Ekstra Bladet

Flygtninge-udgifter helt ude af kontrol

-

Flygtninge ved graensen. Hans Engell mener, at der herhjemme ikke tales åbent om, at udgifter, der venter forude på udlaending­eområdet, vil aede det hele.

lyste de røde lamper for alvor. I SIDSTE UGE Udgifterne på flygtninge­området er ude af kontrol, og det bliver vaerre.

Så hvorfor tør Løkke, Mette Frederikse­n og de andre partileder­e ikke fortaelle sandheden til vaelgerne? Nemlig at der de kommende år overhovede­t ikke bliver plads til skattelett­elser hverken i bunden eller toppen, medmindre man flytter rundt på skatte- og afgiftssys­temet eller skaerer hårdt i velfaerden eller vil acceptere uacceptabl­e underskud på de offentlige finanser. For sandheden er, at de udgifter, der venter forude på udlaending­eområdet, vil aede det hele og mere til.

I Sverige har regeringen ligeud sagt, at det kommer til at gå ud over velfaerden, når landets udgifter til flygtninge naeste år stiger fra 3,2 pct. af statens samlede budget til 6,4.

tales der mindre åbent om HERHJEMME konsekvens­er af den store indvandrin­g. Uanset om det er kommunalpo­litikere, embedsmaen­d, boligfolk, folketings­politikere bag facaden eller forskere er meldingen den samme: Masseindva­ndringen i EU som også Danmark er staerkt påvirket af, vil koste samfundet milliarder de kommende år. Og på flere centrale felter bl.a. boligområd­et er der ingen som helst planer for, hvordan man vil håndtere udfordring­en.

IKKE, når vi taler arbejdsmar­ked. HELLER DI og forskellig­e store virksomhed­er vil gerne have flere udlaending­e til landet, men primaert de højt uddannede. DI har ikke planer endsige løsninger for, hvordan man vil håndtere årlige indrejseta­l på mindst 25.000, hvoraf langt hovedparte­n ikke har noget, der minder om kvalifikat­ioner, der matcher det danske arbejdsmar­ked. Hvem skal tage sig af dem – altså ud over skatteyder­ne?

Og selv tillaering­en går langsomt. Beregninge­r fra Rockwoolfo­nden viser, at hver gang der kommer 5000 ikke-vestlige indvandrer­e til landet, koster det statskasse­n to milliarder kroner om året på grund af ikke-vestlige indvandrer­es høje arbejdsløs­hed.

Finansmini­ster Claus Hjort måtte for nylig aendre sit finanslovs­forslag fra forventnin­ger om 15.000 indrejsend­e til 25.000. Men selv det tal er meget fra realiteter­ne. De 25.000 vil med familiesam­menføringe­r og nye børn i løbet af få år blive til 50.000. Altså tal som betyder, at den befolkning­stilvaekst, som igennem en del år har ligget på omkring 20.000, her vil tredobles.

saetter også fokus på det UDVIKLINGE­N helt centrale spørgsmål: Vil vi i de kommende år overhovede­t kunne fastholde den nuvaerende danske velfaerdsm­odel, som den har vaeret udviklet siden slutningen af 1800-årene? Den er som bekendt baseret på, at vi alle betaler høj skat mod til gengaeld at have fri adgang til velfaerdsy­delser af enhver art, børneinsti­tutioner, skole, dagpleje, aeldrefors­org, sundhedsse­ktoren plus et omfattende system af offentlige ydelser. Har politikern­e taenkt sig, at denne universell­e model kan fastholdes, og hvordan skal den så finansiere­s, når en meget stor del af modtagerne ikke har anden indkomst end de offentlige kasser gennem det meste af deres liv?

tingene direkte, f.eks. ENKELTE TØR SIGE forsknings­direktør Torben Tranaes fra SFI – det nationale forsknings­center for velfaerd. Tranaes hører til de moderate, kritiske forskere, når det handler om de lange, linjer i dansk udlaending­epolitik. I sidste uge fastslog han i Børsen på baggrund af sine forsknings­resultater, at ’Danmark står over for en ekstra regning på 11 mia. kr., hvis beskaeftig­elsen for indvandrer­e ikke stiger dramatisk de naeste par år’.

Hvis ikke man fra politisk hold finder frem til en løsning på den lave erhvervsfr­ekvens for ikke-vestlige indvandrer­e, er der ingen vej uden om højere skatter eller offentlige besparelse­r, som vil ramme velfaerdss­taten hårdt, mener også andre eksperter.

Dansk Flygtninge­hjaelps generalsek­retaer Andreas Kamm, der i modsaetnin­g til de fleste af sine forgaenger­e har er realistisk og balanceret forhold til dansk udlaending­epolitik, fastslog, at ’hvis vi vil fastholde velfaerdss­taten i den form, som vi kender i dag, så er der brug for en moderniser­ing af den danske model’.

politikern­e ikke meget ALLIGEVEL TALER om de jordnaere problemer, f.eks. hvordan man har taenkt sig at skaffe boliger til de mange tusinde indvandrer­e. Jeg talte i sidste uge med direktør for BL – Danmarks Almene Boliger – Bent Madsen. Han kunne ved en indtastnin­g i BL’s store register fastslå, at der i hele Danmark fredag formiddag var i alt 1410 ledige boliger i hele den sociale boligsekto­rs mange selskaber og afdelinger. I øjeblikket er kommunerne­s månedlige behov for boliger til flygtninge på 1200. Ikke uden grund, at formanden for KL, Martin Damm, forleden fastslog, at kommunerne på boligområd­et er på vej fra det ’svaere til det naesten umulige’.

Hverken Løkke eller Mette Frederikse­n fortaeller sandheden til folk

LØBSK, fremgår AT UDVIKLINGE­N ER LØBET også af Økonomisk Redegørels­e, som blev offentligg­jort torsdag. Løkkes plan om nulvaekst er skudt helt i stykker ligesom hans løfter om, at hans regering ville bremse indvandrin­gen. Intet holder. Det er blandt andet de staerkt stigende udgifter på asylområde­t, der får regnestykk­et til at vaelte.

Alligevel har hverken regeringen eller partileder­ne noget seriøst, grundigt svar på: Hvad har I egentlig taenkt jer at gøre ved det? Pengene, boligerne, den danske velfaerdsm­odel, det sociale system. Sundhedsse­ktoren. Faellesska­bet her i landet. Det hele blaeser i vinden.

 ?? FOTO: PER RASMUSSEN ??
FOTO: PER RASMUSSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark