SI­DEN SIDST // DE­BAT­TEN OM DU­BAI

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - TIPSBLADET RETRO OG SIDEN SIDST -

Che­fre­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen lag­de ik­ke fin­gre­ne imel­lem i sid­ste uges le­der: ”FCK, BIF og FCM bur­de drop­pe Du­bai-tra­e­nings­lejr,” hed ru­brik­ken, og ne­de i tek­sten ar­gu­men­te­re­de re­dak­tø­ren for, hvor­for de tre dan­ske stor­klub­ber ik­ke bur­de af­vik­les vin­te­r­ens tra­e­nings­lejr i Emira­ter­ne.

”Men FC Kø­ben­havn ta­ler alt­så selv om, at man har et sam­funds­ansvar, her­un­der at man skal ud­vi­se an­svar­lig­hed, an­sta­en­dig­hed, og man na­ev­ner selv men­ne­ske­ret­tig­he­der som et ho­ved­om­rå­der­ne i det sam­funds­ansvar (…) Så me­get de­sto me­re ae­r­ger­ligt er det, at Dan­marks før­en­de klub i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger de se­ne­ste 15 år va­el­ger at la­eg­ge vin­te­r­ens tra­e­nings­lejr i et land, hvor man kan ry­ge i spja­el­det for at skri­ve den her le­der,” skrev han.

Lør­dag meld­te Su­per­liga­ens top­hold så ud, man ef­ter i år ik­ke la­en­ge­re vil rej­se til Du­bai. Det var dog ik­ke med hen­vis­ning til Tipsbladet.

”FCK har al­drig haft an­dre mo­ti­ver end at tra­e­ne op­ti­malt op til for­års­sa­e­so­nen, men vi for­står og respek­te­rer, at det er et sta­er­kt øn­ske fra vo­res fans, at vi fin­der en an­den løs­ning. Det har vi valgt at lyt­te til,” skrev klub­ben i en pres­se­med­del­el­se.

I Brønd­by har man end­nu ik­ke af­gjort, hvor­dan man frem­over vil for­hol­de sig til tra­e­nings­lej­re i Du­bai. Man vil dis­ku­te­re sa­gen med klub­bens fan­grup­per, men har i før­ste om­gang valgt Emira­ter­ne af sport­s­li­ge grun­de.

”Kon­ge­hu­set har li­ge va­e­ret der­ne­de, dan­ske virksomheder ope­re­rer der­ne­de, dan­ske turi­ster rej­ser der­ned i et va­eld, og der er in­gen of­fi­ci­el­le an­be­fa­lin­ger, der si­ger, man skal fra­hol­de sig til at ta­ge der­ned, og det la­e­ner vi os opad. Men jeg for­står kri­tik­ken, og det er no­get, vi dis­ku­te­rer in­ter­nt,” sag­de kom­mu­ni­ka­tions­chef Chri­sti­an Schultz lør­dag til BT.

Hos FC Midtjyl­land vil man slet ik­ke kom­men­te­re Du­bais pro­ble­ma­ti­ske hold­ning til men­ne­ske­ret­tig­he­der.

”Der er rig­tigt go­de for­hold. Der er go­de ba­ner og god mad, og så kan vi va­e­re sik­re på, at der er varmt,” ar­gu­men­te­rer sport­s­chef Svend Gra­ver­sen i ste­det i Her­ning Fol­ke­blad. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.