Ar­ken fy­re­de Alex

Ekstra Bladet - - MR. FLASH! -

Det var ik­ke med gre­vin­de Ale­xan­dras gode vil­je, at hun for fi­re- fem år si­den stop­pe­de som pro­tek­tor for Ar­ken – Mu­se­um for Mo­der­ne Kunst.

Hun blev strit­tet ud af mu­se­ets le­del­se, der i et brev med­del­te hen­de be­slut­nin­gen om, at hen­des tid som pro­tek­tor var for­bi.

Bre­vet, som Ek­stra Bla­det er i be­sid­del­se af, er un­der­skre­vet af Ar­kens be­sty­rel­ses­for­mand, Ole Bjør­storp, og mu­se­ums­di­rek­tør Chri­sti­an Get­her.

FO­TO: JO­NAS OLUF­SON

Her ind­le­der mu­se­ets le­del­se med en ros for hen­des vir­ke, hvor­ef­ter det med­del­es:

’ I ly­set af Gre­vin­dens man­ge gø­re­mål og kost­ba­re tid an­ser Ar­ken det som et respekt­fuldt skridt at brin­ge pro­tek­to­ra­tet til op­hør.’

Und­skyld­ning

Med an­dre ord: Tak for den­ne gang, mak­ker.

Det er ik­ke læn­ge si­den, at Alex mi­ste­de sin rol­le som pro­tek­tor for DR’s Pi­ge­kor, hvor­med hen­des pro­tek­to­ra-

Det var pro­tek­to­ra­ter­ne, po­li­ti­ker­ne brug­te som und­skyld­ning for at gi­ve hen­de livslang apa­na­ge, som nu er op­pe på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner om året

ter er hal­ve­ret i for­hold til den­gang, hun var prin­ses­se.

Det var pro­tek­to­ra­ter­ne, po­li­ti­ker­ne brug­te som und­skyld­ning for at gi­ve hen­de livslang apa­na­ge, som nu er op­pe på 2,3 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Ek­stra Bla­det vil­le ger­ne ha­ve hørt Ale­xan­dra om, hvad hun me­ner om fy­rin­gen fra Ar­ken; men gre­vin­den af Sva­ne­møl­le­vej næg­te­de at ud­ta­le sig om an­det end det ar­ran­ge­ment, hun i går delt­og i for Lands­for­e­nin­gen Spædbarnsd­ød.

Enstem­mig be­slut­ning

Iføl­ge Ar­kens be­sty­rel­ses­for- mand, Ole Bjør­storp, skyld­tes be­slut­nin­gen, at sponsora­tet ud­løb.

– Det var ik­ke læn­ge­re nød­ven­digt. Vi hav­de ik­ke be­hov for det. Jeg ved ik­ke, om vi får det en dag, men det var en enstem­mig be­slut­ning, si­ger han til Ek­stra Bla­det.

Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ger, at det ik­ke skyld­tes mod­vil­je mod Alex.

Ale­xan­dra fik som tak for sin kost­ba­re tid et livslangt med­lem­skab af ’ Klub Ar­ken’.

Gre­vin­de Ale­xan­dra har nu kun halvt så man­ge pro­tek­to­ra­ter, som da hun var prin­ses­se. I går var hun på Rigs­ho­spi­ta­let, hvor hun er pro­tek­tor for Lands­for­e­nin­gen Spædbarnsd­ød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.