DEN FØR­STE STO­RE TEST

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FØR SØNDAGEN OG UGENS TAL -

Ind­til nu er alt gå­et per­fekt for Ole Gun­nar Solskja­er, si­den han i de­cem­ber fik drømm­ejob­bet som ma­na­ger for Man­che­ster Uni­ted. Han har stå­et i spid­sen for hol­det i fem kam­pe, og det er ble­vet til sejr i al­le fem, oven i kø­bet hver gang med mini­mum to mål. Ole Gun­nar Solskja­er har end­nu ik­ke op­le­vet sit hold va­e­re bag­ud. In­den han blev fy­ret, nå­e­de José Mourin­ho kun at sa­et­te en sej­rs­sti­me sam­men på mak­si­malt tre kam­pe, in­den hol­det faldt i den fjer­de.

Så Solskja­ers ef­fekt på Man­che­ster Uni­ted er fo­re­lø­big, at hans ud­ga­ve af hol­det ik­ke smi­der dum­me po­int mod mod­stan­de­re i stil med Brigh­ton, West Ham og Sout­hamp­ton – al­le hold, som Mourin­ho ik­ke for­må­e­de at sa­et­te sit hold op til at be­sej­re i sa­e­so­nens før­ste halv­del. Men kan nord­man­den og­så gø­re det mod de bed­ste? Det er end­nu ik­ke ble­vet be­vist, for han har ik­ke mødt et ene­ste rig­tig godt hold. Mod­stan­der­ne har va­e­ret Car­diff (den­gang Pre­mi­er Le­agu­es num­mer 16), Hud­der­s­fi­eld (19), Bour­ne­mouth (12), Newcast­le (15) og Re­a­ding (Cham­pions­hip). Men søn­dag ef­ter­mid­dag ta­ger Solskja­er med sin trup med til Wem­bley for at mø­de Pre­mi­er Le­agu­es num­mer tre, Tot­ten­ham.

Mod top­hol­de­ne har Man­che­ster Uni­ted ind­til nu ik­ke haft suc­ces i den­ne sa­e­son. Re­kord­me­stre­ne lig­ger num­mer seks og har i fem kam­pe ik­ke for­må­et at be­sej­re de fem hold, der lig­ger over i ta­bel­len. Det blev 2-2 mod bå­de Chel­sea og Ar­se­nal, mens kam­pe­ne mod Tot­ten­ham, Man­che­ster Ci­ty og Li­ver­pool al­le blev tabt. I al­le tre op­gør luk­ke­de Uni­ted tre mål ind. Fak­tisk har det ene­ste go­de re­sul­tat mod en stor­klub va­e­ret i Cham­pions Le­ague, hvor det i novem­ber blev til en no­get hel­dig sejr over Ju­ven­tus i Tor­i­no.

Så kam­pen på Wem­bley bli­ver den, hvor Ole Gun­nar Solskja­er vir­ke­lig skal vi­se, at han har flyt­tet Man­che­ster Uni­ted, og at han og hol­det og­så er go­de nok mod de bed­ste – det me­ner han og­så selv.

”Spurs ude på Wem­bley, det er en ae­g­te test. Vi ser frem til den. Det vil gi­ve mig en stør­re vi­den om, hvor vi står i for­hold til de sto­re dren­ge. Om et år el­ler to vil vi ik­ke va­e­re til­fred­se med at ta­le om fem­te-, sjet­te- el­ler fjer­de­plad­sen. Klub­ben er nødt til at be­va­e­ge sig fremad og opad i ta­bel­len,” sag­de han ef­ter FA Cup-sej­ren på 2-0 over Re­a­ding.

Man­che­ster Uni­ted har i den­ne uge va­e­ret på tra­e­nings­lejr i Du­bai, og Ole Gun­nar Solskja­er har for før­ste gang haft en hel tra­e­nings­u­ge med si­ne spil­le­re. Før de ot­te da­ge, der er mel­lem Re­a­ding og Tot­ten­ham, har der i nord­man­dens tid på Old Traf­ford kun va­e­ret mak­si­malt fi­re da­ge mel­lem kam­pe­ne. Se­ne­ste kamp mod Tot­ten­ham på Wem­bley var for­å­rets FA Cup-se­mi­fi­na­le, som Uni­ted vandt 2-1, blandt an­det via et mål af Ale­xis Sán­chez. Chi­le­ne­ren har va­e­ret ska­det, men har spil­let de se­ne­ste to kam­pe og va­e­ret in­vol­ve­ret i mål i beg­ge. Han fik et min­dre til­bage­fald mod Re­a­ding, men Solskja­er for­ven­ter, at han er klar til at spil­le.

Og så bli­ver søndagens kamp og­så et op­gør mod den tra­e­ner, som iføl­ge ryg­tebør­sen er en af Man­che­ster Uni­teds fo­re­truk­ne kan­di­da­ter til at over­ta­ge Ole Gun­nar Solskja­ers job til som­mer. Mauri­cio Po­chet­ti­no er fra dag ét ble­vet sat i for­bin­del­se med det sa­e­de, som Mourin­ho ef­ter­lod, og som Solskja­er i før­ste om­gang har over­ta­get, men i den­ne uge sag­de han om sit nu­va­e­ren­de ar­bej­de i Tot­ten­ham:

”Jeg hå­ber, el­ler jeg øn­sker, at bli­ve her i 20 år.”

Så er det op til Solskja­er at vi­se, at le­del­sen i ste­det skal sat­se på ham. Og ef­ter en god start kom­mer den før­ste sto­re prø­vel­se søn­dag på Wem­bley

Fo­to: Ja­son Cairn­duff/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.