GULDGRAVEREN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FC MIDTJYLLANDS FORTID OG FREMTID - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN @Tro­elsBa­gerT

To mester­ska­ber på fi­re sa­e­so­ner, spil­ler­salg for 300 mil­li­o­ner kro­ner i 2018 og flest po­int af al­le hold i 2017 og 2018. Det går godt for FC Midtjyl­land, og suc­ce­sen i Eu­ro­pa skal nok kom­me, me­ner di­rek­tør Claus Ste­in­le­in. Vi går til­ba­ge i ti­den med en af ho­ve­d­ak­tø­rer­ne i FC Midtjyl­lands 20-åri­ge hi­sto­rie for at for­stå nu­ti­den.

De er kom­met vidt om­kring, spil­ler­ne fra po­kal­fi­na­len i 1997. Car­sten V. Jen­sen er sport­s­chef i FC Nord­s­ja­el­land ef­ter at ha­ve haft den til­sva­ren­de stil­ling i FC Kø­ben­havn fra 2006 til 2014, Bjar­ne Gold­ba­ek er spil­lera­gent, Aki Hyryläi­nen, David Ni­el­sen, Car­sten Hem­m­ings­en og Hen­rik Lar­sen har ar­bej­det som el­ler er tra­e­ne­re, og Die­go Tur er sa­el­ger i FC Kø­ben­havn.

Dis­se da­va­e­ren­de FC Kø­ben­havn-spil­le­re nå­e­de at prø­ve me­get i de­res kar­ri­e­rer, som var stør­re end po­kal­sej­ren over Ikast fS en maj-dag i 1997. Men for Ikasts midt­stop­per den Kri­sti Him­mel­fart­s­dag var det et høj­de­punkt i fod­bold­kar­ri­e­ren og en fors­mag på, hvad der si­den skul­le føl­ge som klub­le­der.

ET BE­GRA­EN­SET FODBOLDTALENT

Claus Ste­in­le­in var 25 år gam­mel og til­ba­ge i Ikast for an­den gang, ef­ter han hav­de spil­let nog­le kam­pe i AaB sam­men med fle­re af spil­ler­ne fra det se­ne­re guld­hold, hav­de va­e­ret stam­spil­ler i Ikast og så, som man­ge spil­le­re si­den da, bra­endt nal­ler­ne på et skif­te til AGF.

Ch­eftra­e­ner Pe­ter Rud­ba­ek kun­ne kun bru­ge ham i 55 mi­nut­ter på fi­re ind­skift­nin­ger på det hold med Stig Tøf­ting, Mar­tin Jørgensen og Tho­mas Thor­nin­ger, der na­er vandt guld i den sa­e­son.

Da Mo­gens Krogh score­de til 3-3 på ho­ved­stød på År­hus Sta­dion den 12. maj 1996, var Claus Ste­in­le­in ik­ke la­en­ge­re AGF’er men så på, mens Ikast fS for­an 911 til­sku­e­re tab­te 1-4 i Her­føl­ge på midtjy­der­nes vej ud af Su­per­liga­en, og da han og Ikast sa­e­so­nen ef­ter ryk­ke­de op igen og tab­te po­kal­fi­na­len til FC Kø­ben­havn med 0-2, vid­ste Claus Ste­in­le­in, at han nok ik­ke vil­le nå me­get hø­je­re op i sin spil­ler­kar­ri­e­re.

”Som Kent Fal­ken­vig [da­va­e­ren­de Ikast fS­di­rek­tør] sag­de til mig, da jeg skul­le for­hand­le kon­trakt, så var jeg ik­ke sa­er­lig god til at spil­le fod­bold, men jeg gjor­de mi­ne hold­kam­me­ra­ter ti pro­cent bed­re med min en­tu­si­as­me og ener­gi. Jeg var så­dan en klas­sisk spil­ler til bun­den af Su­per­liga­en el­ler top­pen af 1. di­vi­sion. Det forta­el­ler vel me­get om mig som fod­bold­spil­ler, og at det nok var en me­get god idé, at jeg kom ud af ba­nen og i ste­det gjor­de klub­ben bed­re. Jeg fik det op­ti­ma­le ud af mit fodboldtalent, for jeg var tung i rø­ven og le­ve­de på min figh­ter­vil­je og le­de­r­e­gen­ska­ber,” si­ger Claus Ste­in­le­in med et grin.

For Ste­in­le­in, der som 14-årig flyt­te­de ale­ne fra Born­holm til Aal­borg for at gå på ef­ter­sko­le og spil­le­de ung­doms- og første­holds­fod­bold AaB, slut­te­de fod­bold­kar­ri­e­ren re­elt i de sam­me da­ge, hvor FC Midtjyl­land blev til.

”I 1999 blev vo­res tra­e­ner Even Pel­ler­ud fy­ret i på­sken og er­stat­tet med Tro­els Bech. I den før­ste tra­e­ning med Tro­els Bech, på­ske­dag, va­el­te­de jeg ned på al­bu­en ef­ter en ho­ved­støds­du­el. Jeg rev mus­k­ler og alt an­det af min skul­der. Om man­da­gen spil­le­de vi kamp, og tirs­dag kom fu­sio­nen så. Tro­els blev an­sat søn­dag og fy­ret tirs­dag,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”Jeg var ude i seks må­ne­der pra­e­cis på det tids­punkt, hvor vi var 50 spil­le­re i Ikast og Her­ning Fremad, der skul­le gø­re os til for at kom­me i en trup med 20 mand. Ove Pe­der­sen skul­le va­el­ge, og han valg­te mig fra. Det var nok me­get na­tur­ligt, for jeg var ik­ke ret god, og så var jeg lang­tids­ska­det.”

SYMBOLET STE­IN­LE­IN

Claus Ste­in­le­in spil­le­de 75 Su­per­liga-kam­pe fra start og 17 som ind­skif­ter, og han bli­ver hu­sket, som Ikast fS bli­ver det for klub­bens bed­ste pe­ri­o­der i 80’er­ne og 90’er­ne: Hård­t­ar­bej­den­de i for­sø­get på at ma­ske­re en be­gra­en­set ma­eng­de ta­lent og of­te på nip­pet til at ryk­ke ud den bed­ste ra­ek­ke, ned til na­bo­er­ne, de bit­re ri­va­ler Her­ning Fremad.

Med sin øde­lag­te skul­der blev Claus Ste­in­le­in alt­så al­drig en del af det FC Midtjyl­land, der bra­ge­de igen­nem 1. di­vi­sion i sa­e­so­nen 1999/2000 for der­ef­ter at bli­ve fi­rer og der­ef­ter tre­er i de før­ste to sa­e­so­ner som Su­per­liga­fu­sions­klub.

Det blev Claus Ste­in­le­in til gen­ga­eld som le­der i klub­ben.

Han be­gynd­te med at sa­el­ge mad­kas­ser og drik­ke­dun­ke med FC Midtjyl­land-logo på, mens den sto­re op­ga­ve i FC Midtjyl­land ef­ter spil­ler­kar­ri­e­ren var at byg­ge FCM’s klub­sam­ar­bej­de med hold fra det midtjy­ske til Mors og Vester­ha­vet op.

Nu har han va­e­ret med til at sa­el­ge Ale­xan­der Sør­lo­th for et be­løb, der bli­ver tre­cif­ret, hvis Crystal Pa­la­ce bli­ver i Pre­mi­er Le­ague yder­li­ge­re en sa­e­son (17 kam­pe igen og seks po­int ned til stre­gen), ud­dan­net Dan­marks lands­holds­an­fø­rer og vun­det to mester­ska­ber med FC Midtjyl­land, mens man i år jag­ter et tred­je.

Vin­den su­ser of­te om­kring Claus Ste­in­le­in og FC Midtjyl­land.

Man har brugt et be­ty­de­ligt, tre­cif­ret mil­li­onbe­løb gen­nem di­ver­se ka­pi­ta­l­ud­vi­del­ser og op­køb gen­nem åre­ne, for et år­ti si­den fik man FI­FA og den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol CAS’ ord for, at det ik­ke var lov­ligt at hen­te ni­ge­ri­an­ske spil­le­re til Dan­mark før de­res 18-års fød­sels­dag, som FCM hav­de gjort i fle­re år, og FC Midtjyl­lands ta­len­t­ar­bej­de gjor­de isa­er i mid­ten af nul­ler­ne klub­ben ham­ren­de upo­pu­la­er i re­sten af Dan­mark, da FCM ef­ter de an­dre klub­bers me­ning brød uskrev­ne reg­ler ved at ’fi­ske’ te­e­na­ge­re over he­le lan­det.

Claus Ste­in­le­in har de se­ne­ste da­ge og uger va­e­ret i gang med for­be­re­del­ser­ne til et stort ki­ck­off-ar­ran­ge­ment for 2019 med al­le FCMan­sat­te, der hol­des lør­dag i bi­o­gra­fen i Her­ning, og der er og­så ta­get no­ter og ta­enkt tan­ker om klub­bens 20-års ju­bila­e­um til april.

I de to år­ti­er har der va­e­ret en del for­bi­e­re, er­ken­der Claus Ste­in­le­in, mens vi sid­der i mø­de­lo­ka­let på tred­je sal i Ikast­hal­len på da­gen for før­ste tra­e­ning ef­ter ju­le­fe­ri­en. Men ni me­dal­jer, her­af de to af guld, og det, der lig­ner en fast plads i top­pen af Su­per­liga­en, dansk ta­len­t­ud­vik­ling og på trans­fer­mar­ke­det og liga­ens spil­ler­bud­get­ter i en over­sku­e­lig frem­tid, vi­ser ef­ter FCM-di­rek­tø­rens me­ning, at man har gjort det helt rig­ti­ge.

”Vi kom fra at va­e­re to 1. di­vi­sions­klub­ber i 1999 til at va­e­re Jyl­lands klart stør­ste klub. FC Kø­ben­havn ryk­ker ban­de­re­k­la­mer­ne ind, når vi har ind­kast i Par­ken, og det ty­der jo og­så på, at de ta­ger os al­vor­ligt. Vi er kom­met langt,” si­ger Claus Ste­in­le­in, der ik­ke for­try­der de­bat­ter og ska­en­de­ri­er som dem, FC Midtjyl­land hav­de i ef­ter­års­sa­e­so­nen med FCK om eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil og med Brønd­by IF om FCM’s bud på Si­mon Ti­bbling på 7,5 mil­li­o­ner kro­ner i slut­nin­gen af trans­fer­vin­du­et.

”Vi ta­ger den kri­tik som et skul­der­klap og en an­er­ken­del­se af, hvor langt vi er kom­met. Når de an­dre klub­ber be­gyn­der at ta­ge stil­ling til os, er det et tegn på, vi bli­ver ta­get se­ri­øst. Jeg hå­ber da, at Bar­ce­lo­nas pra­esi­dent Bar­to­meu en dag ud­ta­ler sig om FC Midtjyl­land, for så er det jo et tegn på, at vi er kom­met op på den helt sto­re klin­ge,” si­ger Claus Ste­in­le­in med sit ka­rak­te­ri­stisk bre­de smil, han ple­jer at bru­ge til at sig­na­le­re, at det nok ik­ke skal for­stås fuld­sta­en­dig bog­sta­ve­ligt.

”Vi er på den må­de, og der går en di­rek­te kob­ling til­ba­ge til den­gang, Ste­en Hes­sel og Jo­hn­ny Ru­ne grund­lag­de klub­ben. Vi mel­der stort ud, men hav­de vi kun de sto­re arm­be­va­e­gel­ser og ik­ke no­get at ha­ve det i, og ba­re var en al­min­de­lig jysk klub i mid­ten af Su­per­liga­en, så vil­le det va­e­re tom­me ord. Men ser man på vo­res 20 år, sy­nes jeg, vi har no­get at ha­ve det i.”

FC MIDTJYL­LAND LÅ I BRØNDBYLAND

Det var Jens Ør­gaard, der ved årtu­sind­skif­tet hy­re­de den fo­re­tag­som­me Claus Ste­in­le­in til FC Midtjyl­land, da hver­ken krop­pen el­ler ch­eftra­e­ner Ove Pe­der­sen men­te, at den 28-åri­ge born­holm­sk fød­te sli­der hav­de me­re at be­stil­le på ba­nen i dansk klub­fod­bold.

En kort over­gang spil­le­de Ste­in­le­in for Ran­ders Freja, mens han blev fa­er­dig som sko­lela­e­rer på se­mi­na­ri­et i Sil­ke­borg og be­gynd­te i job­bet i FC Midtjyl­land.

”Mens jeg spil­le­de i Ran­ders, ar­bej­de­de jeg for FC Midtjyl­land som mer­chan­di­se­ansvar­lig og med at ud­vik­le klub­sam­ar­bej­det. Det er ut­ro­ligt at ta­en­ke på i dag, at det var mu­ligt, men det var det,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”Jeg er så stolt, når jeg ser no­gen gå i en FC Midtjyl­land-trø­je, spe­ci­elt når jeg ta­en­ker til­ba­ge på 1999, hvor jeg stod for mer­chan­di­se. Vi om­sat­te me­re mer­chan­di­se på Bla­ck Fri­day i for­ri­ge må­ned, end jeg gjor­de i de fi­re år, jeg hav­de med mer­chan­di­se at gø­re til­ba­ge fra 1999,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”En af mi­ne døtre spurg­te mig, om Brønd­by IF no­gen­sin­de har vun­det no­get. Selv­føl­ge­lig har jeg på­vir­ket hen­de til at hol­de med FC Midtjyl­land, så­dan er det. Men det si­ger da og­så lidt om det bil­le­de, den nu­va­e­ren­de ung­doms­ge­ne­ra­tion har. Jeg tror, at man­ge børn og un­ge på 15-20 år i vo­res re­gion ser FC Midtjyl­land som langt stør­re end Brønd­by IF. Det var jo uta­en­ke­ligt i 1999. Når jeg var i Holste­bro for at sa­el­ge mer­chan­di­se ind i bu­tik­ker­ne, var der en hel hyl­de til Brønd­by-mer­chan­di­se, mens jeg fik en lil­le re­ol til at stil­le mad­kas­ser og drik­ke­dun­ke på.”

”Klub­sam­ar­bej­det var min før­ste sto­re ar­bejds­op­ga­ve, som jeg ar­bej­de­de med fra 2000 til 2004 sam­men med Jør­gen Lind. Så var jeg og Flem­m­ing Broe i 2003 i Nan­tes ➜

➜ og kom hjem med en idé om, at vi skul­le lan­ce­re Dan­marks før­ste aka­de­mi. Jeg pra­e­sen­te­re­de det for besty­rel­sen med Ste­en Hes­sel og Jo­hn­ny Ru­ne i front. Vi fik dem med på, at vi skul­le gå fra at bru­ge 800.000 kro­ner om året til fem mil­li­o­ner på ta­len­t­ud­vik­lin­gen. Som aka­de­mi­di­rek­tør var jeg med til at byg­ge aka­de­mi­et op med dyg­ti­ge folk som Glen [Rid­ders­holm], Svend [Gra­ver­sen], Ken­neth [An­der­sen], Ras­mus An­ker­sen, Flem­m­ing [Broe], Lars [Fri­is] og René [S. An­der­sen] . Der er man­ge folk fra den tid i klub­ben end­nu,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

Claus Ste­in­le­in tro­e­de, han skul­le pas­se fod­bol­da­ka­de­mi­et i Ikast i re­sten af sin er­hvervskar­ri­e­re.

”Jeg tal­te med min co­ach om [som Ste­in­le­in har ar­bej­det sam­men med i 10 år], hvad jeg ger­ne vil­le, og det var at va­e­re aka­de­mi­di­rek­tør i FC Midtjyl­land. Jeg fik til­budt for­skel­li­ge jobs i Dan­mark, der ik­ke var at va­e­re aka­de­mi­di­rek­tør, men det, jeg drøm­te om, var at stå for aka­de­mi­et. Jeg har min ko­ne og to døtre, men aka­de­mi­et er min dreng,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

Ung­doms­ar­bej­det er sta­dig det, der lig­ger hans hjer­te na­er­mest, men da FC Midtjyl­land, igen, var luk­nings­tru­et i 2011 og 2012, og Jens Ør­gaard valg­te at tra­ek­ke sig som sport­s­di­rek­tør, gik Ste­in­le­in med til at ta­ge rol­len.

”Jeg var ord­før­en­de di­rek­tør, og jeg, Sø­ren Søe og Jo­hn­ny Ru­ne skul­le løf­te FC Midtjyl­land ud af den øko­no­mi­ske kri­se, vi var i. Den tur­na­ro­und er jeg li­ge så stolt af at ha­ve va­e­ret del af som op­tu­ren, for det var vir­ke­lig sva­ert at få al­le til at gå sam­me vej, mens vi hal­ve­re­de ud­gif­ter­ne. Døn­nin­ger­ne fra fi­nanskri­sen ram­te, for­di sponsor- og trans­fer-ind­ta­eg­ter­ne var fal­det. Der var stort set in­gen salg i den pe­ri­o­de. Vi be­stem­te på be­sty­rel­ses­ni­veau at pas­se på aka­de­mi­et, da vi stod med val­get mel­lem at luk­ke el­ler kraf­tigt nedska­e­re aka­de­mi­et og sat­se på første­hol­de­ne, el­ler at hol­de aka­de­mi­et så frit som mu­ligt af bes­pa­rel­ser­ne. Ti­m­in­gen var god, da det er aka­de­mi­spil­ler­ne, der fik chan­cen fra 2010 og frem, der vandt mester­ska­bet i 2015,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

STI­LEN STAM­MER FRA GRUNDLAEGGERNE

Har FC Midtjyl­land sat to­nen for Her­ning, Ikast og he­le om­rå­det i Midt- og Ve­stjyl­land, som FC Midtjyl­land si­den Claus Ste­in­le­ins tid som an­svar­lig for klub­sam­ar­bej­det har talt om igen og igen og igen ved at kal­de sig ’Re­gio­nens Hold’?

El­ler skal man na­er­me­re se FC Midtjyl­land som ud­tryk for den sa­e­reg­ne fo­re­tagsom­hed og det na­e­re for­hold mel­lem er­hvervs­liv og po­li­ti­ke­re i om­rå­det, der er en stor del af for­kla­rin­gen på, at der hol­des Me­lo­di Grand Prix, hånd­bold-slut­run­der og Cold­play-kon­cer­ter i Her­ning i ste­det for i År­hus el­ler de an­dre sto­re jy­ske køb­sta­e­der, til sidst­na­evn­tes ir­ri­ta­tion?

Det er ik­ke no­get til­fa­el­de, at FC Midtjyl­land er ble­vet den klub, de fle­ste af Jyl­lands prof­klub­ber og de­res fans al­ler­helst vil slå, og isa­er ef­ter FCM-mester­ska­ber­ne og kon­tro­ver­ser­ne med FC Kø­ben­havn og Brønd­by IF bli­ver FCMkam­pe­ne og­så smidt i ka­len­de­ren hos de stor­kø­ben­havn­ske klub­bers fans, når kamp­pro­gram­met kom­mer ud.

Den gam­le midt­stop­per Claus Ste­in­le­in, der fyl­der 47 år i mor­gen, er isa­er ef­ter Jens Ør­gaards skif­te til agent­bran­chen til­ba­ge i 2012 ble­vet FC Midtjyl­lands an­sigt udadtil og ly­n­af­le­der, man­den de an­dre klub­bers fans og i nog­le til­fa­el­de tra­e­ne­re og le­der sky­der ef­ter.

”Jeg vil da som de fle­ste an­dre men­ne­sker ger­ne ha­ve, at al­le sy­nes om mig, men så­dan kan det ik­ke al­tid va­e­re. Nog­le gan­ge kan jeg og­så se, at det er stra­te­gisk, når an­dre klub­ber ska­el­der os ud. Sam­ti­dig an­er­ken­der man­ge kon­kur­ren­ter os for det, vi har op­nå­et som klub, og så er de nødt til at for­sva­re sig i for­hold til at hen­te ta­len­ter. Det er ik­ke man­ge ju­le­kort, jeg får af an­dre klub­bers fans, men så­dan er det,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”Det er isa­er i kri­sen, at det er vig­tigt, der står no­gen på kom­man­do­bro­en. Det er mest, når der er kri­se, at det er vig­tigt, at no­gen står frem. Der er man­ge fa­ed­re til suc­ce­sen i FC Midtjyl­land, og så stil­ler jeg mig ger­ne frem og får ska­eld ud, når det er nød­ven­digt. Jeg hø­rer bå­de for det go­de og det dår­li­ge,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

FCM-di­rek­tø­ren pe­ger på grundlaeggerne Jo­hn­ny Ru­ne, der var for­mand i Ikast fS, og Ste­en Hes­sel, for­mand i Her­ning Fremad, frem for sig selv, når man skal for­stå, hvor­dan klub­ben fun­ge­rer.

Jo­hn­ny Ru­ne har tjent si­ne pen­ge som ejer af Scan Pro­duction, der un­der for­skel­li­ge nav­ne har frem­stil­let kom­po­nen­ter til mø­bel­fa­bri­kan­ter, Ste­en Hes­sel er én af fi­re brød­re i bil­hu­set af sam­me navn, der for­hand­ler Mer­ce­des i Dan­mark. De to vidt for­skel­li­ge per­son­lig­he­der, der i for­å­ret 2014 gav et dob­bel­tin­ter­view til Tipsbladet midt i FCM’s før­ste guld­j­agt un­der Glen Rid­ders­holm, kan iføl­ge Claus Ste­in­le­in i dag af­la­e­ses di­rek­te i den kul­tur, der ek­si­ste­rer i klub­ben.

”Det er de­res DNA, der le­ver i klub­ben. Ste­ens am­bi­tiø­se vild­skab og Jo­hn­nys jy­ske, lidt in­tro­ver­te, hård­t­ar­bej­den­de må­de at va­e­re på. Der­for kan vi bå­de va­e­re yd­my­ge og ar­bej­de sten­hårdt, sam­ti­dig med at vi bra­e­ger om at va­e­re dan­ske me­stre og kom­me i eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil. Man­ge an­dre klub­ber er, og det skal de ha­ve lov til, langt me­re de­fen­si­ve. Da vi du­el­le­re­de med Brønd­by om gul­det, sag­de de på in­tet tids­punkt, at de spil­le­de for at bli­ve dan­ske me­stre. Vi tror, det ryk­ker de små ting i kam­pe­ne, når man mel­der det ud og går ef­ter det,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”Vi var til Sport 2018 [DR’s sto­re sport­saward] den an­den dag i Boxen, hvor Ge­org [Sø­ren­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i MCH] og MCH in­vi­te­re­de til den stør­ste sport­s­fest i Dan­mark. Det var og­så os, der fik byg­get Boxen, vi er et in­nova­tivt om­rå­de, der al­drig har få­et no­get fora­e­ret. Og det er jeg tak­nem­me­lig for, for det har la­ert os at ar­bej­de hår­de-

re og ta­en­ke nyt. På sam­me må­de vil vi i FC Midtjyl­land bli­ve ved med at rå­be op og ta­ge nye skridt,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

PRO­JEK­TER­NE

FC Midtjyl­land lig­ger i en fa­vora­bel po­si­tion her i be­gyn­del­sen af 2019.

Tra­e­ner­skif­tet i ok­to­ber fra Jess Thorup til Ken­neth An­der­sen er ind­til vi­de­re for­lø­bet gnid­nings­frit, kon­to­en bug­ner og gi­ver mu­lig­hed for at kø­be af­lø­se­re, før folk som Paul Onu­a­chu skal sa­el­ges og Jakob Poul­sen ik­ke la­en­ge­re skal spil­le 90 mi­nut­ter 45-50 gan­ge per sa­e­son, og selv­om FC Kø­ben­havn med ret­te er fa­vo­rit til at vin­de mester­ska­bet, kan de midtjy­ske me­stre med tre po­int op til fø­rer­hol­det for­ven­tes at spil­le med om mester­ska­bet ind­til de sid­ste run­der i maj.

Mens der ik­ke la­en­ge­re er den sto­re nyheds­va­er­di i, at FC Midtjyl­land er et tro­va­er­digt bud på en dansk me­ster, er klub­bens kom­men­de pro­jek­ter in­ter­es­san­te.

Hvil­ke af dem, der bli­ver til no­get, og hvor­dan den en­de­li­ge ud­form­ning bli­ver, er ik­ke til at si­ge end­nu, men FCM-di­rek­tø­ren og midtjy­der­ne skal ha­ve, at der er en vis hand­ling bag or­de­ne om, at man og­så her på 20. år gør tin­ge­ne an­der­le­des end i an­dre dan­ske prof­klub­ber.

Som Tipsbladet har be­hand­let ved fle­re lej­lig­he­der i 2018, er FC Midtjyl­lands ta­et­te sam­ar­bej­de med Fre­de­ri­cia in­ter­es­sant.

Det sam­me er sid­ste som­mers køb af

Sø­ren

Re­e­se i

Vi­borg og

Sam­my

Skyt­te i

Sil­ke­borg, to spil­le­re der om­gå­en­de blev le­jet vi­de­re til

AC Hor­sens for 2018/2019-sa­e­so­nen, mens FCM køb­te

Ayo Si­mon Okos­un af Hor­sens-ma­na­ger Bo Hen­rik­sen.

Fra nytår har FC Midtjyl­land haft den nor­ske an­gri­ber Chu­ma Ane­ne på kon­trakt, ef­ter Ane­ne i ef­ter­å­ret spil­le­de på en kort­tids­kon­trakt i Fre­de­ri­cia, og selv­om DBU og FI­FA sam­men med an­dre sta­ke­hol­ders på trans­fer­mar­ke­det og i klubver­de­nen i dis­se må­ne­der ser på, om der skal ind­fø­res be­gra­ens­nin­ger på le­je­af­ta­ler, er FC Midtjyl­land iføl­ge Claus Ste­in­le­in ik­ke fa­er­dig med nye pro­jek­ter, hvor FC Midtjyl­land i sam­ar­bej­de med den en­gel­ske ejer Mat­t­hew Ben­ham, hans fir­ma Smar­tod­ds og Ben­hams Cham­pions­hip-klub Brent­ford ud­nyt­ter den vi­den, man selv me­ner, man har om trans­fer­mar­ke­det.

”Vi vil ger­ne dyr­ke det, at vi er go­de til at fin­de og ud­dan­ne fod­bold­spil­le­re. Vi har vo­res sto­re com­pu­ter i Lon­don, big da­ta, hvor vi kan se man­ge spil­le­re, vi har Ove Pe­der­sens net­va­erk, vi har Ras­mus An­ker­sen, Svend Gra­ver­sen og Kri­sti­an Kja­er, der gen­nem de­res kon­tak­ter og agent­netva­erk får spa­en­den­de spil­le­re ind. Vi ar­bej­der på, hvor­dan vi kan gø­re det end­nu bed­re.”

”Vi har set på, hvad der sker i ud­lan­det. Man­che­ster Ci­ty har en ra­ek­ke sam­ar­bejds­klub­ber, som Ci­ty le­jer spil­le­re til. Og vi kan jo se, at vi er go­de til det sam­me, til at fin­de og ud­vik­le spil­le­re. Det er jo FC Midtjyl­lands rol­le i dansk fod­bold at for­sø­ge nye ting. Da vi star­te­de aka­de­mi­et i 2004, blev vi godt nok ska­eldt me­get ud, men i dag har de fle­ste no­get i na­er­he­den af et aka­de­mi og kan se, at vi gjor­de no­get for­nuf­tigt. Når vi kø­ber de bed­ste spil­le­re i Vi­borg og Sil­ke­borg og le­jer dem til AC Hor­sens, er det da ik­ke no­get, der ind­brin­ger mig ek­stra ju­le­kort. Jeg vil ik­ke si­ge, vi spil­ler med mus­k­ler­ne. Men det er et sig­nal om, at vi i FC Midtjyl­land er klar til at ta­ge na­e­ste skridt,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”Vi over­ve­jer, hvad na­e­ste skridt er. Om det er en ek­stra klub i Skan­di­navi­en, et sam­ar­bej­de med en klub i Skan­di­navi­en, om vi skal dyr­ke vo­res ni­ge­ri­an­ske kon­cept end­nu me­re, for ek­sem­pel ved at byg­ge en kunst­gra­es­ba­ne i FC Ebe­dei, og hvad det ko­ster. En an­den bal­lon er, at Ove Pe­der­sen har li­ge va­e­ret i USA i tre uger, hvor han har set på spil­le­re og va­e­ret til trai­ning camps. Vi skal va­e­re eni­ge om, hvor man­ge bol­de, vi har i luf­ten. Jeg vil hel­le­re sat­se 100 pro­cent på to om­rå­der end for­sø­ge at fav­ne fem nye pro­jek­ter,” si­ger Claus Ste­in­le­in om den hef­ti­ge ak­ti­vi­tet.

EN GULDBOLD TIL GULDMINEN

Det helt sto­re pro­jekt i 2019 hand­ler dog hver­ken om sam­ar­bejds­klub­ber el­ler trans­fer­mar­ke­det. Det er der­i­mod en ny sko­le for 0. til 9. klas­se, som FC Midtjyl­land kal­der Guldminen. Man hol­der in­fo­mø­der om pro­jek­tet på man­dag og søn­dag i na­e­ste uge med 250 til­mel­din­ger i skri­ven­de stund for sko­len, der ef­ter pla­nen åb­ner til som­mer med 0. til 3. klas­se­trin og bli­ver del af Idra­ets­sko­ler­ne Ikast. FC Midtjyl­land har i åre­vis sam­ar­bej­det med ISI om fod­bol­da­ka­de­mi­et om bå­de de dan­ske og ni­ge­ri­an­ske te­e­na­ge­re, og li­ge­som man i ek­sem­pel­vis Ajax Am­ster­dam tra­e­ner børn i pro­fes­sio­nel­le ram­mer fra de tid­li­ge klas­se­trin i sko­le­al­de­ren, vil FCM til at ud­dan­ne fod­bold­spil­le­re, fra de er seks år gam­le.

”Vi vil la­ve ta­len­t­ud­vik­ling, fra bør­ne­ne er seks år, og det vil vi, for­di vi me­ner, at vi er sinds­sygt dyg­ti­ge til det. Vi kan se, at skal vi ud­dan­ne ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, så skal vi star­te tid­li­ge­re. De spil­le­re, der i dag kom­mer ind som 15-åri­ge på aka­de­mi­et, mang­ler i nog­le til­fa­el­de nog­le mo­to­ri­ske fa­er­dig­he­der, og nog­le fora­el­dre har ik­ke pa­cet dem på den rig­ti­ge må­de, som vi me­ner, man skal. Vi tror på, at vi kan ud­dan­ne spil­le­re, hvoraf én kan bli­ve blandt de bed­ste i ver­den, ved at star­te med de seksår­i­ge, li­ge­som de gør i ek­sem­pel­vis Bra­si­li­en,” si­ger Claus Ste­in­le­in. ”Vi vil så gø­re det ef­ter en skan­di­na­visk mo­del, det er klart. Der har vi da og­så hørt en del ting. Kan man fin­de ta­len­ter, når de er seks år gam­le? Der er en del skep­sis, men om ti år tror jeg, at folk igen vil se på FC Midtjyl­land og si­ge, at det ik­ke var en så dår­lig idé end­da. Li­ge­som med aka­de­mi­et gør vi det på en or­dent­lig må­de. De aka­de­mi­spil­le­re, der ik­ke er kom­met i Su­per­liga­en, har få­et fi­ne til­va­e­rel­ser. Det er langt fra al­le, der bli­ver op­ta­get i Guldminen, der bli­ver Su­per­liga-spil­le­re el­ler ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, men vi tror på, at de vil få et godt liv.” ➜

➜ FCM-di­rek­tø­ren for­ven­ter al­le­re­de fra som­mer at få ele­ver fra he­le lan­det, et til­tag, der ik­ke va­ek­ker be­gej­string hos an­dre klub­ber i Dan­mark.

”Vi vil gi­ve de bed­ste ram­mer for, at bør­ne­ne og de­res fora­el­dre kan for­føl­ge drøm­men om at bli­ve eli­te­spil­le­re i Guldminen. For mig er det en sko­le for he­le Dan­mark. Hav­de jeg som fod­bold­fora­el­der et job, jeg kun­ne flyt­te i, gi­ver vi nu et til­bud på øver­ste hyl­de. Det er lidt li­ge­som, da aka­de­mi­et be­gynd­te. Det var re­gio­nen og Jyl­land i be­gyn­del­sen, så kom Fyn med, og nu er det he­le Skan­di­navi­en, vi hen­ter spil­le­re fra. Så­dan kom­mer Guldminen og­så til at va­e­re, og jeg bli­ver skuf­fet, hvis der ik­ke er til­mel­din­ger fra he­le Dan­mark,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

’Guldminen’. Det ly­der pra­e­cis som no­get, FC Midtjyl­land kun­ne fin­de på, og nav­net stam­mer da og­så fra klub­bens for­mand Ras­mus An­ker­sen og hans bog af sam­me navn.

”Vi ved godt, vi ik­ke ba­re skal kal­de det for ’frisko­len’,” si­ger Claus Ste­in­le­in med et smil.

”Vi drøm­mer ik­ke ba­re om en frisko­le. Vi vil ger­ne spar­ke lidt til Jan­te­loven. Når Ras­mus An­ker­sen nu har va­e­ret ude at se på guld­mi­ner­ne rundt om i spor­tens ver­den, og har en bog, der hed­der det [The Gold Mi­ne Ef­fect], så er det da op­lagt, at vi kal­der sko­len for ’Guldminen’,” si­ger Claus Ste­in­le­in.

”Når vi, mod al­le od­ds i vo­res lil­le lo­kal­sam­fund, vil ud­dan­ne ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler, og han bli­ver kå­ret om 20 år, så vil jeg va­e­re stolt og hå­be på, at jeg bli­ver in­vi­te­ret med til fejrin­gen. Jeg si­ger mod al­le od­ds, for hvor­for skul­le vi kun­ne la­ve en guld­mi­ne li­ge her? Det tror vi på, at vi kan, og vi kal­der det og­så Guldminen for at til­tra­ek­ke de bed­ste spil­le­re og tra­e­ne­re fra he­le lan­det.”

Jep, I la­e­ste rig­tigt. FC Midtjyl­land vil ud­dan­ne en spil­ler, der vin­der Bal­lon d’Or.

”Jeg er skuf­fet, hvis vi om 20-30 år ik­ke har ud­vik­let en spil­ler, der vin­der Bal­lon d’Or. Det er det, jeg står op for, det, vi drøm­mer om, og det, vi byg­ger en sko­le for. På den her må­de kom­mer vi da­gen lang, hver dag året rundt, til at ta­en­ke over, hvad det kra­e­ver at nå der­til. Jeg så det sam­me, da vi star­te­de aka­de­mi­et og sag­de det med at få to spil­le­re med til VM 2010. Det gjor­de, at in­der­si­de­af­le­ve­rin­ger­ne skul­le va­e­re lidt hår­de­re. Vi skul­le ik­ke ba­re vin­de U17- og U19-liga­er­ne, vi skul­le tra­e­ne hår­de­re, til­tra­ek­ke de bed­ste tra­e­ne­re og spil­le­re. Og så fik vi Si­mon Kja­er og Win­ston Reid med til VM i Syd­afri­ka. Så vi skal da­el­me ha­ve en spil­ler, der kom­mer op og spil­ler på den helt sto­re klin­ge og vin­der Bal­lon d’Or,” , si­ger Claus Ste­in­le­in, der selv tog den lan­ge vej for at nå til top­pen af dansk fod­bold, og nu vil hja­el­pe den kom­men­de ge­ne­ra­tion med at nå end­nu la­en­ge­re. ✖

Claus Ste­in­le­in (til ven­stre) ta­ber en ho­ved­støds­du­el til Sø­ren An­der­sen fra AaB un­der en ude­kamp mod nord­jy­der­ne i 1997.

Fo­to: Claus Fi­sker/Ritzau Scan­pix

Si­mon Kja­er be­gynd­te se­ni­o­r­kar­ri­e­ren i FC Midtjyl­land og var i den før­ste år­gang på klub­bens aka­de­mi. Sam­men med Win­ston Reid kom han til VM i Syd­afri­ka i 2010 og op­fyld­te der­med FCM’s er­kla­e­re­de mål om at få to spil­le­re med til den slut­run­de, som man meld­te ud ved åb­nin­gen af aka­de­mi­et i 2004. Nu sig­ter FCM end­nu hø­je­re i et nyt sko­le­pro­jekt, der på sigt skal va­e­re med til at ud­dan­ne mindst én af ver­den al­ler­bed­ste fod­bold­spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.