SMED OF­FER I ISKOLD HAVN

SEX-GALNING SIG­TET FOR NY VOLDTÆGT OG DRABSFORØG

Ekstra Bladet - - VOORZIJDE PAGINA -

UNG KVIN­DE SPIL­LE­DE DØD FOR AT OVER­LE­VE

33-ÅRIG TID­LI­GE­RE DØMT FOR BRUTAL VOLDTÆGT

Først blev hun så brutalt tæ­sket, at hun mi­ste­de be­vidst­he­den – så blev hun vold­ta­get i en skur­vogn og til sidst smidt i et iskoldt hav­ne­løb, over­ladt til sin egen skæb­ne.

Så­dan me­ner po­li­ti­et, at en af­stum­pet voldtægt af en 23- årig kvin­de er fo­re­gå­et nat­ten til søn­dag på Kal­ve­bod Bryg­ge i Kø­ben­havn.

Po­li­ti­et har an­holdt og sig­tet en 33-årig mand i sa­gen, og mis­hand­lin­gen af voldtægts- of­fe­ret har væ­ret så vold­som, at po­li­ti­et også sig­ter ham for drabs­for­søg.

Den 33-åri­ge mand, der er be­skyt­tet af nav­ne­for­bud, har an­gi­ve­lig til­delt sit of­fer et hårdt knyt­næ­ve­slag og der­ef­ter vold­ta­get hen­de i en skur­vogn på hav­nen ved Kal­ve­bod Bryg­ge.

Ved grund­lovs­for­hø­ret i Kø­ben­havns By­ret, der blev holdt i går for luk­ke­de dø­re, blev der læst op af de om­fat­ten­de ska­der, of­fe­ret har på­dra­get sig – blandt andet hæ­vel­ser i an­sig­tet, ska­der på læ­ber­ne og hud­af­skrab­nin­ger og blå mær­ker på knæ, ar­me, bal­ler og in­der­lår.

Har gjort det før

Sa­gen er sær­ligt uhyg­ge­lig, for­di den sig­te­de står bag en an­den brutal, fle­re år gam­mel voldtægts­sag. Her smadre­de han en fla­ske i ho­ve­d­et på en 22- årig kvin­de, som han ik­ke kend­te i forvejen, tvang tø­jet af hen­de og voldt­og hen­de, in­den han slæb­te vi­de­re med sit af­klæd­te of­fer og voldt­og hen­de igen og igen, bå­de vag­i­nalt, analt og oralt.

Ek­stra Bla­det er­fa­rer, at po­li­ti­et si­den den op­sigtsvæk­ken­de sag har holdt øje med den nu 33- åri­ge mand, for­di man fryg­te­de, at han vil­le slå til igen.

Han skal ek­sem­pel­vis ha­ve væ­ret i sø­ge­ly­set i en an­den voldtægts­sag, hvor han dog vi­ste sig at ha­ve et ali­bi.

Med we­e­ken­dens bruta­le voldtægt ser po­li­tiets ma­re­ridt om en se­ri­e­voldtægts­mand ud til at væ­re ble­vet vir­ke­lig­hed.

Vold­somt tem­pe­ra­ment

Den 33- åri­ge er fle­re gan­ge dømt for vold, og han har en adhd- lig­nen­de per­son­lig­heds­for­styr­rel­se kom­bi­ne­ret med stof­mis­brug og et vold­somt tem­pe­ra­ment. Det kom frem i ret­ten un­der den gam­le voldtægts­sag, som blev prø­vet ved fle­re ret­sin­stan­ser og end­te med en læn­ge­re fængsels­dom.

Of­fe­ret fra den før­ste voldtægt fik også ban­ket ho­ve­d­et ned i as­fal­ten, og da voldtægts­man­den var fær­dig med sin udåd, ef­ter­lod han hen­de blø­de­n­de og uden tøj på i fi­re gra­ders var­me.

Da den sig­te­de er be­skyt­tet af nav­ne­for­bud, kan Ek­stra Bla­det ik­ke be­skri­ve den gam­le sag yder­li­ge­re.

Den 33- åri­ge er i den ak­tu­el­le sag sig­tet for le­ge­mesan­greb af sær­lig rå, brutal el­ler far­lig ka­rak­ter, voldtægt og for­søg på mand­drab.

Han er va­re­tægts­fængs­let i fo­re­lø­big ti da­ge og næg­ter sig skyl­dig.

TEGNING: MORTEN INGEMANN

Den nu 33- åri­ge er tid­li­ge­re ble­vet dømt i en brutal voldtægts­sag.

FOTO: KLAVS BO CHRI­STEN­SEN

Over­ladt til sin egen skæb­ne Den 23- åri­ge kvin­de blev slæbt el­ler bå­ret næ­sten 100 me­ter ned til van­det, hvor hun blev smidt i og ef­ter­ladt til den vis­se død.

FOTO: KLAVS BO CHRI­STEN­SEN

I den­ne skur­vogn li­ge ved Dan­ho­stel blev en kvin­de iføl­ge po­li­ti­et ud­sat for vold og voldtægt, in­den hun blev ka­stet i van­det ved Kal­ve­bod Bryg­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.