POTENTE PORT­S­MOUTH BAN­KER BLA­CK­POOL

We­e­ken­dens spil­for­slag kom­mer pri­ma­ert fra en­gelsk fod­bold med et par af­stik­ke­re til Den Ibe­ri­ske Halvø fredag og søn­dag som af­veks­ling fra den bri­ti­ske do­mi­nans.

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FREDAG KL. 20.00

San­ta Cla­ra - Ben­fi­ca, Beg­ge hold sco­rer 2,05 @ BET365

Bru­no La­ge fik en for­ry­gen­de start på til­va­e­rel­sen som mid­ler­ti­dig tra­e­ner for Ben­fi­ca, der vandt den tid­li­ge­re Swan­sea-as­si­stents før­ste kamp med 4-2 på dob­beltscor­in­ger af Ha­ris Se­fer­ovic og det blot 19-åri­ge stjer­ne­frø João Félix.

Ben­fi­ca er nor­mal­vis me­get tra­ef­sik­re på ude­ba­ne, hvor hol­det har sco­ret i 50 af de sid­ste 57 for­søg. Og selv om San­ta Cla­ra har tabt de sid­ste fi­re hjem­me­kam­pe, har man selv sco­ret i dem al­le, så beg­ge hold har sco­ret i 7 af 8 kam­pe på Está­dio de São Mi­gu­el i den­ne sa­e­son.

Imod spil­let ta­ler, at Ben­fi­ca har holdt må­let rent i fi­re af ot­te ude­kam­pe i den­ne sa­e­son. Til gen­ga­eld har San­ta Cla­ra sco­ret mindst ét mål i 15 af de 16 se­ne­ste hjem­me­kam­pe, hvil­ket in­klu­de­rer op­gør mod de øv­ri­ge hold fra top 4, som Ben­fi­ca er en del af.

Og når Jo­nas (med 40 mål i den­ne og sid­ste sa­e­sons sid­ste 40 liga­kam­pe) ove­ni­kø­bet ven­der til­ba­ge fra ka­ran­ta­e­ne for ga­ester­ne, så sa­et­ter jeg pen­ge­ne på, at beg­ge hold sco­rer til od­ds bet365’s mar­keds­le­den­de od­ds 2,05.

LØR­DAG KL. 13.30

West Ham - Ar­se­nal, Marko Ar­nau­tovic sco­rer 2,63 @ UNIBET

Marko Ar­nau­tovic brug­te blot to mi­nut­ter på at sco­re kam­pens før­ste mål, da West Ham slog Bir­m­ing­ham med 2-0 i FA Cup­pens 3. run­de. Den østrig­ske an­gri­ber ser der­med ud til at ha­ve gen­fun­det må­l­for­men på det helt ret­te tids­punkt med tan­ke på de man­ge trans­fer­ryg­ter, der om­ga­er­der hans navn i det genåb­ne­de trans­fer­vin­due.

Nu ga­el­der det så en hjem­me­kamp mod Ar­se­nal, som blot har hol­det må­let rent i én af det sid­ste års 20 ude­kam­pe i Pre­mi­er Le­ague. Sam­ti­dig kan Ar­se­nal blot pra­le af tre cle­an she­ets i de sid­ste 18 ude­kam­pe mod mid­ter­hold som West Ham.

Marko Ar­nau­tovic – der ik­ke skul­le va­e­re pla­get af de rygs­mer­ter, som før­te til en tid­lig ud­skift­ning i sid­ste we­e­kends FA Cup-kamp – var ramt af ska­der i de­cem­ber, men vir­ker på vej til­ba­ge mod top­for­men med tre mål i de sid­ste to kam­pe. Østri­ge­ren har sco­ret i beg­ge West Hams fo­re­gå­en­de op­gør mod Ar­se­nal, og til Uni­bets mar­keds­le­den­de od­ds 2,63 sa­et­ter jeg pen­ge­ne på et hat­tri­ck mod The Gun­ners’ hul­le­de de­fen­siv.

LØR­DAG KL. 16.00

Lei­ce­ster - Sout­hamp­ton, 1 2,00 @ NORDICBET

Lei­ce­ster har vun­det tre af de sid­ste fi­re kam­pe i Pre­mi­er Le­ague, og kra­vet her er uden tvivl end­nu en sejr med tan­ke på Man­che­ster Uni­teds ny­fund­ne form un­der ma­na­ger Ole Gun­nar Solskja­er. Det bør da og­så va­e­re mu­ligt, selv om Sout­hamp­ton bå­de re­sul­tat- og spil­le­ma­es­sigt har få­et et løft un­der Ralph Has­sen­hüttl.

The Saints må nem­lig ik­ke ba­re und­va­e­re sta­er­ke Maya Yos­hi­da i for­sva­ret på grund Asi­an Cup samt ka­ran­ta­e­ne­ram­te Pi­er­re Emil Højb­jerg på midt­ba­nen. Og­så top­sco­rer Dan­ny Ings sid­der ude med en ska­de, hvil­ket gør Sha­ne Long til den ene­ste dis­po­nib­le an­gri­ber med Mi­cha­el Oba­fe­mi på ska­des­li­sten og Ma­no­lo Gab­bi­a­di­ni på vej til Se­rie A, mens Char­lie Austin af­ven­ter en for­ven­tet ka­ran­ta­e­nedom, imens dis­se linjer skri­ves.

Sout­hamp­ton står med 1-2-5 som ud­byt­te af hol­dets sid­ste ot­te ude­kam­pe mod hold fra ra­ek­kens bed­ste halv­del. Lagt sam­men med ga­ester­nes man­ge ska­der ha­el­der jeg til 1-tal­let her, selv om der er al mu­lig grund til at ad­va­re om Lei­cesters lun­ke form på King Po­wer Sta­di­um, hvor blot to af de sid­ste syv kam­pe har gi­vet en sejr.

LØR­DAG KL. 16.00 Port­s­mouth - Bla­ck­pool, 1 1,72 @ NORDICBET

En sen scor­ing af An­dre Gre­en send­te Port­s­mouth vi­de­re til FA Cup­pens 4. run­de med en 1-0-sejr over Norwich, mens Bla­ck­pool tab­te med 0-3 til Ar­se­nals re­ser­ve­hold. Bla­ck­pool har der­med tabt fi­re af de sid­ste fem kam­pe, mens Pom­pey kan se til­ba­ge på fi­re sej­re i tra­ek.

Hjem­me på Frat­ton Park har Port­s­mouth vun­det fi­re af de sid­ste fem kam­pe, mens man har vun­det fem af syv hjem­me­kam­pe mod mid­ter­hold som Bla­ck­pool. Bla­ck­pool – der blot har vun­det én af de sid­ste 10 ude­kam­pe mod hold fra top 6 – er uden vi­ce­top­sco­rer Mark Cul­len, mens der er tvivl om blandt an­dre Cur­tis Tilt og Oli­ver Tur­ton i for­sva­ret.

Od­ds 1,72 på en sejr til Le­ague Ones top­hold hjem­me imod et form- og udesvagt Bla­ck­pool-hold er så ab­so­lut god­kendt og får en an­be­fa­ling her­fra.

LØR­DAG KL. 16.00

Bri­stol Ci­ty - Bolt­on, 1 1,59 @ NORDICBET

Bri­stol Ci­ty har vun­det fi­re af de sid­ste ot­te ube­sej­re­de kam­pe, og der­med fort­sa­et­ter The Ro­bins’ sa­e­son med at min­de om en rut­sje­ba­ne­tur. Isa­er sep­tem­ber og novem­ber var re­sul­tat­ma­es­si­ge dår­li­ge må­ne­der, mens de se­ne­ste ugers re­sul­ta­ter har re­e­tab­le­ret kon­tak­ten med hol­de­ne i op­ryk­nings­fel­tet.

Mod­sat for­hol­der det sig med Bolt­on, som li­ge nu ka­em­per for klub­bens fort­sat­te ek­si­stens. Be­sty­rel­ses­for­mand Ken An­der­son ar­bej­der hårdt på at sa­el­ge klub­ben, som fle­re gan­ge har va­e­ret ta­et på at ry­ge un­der ad­mi­ni­stra­tion. Sam­ti­dig har et kik­set for­søg på at til­knyt­te le­jes­ven­den Chri­sti­an Doid­ge per­ma­nent ført til en of­fent­lig mud­der­kast­ning med Da­le Vin­ce, der ejer an­gri­be­rens mo­der­klub, Fo­rest Gre­en.

Bolt­on vandt gan­ske vist med 5-2 i FA Cup­pen over Walsall, men i liga­sam­men­ha­eng har den ka­os­ram­te klub tabt syv af de sid­ste 11 ude­kam­pe uden sej­re. Bri­stol Ci­ty har skuf­fet på hjem­me­ba­ne i den­ne sa­e­son, men ef­ter tre uaf­gjor­te i tra­ek vandt The Ro­bins den se­ne­ste kamp på Ash­ton Ga­te over Ro­t­her­ham, mens we­e­ken­den bød på en 1-0-sejr i FA Cup­pen over Hud­der­s­fi­eld fra Pre­mi­er Le­ague. Chan­cen for end­nu en sejr bør va­e­re god imod Bolt­on, der står med sør­ge­li­ge 1-5-24 som fa­cit for de sid­ste 30 ude­kam­pe mod hold fra den ra­ek­kens øver­ste halv­del.

SØN­DAG KL. 15.15

Ever­ton - Bour­ne­mouth, X 4,00 @ NORDICBET

Ever­ton har ramt en bøl­ge­dal med ne­der­lag i fi­re af de se­ne­ste fem liga­kam­pe, så ind­sat­sen nu skal op på 320 kro­ner. Og selv om det al­drig er sjovt at åb­ne for de halv­sto­re ind­skud, så er der al­li­ge­vel fle­re lys­punk­ter før hjem­me­kam­pen mod Bour­ne­mouth.

For det før­ste er od­ds 4,00 gan­ske at­trak­tivt, mens det er va­erd at no­te­re sig, at de to hold of­te spil­ler ja­ev­ne kam­pe med Ever­tons 6-3-sejr for to år si­den som den ly­sen­de und­ta­gel­se. Sa­e­so­nens før­ste op­gør end­te 2-2, og Bour­ne­mouth har spil­let uaf­gjort i seks af de sid­ste ni ude­kam­pe mod hold fra mid­ten af ra­ek­ken.

Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet føl­ger en helt be­stemt ska­be­lon, hvor der spil­les på X i al­le Ever­tons liga­kam­pe. Ved tab for­dob­les ind­sat­sen, mens en ge­vinst nulstil­ler ind­skud­det i na­e­ste run­de til start­be­lø­bet på 10 kro­ner. Og det kon­cept fravi­ges na­tur­lig­vis ik­ke her med be­vidst­he­den om, at et X vil ind­kas­se­re en ge­vinst på knap 1.300 kro­ner.

Regn­skab for ”Ever­ton-eks­pe­ri­men­tet”: • Ind­skud i den­ne run­de: 320 kr. • Ind­skud: 3.310 kr.

• Ge­vinst: 7.002 kr.

• Pro­fit: 3.692 kr.

• Til­ba­ge­be­ta­ling: 212 %

SØN­DAG KL. 16.15

At­hle­tic Bil­bao - Se­vil­la, X 3,30 @ NORDICBET

Gaizka Ga­ri­ta­no er fort­sat ube­sej­ret med to sej­re og to uaf­gjor­te i si­ne før­ste fi­re kam­pe som ch­eftra­e­ner for At­hle­tic Bil­bao. Nu ven­ter så en sva­er test imod Se­vil­la, som blot har tabt én af de sid­ste 14 kam­pe, mens man er uden ne­der­lag i de sid­ste ni kam­pe på stri­be.

Se­vil­las styr­ke lig­ger dog pri­ma­ert hjem­me på Esta­dio Ramón Sán­chez Pizjuán, mens de sid­ste fi­re ude­kam­pe i streg er endt uden vin­der. Og når tre af Bil­ba­os sid­ste fi­re kam­pe på eget gra­es li­ge­le­des er endt med et uaf­gjort re­sul­tat, mens det sam­me ga­el­der for halv­de­len af ba­sker­nes 10 se­ne­ste hjem­me­kam­pe mod hold fra top 6, be­gyn­der X’et her at stik­ke ud.

Se­vil­la kan slå al­le hold i La Liga på en god dag, mens det ta­ler til for­del for Bil­bao, at hol­det spil­ler på hjem­me­ba­ne med ny­fun­den gejst un­der Gaizka Ga­ri­ta­no. Alt kan med an­dre ord ske her, men va­er­di­en lig­ger ef­ter min me­ning i X’et med tan­ke på, at beg­ge hold spil­ler flest må­l­fat­ti­ge kam­pe, hvil­ket øger chan­cen for et uaf­gjort re­sul­tat. Og da an­de­len af dis­se er eks­plo­de­ret fra de sid­ste 10 sa­e­so­ners nor­mal på 21-25 pro­cent til 33 pro­cent i La Liga, får X’et her et skud til va­er­di­hol­di­ge od­ds 3,30.

MAN­DAG KL. 21.00

Man­che­ster Ci­ty - Wol­ves, Beg­ge hold sco­rer 2,12 @ UNIBET

Ju­le­kri­sen er af­bla­est hos Man­che­ster Ci­ty, som fulg­te 2-1-sej­ren i det ta­et­spil­le­de topop­gør mod Li­ver­pool op med en 7-0sejr over Ro­t­her­ham i FA Cup­pen. Og selv om Man­che­ster Ci­ty der­med er fortjen­te stor­fa­vo­rit­ter her, så er det va­erd at no­te­re sig, at Pep Gu­ar­di­o­las hold sja­el­dent luk­ker helt af i for­sva­ret på hjem­me­ba­ne.

Ci­ty har kun holdt må­let rent i tre liga­kam­pe på Eti­had i den­ne sa­e­son, mens man har ind­kas­se­ret mål i de sid­ste seks hjem­me­kam­pe i tra­ek. Ser vi iso­le­ret på kam­pe imod hold fra mid­ten af ra­ek­ken, har Ci­ty ind­kas­se­ret mål i syv af de sid­ste ti.

Det bør gi­ve blod på tan­den for et Wol­ver­hamp­ton-hold, som har selv­til­li­den i or­den ef­ter 2-1-sej­ren over Li­ver­pool i FA Cup­pen. Wol­ves har nem­lig sco­ret mål i ot­te af de sid­ste ni ude­kam­pe, mens hol­det og­så kom på tav­len ude mod bå­de Tot­ten­ham og Ar­se­nal tid­li­ge­re i sa­e­so­nen. Unibet top­per mar­ke­det med od­ds 2,12 på, at beg­ge hold sco­rer, hvil­ket lig­ner et fint va­er­di­spil på sid­ste kamp i 22. run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.