Kig på dig selv, Ul­la

STU­DE­REN­DE: Hå­ber, at Ul­la Tør­næs’ eget ud­dan­nel­ses­for­løb vil få hen­de til at lyt­te me­re end Es­ben Lun­de

Ekstra Bladet - - NEWS - JAMES KRI­STOF­FER MILES

Hvad med at kig­ge lidt på dig selv?

Så­dan ly­der op­for­drin­gen fra stu­den­te­r­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning ( DGS) til den nyud­nævn­te ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster, Ul­la Tør­næs ( V).

Or­ga­ni­sa­tio­nen hå­ber, at Tør­næs, der selv har en no­get frag­men­te­ret og uaf­slut­tet stu­di­e­bag­grund, vil væ­re me­re lyd­hør over for de stu­de­ren­des øn­sker om ik­ke at bli­ve pa­cet gen­nem ud­dan­nel­ses­for­løb på grund af frem­drifts­re­for­men og mil­li­ard­be­spa­rel­ser.

Folk skal ha­ve mu­lig­hed for bå­de at træ­de ved si­den af og prø­ve no­get nyt

– Vi hå­ber, at Tør­næs vil gå i en an­den ret­ning end Es­ben Lun­de, som vi var me­get ue­ni­ge med, si­ger Vero­ni­ka Ahrens­bøll Schultz, for­kvin­de i DGS, til Ek­stra Bla­det.

– Jeg hå­ber, at mi­ni­ste­ren kan se, at hen­des egen hi­sto­rie vi­ser, at det er me­get for­skel­ligt, hvil­ken ud­dan­nel­ses­vej der gi­ver me­ning for den en­kel­te. Hen­des hi­sto­rie vid­ner må­ske og­så om, at det hav­de væ­ret godt med me­re vej­led­ning. Så vi hå­ber på, at det er det, hun vil fo­ku­se­re på i ste­det for ba­re mil­li­ard­nedskæ­rin­ger og fo­kus på eli­teud­dan­nel­ser, og at vi al­le skal bli­ve hur­ti­ge­re fær­di­ge, ly­der det fra Vero­ni­ka Schultz.

Pres ik­ke

DGS øn­sker og­så at la­ve om på op­ta­ge­sy­ste­met til lan­dets uni­ver­si­te­ter. I dag be­ty­der en re­gel, at gym­na­sie­e­le­ver kan gan­ge de­res snit med 1,08, hvis de væl­ger vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se hur­tigt.

– Men så er der stor sand­syn­lig­hed for at væl­ge for­kert. Og vi sy­nes, det vil gi­ve me­ning for hen­de at kig­ge på det – i ste­det for at pres­se stu­de­ren­de til no­get, som hun må­ske selv syn­tes var svært i sit ud­dan­nel­ses­for­løb, ly­der det fra gym­na­sie­for­kvin­den.

Bør væ­re me­re lyd­hør

Og­så hos Dan­ske Stu­de­ren­des Fæl­les­råd me­ner for­mand Yas­min Davali, at den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.