­view med avi­sen Hel­si­gin Sa­no­mat i tirs­dags.

”De for­stod det, men de var ue­ni­ge. Jeg står ved min be­slut­ning og har ik­ke me­re at til­fø­je. Jeg gjor­de det ri­me­lig klart; jeg vil­le ik­ke af­sted.”

Land­stra­e­ner Mark­ku Ka­ner­va og det fin­ske for­bunds ma­na­ger Len­nart Wan­gel har la­det for­stå, at Riku Ris­kus be­slut­ning ik­ke får kon­se­kven­ser for hans frem­ti­di­ge mu­lig­he­der på lands­hol­det.

”Jeg vil ik­ke si­ge, at jeg var ue­nig. Jeg for­kla­re­de år­sa­ger­ne til, at vi tog der­ned. Først og frem­mest er det, at vi får to go­de kam­pe. Jeg vil­le hø­re hans for­kla­ring på be­slut­nin­gen, og han for­kla­re­de sig godt. Jeg si­ger ik­ke, at han tog en for­kert be­slut­ning,” sag­de Mark­ku Ka­ner­va i sam­me hi­sto­rie i Hel­si­gin San­mo­mat.

Sa­gen kom frem sam­ti­dig med, at det fin­ske fod­bold­for­bunds for­mand Ari Lat­hi og hans kol­le­ger i Skan­di­navi­en, her­i­blandt DBU­for­mand Jes­per Møl­ler og DBU’s kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er, var i Qa­tar for at mø­des med Qa­ta­rs VM-ko­mité og sport­smyn­dig­he­der for at de­bat­te­re for­be­re­del­ser­ne til VM 2022, men­ne­ske­ret­tig­he­der og ik­ke mindst ga­este­ar­bej­der­nes for­hold i lan­det.

”Vo­res be­sked i Qa­tar er ty­de­lig: Vi ac­cep­te­rer ik­ke brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der el­ler ar­bej­der­ret­tig­he­der for mi­gran­t­ar­bej­de­re. Det er Qa­ta­rs myn­dig­he­ders og ar­ran­gø­rer­nes an­svar at over­hol­de men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne og sør­ge for sik­re ar­bejds­for­hold for ar­bej­de­re,” ud­tal­te Ari Lat­hi i en pres­se­med­del­el­se fra det fin­ske fod­bold­for­bund.

Riku Riskis og HJK’s na­e­ste stør­re op­ga­ve bli­ver den fin­ske po­kal­tur­ne­ring, der spil­les som et grup­pe­spil fra slut­nin­gen af ja­nu­ar og gen­nem fe­bru­ar (tba).+

Fo­to: Ve­gard Wi­ve­stad Grøtt/ Ritzau Scan­pix

Riku Riski til­ba­ge i 2017, da han spil­le­de for Odd Gren­land. Riski har spil­let 26 land­skam­pe for Fin­land si­den 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.