Dna- fir­ma: Rig­tig man­ge sny­der

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN -

Den pri­va­te virk­som­hed DNAtest. dk mær­ker en sti­gen­de in­ter­es­se fra for­æl­dre, der øn­sker at væ­re sik­re på, hvem der er far til bar­net.

– Det er jo et me­get føl­somt em­ne, som man hver­ken ta­ler med ven­ner el­ler fa­mi­lie om. Vi har man­ge til­fæl­de, hvor en per­son kom­mer sam­men med el­ske­ren og får ta­get en test, uden at fa­mi­li­en til bar­net no­gen sin­de får no­get at vi­de om det, si­ger in­de­ha­ver af fir­ma­et, Jo­han­nes Brej­ner, til Ek­stra Bla­det.

De prø­ver, der bli­ver la­vet i det pri­va­te fir­ma, kan dog ik­ke bru­ges i en rets­lig sam­men­hæng, men al­li­ge­vel op­le­ver DNAtest. dk, at man­ge for­sø­ger at fu­ske med prø­ver­ne.

– Der sny­des rig­tigt me­get med det. Dna- prø­ven i sig selv er 100 pro­cent sik­ker, så man kan si­ge, at så læn­ge folk ik­ke selv sny­der med det, er re­sul­ta­tet sik­kert.

– Men det kan ek­sem­pel­vis væ­re, at der er en per­son, som ik­ke selv vil ha­ve, at te­sten skal vi­se, at han er far, og så sny­der han med te­sten ved at bru­ge vat­pin­den på en an­den, si­ger Jo­han­nes Brej­ner.

Hver tred­je er ik­ke fa­de­ren

En un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af fir­ma­et i 2008 vi­ste, at hver tred­je af de­res kun­der hav­de få­et be­sked om, at man­den, der fik fo­re­ta­get te- sten, ik­ke var bar­nets bi­o­lo­gi­ske far.

– I for­hold til sta­ti­stik­ken er det selv­føl­ge­lig vig­tigt at po­in­te­re, at un­der­sø­gel­sen er fo­re­ta­get blandt folk, som har haft en sær­lig in­ter­es­se i at fin­de ud af, om fa­de­ren er den bi­o­lo­gi­ske, si­ger Jo­han­nes Brej­ner.

Hans fir­ma blan­der sig ik­ke i kun­der­nes for­hold, men ud­le­ve­rer blot re­sul­ta­ter af de dna- prø­ver, som bli­ver af­le­ve­ret til fir­ma­et ty­pisk i form af spyt­prø­ver fo­re­ta­get med en vat­pind.

– Vi lø­ser kun pro­ble­mer med at opkla­re, hvem der er fa­de­ren, og så rå­d­gi­ver vi ger­ne i for­hold til, hvor­dan de skal for­hol­de sig til re­sul­ta­tet, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.