Ekstra Bladet

Le­ne Ny­strøm og Sø­ren Ra­sted: Ri­ge på mur­sten

-

Den nor­ske san­ge­r­in­de med den ka­rak­te­ri­sti­ske ly­se stem­me har si­den Aquas stor­heds­tid blandt me­get an­det slå­et si­ne fol­der på ska­er­men som dom­mer i sang­kon­kur­ren­cen ’Voi­ce – Dan­marks stør­ste stem­me’ og gjort sig be­ma­er­ket som sku­e­spil­ler i film som ’Fri os fra det on­de’ og ’Klas­se­fe­sten’.

På den pri­va­te front gif­te­de hun sig i 2001 med band­kol­le­ga Sø­ren Ra­sted, som hun har bør­ne­ne Bil­ly og In­dia med.

Han har si­den stor­heds­ti­den i 90’er­ne blandt an­det la­vet ad­skil­li­ge club-hits sam­men med sin nevø i duo­en Hej Ma­te­ma­tik!

Sam­men har Aqua-par­ret ho­ved­sel­ska­bet SL Hol­ding af 28.04.2004 ApS, hvori­gen­nem de sid­ste år tjen­te to mil­li­o­ner kro­ner ef­ter skat.

Sam­ti­dig har sel­ska­bet dog en ga­eld på 10 mil­li­o­ner kro­ner.

Der er dog så man­ge va­er­di­er i sel­ska­bet, at hvis det luk­ke­de i dag, vil­le ae­g­te­par­ret stå med om­kring to mil­li­o­ner kro­ner i hån­den.

Par­ret og de­res børn bor lidt uden for Bir­ke­rød i et min­dre slot, Øxen­holm, som de køb­te i 2006 for 26 mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over har fa­mi­li­en og­så et som­mer­hus i Tisvil­de­le­je. Det køb­te de sam­me år for godt 3,2 mil­li­o­ner kro­ner.

 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark