Jeg har am­met Kas­per i pau­sen

har va­e­ret på be­søg hos Ajax-ko­me­ten Kas­per Dol­bergs sport­s­fa­mi­lie i Vo­el ved Sil­ke­borg, der forta­el­ler om den stil­le kna­egt med et vold­somt in­dre dri­ve

Ekstra Bladet - - SPORT - KLAUS EGELUND FO­TO: ERNST VAN NORDE [email protected]

Tiåri­ge Freja har da­ek­ket det bjerg af vaf­ler, hun li­ge har la­vet, til med stan­ni­ol for at hol­de på var­men.

Og mens hen­des fora­el­dre snak­ker løs ved spi­se­bor­det, så ba­e­rer hun bå­de tal­ler­ke­ner, fl­or­me­lis, Nu­tel­la og syl­te­tøj hen til bor­det … og så er der ser­ve­ret.

Vi er i ud­kan­ten af den hånd­bold­ga­le by Vo­el, som Dan­mark nok bedst ken­der som V’et i BSV. Men by­en skal til at vaen­ne sig til, at fod­bold ma­ser sig på.

År­sa­gen er Frejas sto­re­bror, Kas­per.

Su­per-ta­len­tet Kas­per Dol­berg er vok­set op her i ud­kan­ten af Vo­el, hvor der fra ind­kørs­len til barn­doms­hjem­met

Han skal jo helst va­e­re den, der er bedst til al­le te­ste­ne. Den, der sprin­ger hø­jest. Den, der lø­ber hur­tigst. Den, der ac­ce­le­re­rer hur­tigst. Det er ba­re ik­ke no­get, han la­der an­dre vi­de

er frit kig ud over mar­ker­ne. Og bag­ha­ven er så stor, at det slet ik­ke fal­der i øj­ne­ne, at der er sat plads af til en uden­dørs hånd­bold­ba­ne.

Fod­bold­må­let er va­ek. For fod­bold­ga­le Kas­per ren­der ik­ke la­en­ge­re rundt i Vo­el.

I dag hed­der adres­sen Am­ster­dam. I midt­u­gen score­de han for Ajax mod Cel­ta i Eu­ro­pa Le­ague. Og na­e­ste we­e­kend kan han få de­but på lands­hol­det.

Og det he­le er gå­et så hur­tigt, at fora­el­dre­ne Kir­sten Dol­berg og Flem­m­ing Ras­mus­sen bob­ler af be­gej­string, når de prø­ver at sa­et­te ord på den rej­se, som li­ge nu ac­ce­le­re­rer som et TGV-tog.

’Kon­gen og dron­nin­gen’

De to blev ka­er­ligt om­talt som ’kon­gen og dron­nin­gen af Vo­el’ i hånd­bold­mil­jø­et i by­en, da de mød­tes: ’Na­est­bed­ste ra­ek­ke i hånd­bold. Det var jo det, der var her. Vi kom jo al­drig no­gen ste­der’, smi­ler Flem­m­ing Ras­mus­sen und­skyl­den­de, mens Kir­sten Dol­berg snak­ker om bad­min­ton, gym­na­stik og fod­bold: ’For fod­bold skal man va­e­re med til, for at det er sjovt.’

De to mød­tes gen­nem hånd­bold. Og fa­mi­li­ens tre børn er na­er­mest vok­set op på et halgulv.

– De lå i bar­ne­vog­nen, når vi var til tra­e­ning. Jeg har am­met Kas­per i pau­sen un­der en kamp i Es­b­jerg. Der var tit en, der var ska­det, og så kun­ne de jo ta­ge sig af dem. Det var al­drig et pro­blem, hu­sker Kir­sten Dol­berg.

Et kig gen­nem Kas­per Dol­bergs barn­doms­bil­le­der em­mer af ak­ti­vi­tet. Kon­stant iført en fod­bold­blu­se og med den sol­bru­ne kulør i kin­der­ne, som kom­mer af at va­e­re ude kon­stant.

Hans va­e­rel­se er ble­vet ta­get i brug til an­dre ting, ef­ter Kas­per ryk­ke­de til Am­ster­dam for halvan­det år som 17årig … men på va­eg­ge­ne ha­en­ger der sta­dig nog­le sto­re fo­to-col­la­ger, hvor den niåri­ge Kas­per står sam­men med Bar­ce­lo­na-spil­le­re som Ole­gu­er og Syl­vin­ho. Fo­tos ta­get, da Barca var på tra­e­nings­lejr i Aar­hus for ti år si­den.

Lidt blød

Et par år se­ne­re var fang­sten af no­get me­re sym­bolsk ka­rak­ter, da kon­tak­ter­ne i hånd­bold­mil­jø­et ba­ne­de vej­en for et mø­de med un­ge Mik­kel Han­sen i Bar­ce­lo­na – og på et yderst sym­bolsk bil­le­de på spor­tens nu­tid og frem­tid står en stolt Kas­per Dol­berg og po­se­rer ved si­den af den ka­em­pe­sto­re hånd­bold­spil­ler.

Kas­per Dol­berg har få­et gla­e­den ved sport ind med mo­der­ma­el­ken. Men det vil va­e­re en mis­for­stå­el­se at tro, at han er ble­vet pa­cet i Woz­ni­a­cki-stil. Tva­er­ti­mod.

– Har Kas­per spil­let på Sja­el­land, så blev vi hjem­me. Vi kom til hjem­me­kam­pe­ne, men ik­ke til ude­kam­pe­ne. Det skal jo ik­ke va­e­re så­dan, at han skal ud til os he­le ti­den. Han skal og­så ha­ve lov til ba­re at va­e­re sam­men med dren­ge­ne. Vi har va­e­ret me­get be­vid­ste om ik­ke at blan­de os, si­ger Flem­m­ing Ras­mus­sen.

Kas­per Dol­berg har al­tid sagt, at han vil­le va­e­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, men da han fik de før­ste mu­lig­he-

der for at prø­ve sig af uden for hjem­by­en Vo­el, så var skif­tet til Sil­ke­borg ik­ke no­gen suc­ces i en al­der af ti år.

– Han var nok li­ge lidt for grøn. Det var man­ge reg­ler. Du må ik­ke spi­se slik og so­da­vand … det rø­rer du ba­re ik­ke. Og du kom­mer ba­re ik­ke for sent.

– Der er stor for­skel på, hvor­dan i børn i den al­der ta­ger så­dan no­get. Men Kas­per er lidt blød, for­kla­rer fa­de­ren.

– Jeg kan hu­ske, at vi en­gang kør­te rundt i en rund­kør­sel, og det gik op for Kas­per, at han vil­le kom­me for sent til tra­e­ning. Så sag­de jeg til Kas­per, at jeg nok skul­le ta­ge an­sva­ret, si­ger Flem­m­ing Ras­mus­sen. Fa­mi­li­en måt­te kort ef­ter ind­se, at de man­ge reg­ler i det am­bi­tiø­se

Kas­per kom jo ik­ke til os og brok­ke­de sig. Han kom ik­ke til os og sag­de, at han var ked af det. Han kom ik­ke og sag­de, at det var for hårdt til tra­e­ning. Han slad­rer jo ik­ke

Sil­ke­borg-mil­jø ik­ke pas­se­de den tiåri­ge kna­egt.

– En dag be­gynd­te han at få ondt i ma­ven, så tog jeg ham med til la­e­gen, for­di det jo måt­te va­e­re en el­ler an­den bak­te­rie, si­ger Kir­sten Dol­berg.

– Så sag­de la­e­gen, at børn kun­ne få stress i ma­ven, hvis de gjor­de no­get, som de ik­ke helt hav­de lyst til.

– På vej hjem fra la­e­gen sag­de Kas­per, om vi ik­ke li­ge skul­le kø­re ind med den Sil­ke­borg-trø­je… så ven­ter vi li­ge med det. Og det var det. Så var han ba­re så glad bag­ef­ter, forta­el­ler hun.

– En dag fik vi at vi­de af hans ku­si­ne, at han hav­de stå­et og gra­edt i sko­len. Da vi spurg­te ham, for­kla­re­de han så, at klas­se­kam­me­ra­ter­ne ik­ke vil­le ha­ve ham med til fod­bold i frik­var­te­rer­ne, for­di det vil­le bli­ve uri­me­li­ge hold, uan­set hvil­ket hold han var på.

– Der var to-tre dren­ge i klas­sen som godt kun­ne spil­le fod­bold og gik op i det, men de vil­le så ik­ke ha­ve ham med. Og det ret­te­de han sig ba­re ef­ter, forta­el­ler Kir­sten Dol­berg og kom­mer så med sin po­in­te:

– Kas­per kom jo ik­ke til os og brok­ke­de sig. Han kom ik­ke til os og sag­de, at han var ked af det. Han kom ik­ke og sag­de, at det var for hårdt til tra­e­ning. Han slad­rer jo ik­ke, forta­el­ler Kir­sten Dol­berg.

Stor op­ma­er­k­som­hed

Kas­per Dol­berg er ik­ke ty­pen, der stil­ler sig op og ban­ker sig på bry­stet, når han pra­este­rer. En­hver, der har hørt hans må­de at ta­ck­le sin suc­ces i Ajax, har sik­kert be­ma­er­ket det.

Yd­myg­he­den er ud­talt. Pra­e­sta­tio­nen ta­ler for ham. Han bli­ver al­drig en ny Cri­sti­a­no Ro­nal­do … na­er­me­re Lio­nel Mes­si – ba­re med bed­re tøjs­mag.

– Han skal jo helst va­e­re den, der er bedst til al­le te­ste­ne. Den, der sprin­ger hø­jest. Den, der lø­ber hur­tigst. Den, der ac­ce­le­re­rer hur­tigst. Det er ba­re ik­ke no­get, han la­der an­dre vi­de. Der­for kan han godt vir­ke lidt ar­ro­gant på an­dre, for­di han går med det inde i sig selv. Det skal du ik­ke ta­ge fejl af, forta­el­ler Kir­sten Dol­berg og genkal­der sig, hvor­dan hen­des søn så­dan henka­stet for­tal­te: ’Ja­men, det var mig, der sprang hø­jest’, da hun spurg­te til en spring­test i Ajax.

– Sid­ste sa­e­son var der kun én i Ajax, der var hur­ti­ge­re end Kas­per. Men det var ik­ke no­get, vi fik at vi­de af ham, forta­el­ler Flem­m­ing Ras­mus­sen.

I dag tra­e­der Kas­per Dol­berg ind til sin nye kar­ri­e­re som lands­holds­spil­ler. Han kom­mer til at mø­de den sto­re op­ma­er­k­som­hed med en yd­myg­hed. En yd­myg­hed der da­ek­ker over et vold­somt in­dre dri­ve.

Ind­til vi­de­re har det gi­vet ham en ko­met-kar­ri­e­re i Ajax. På tre må­ne­der er han gå­et fra at va­e­re ukendt til at va­e­re et af de hot­te­ste un­ge nav­ne i Eu­ro­pa.

På et hak­ken­de ungt dansk lands­hold kan vi hå­be, at Dol­bergs drev kan tra­ek­ke en ta­lent­fuld dansk ge­ne­ra­tion til­ba­ge på ret­te kurs.

Den niåri­ge Kas­per står sam­men med Ole­gu­er Bar­ce­lo­n­a­spil­ler­ne og Syl­vin­ho.

Ek­stra Bla­det i lør­dags. En stolt fa­mi­lie Fora­el­dre­ne Kir­sten Dol­berg og Flem­m­ing Ras­mus­sen sa­et­ter ord på den rej­se, de­res søn Kas­per ind­til vi­de­re har va­e­ret på. Lil­le­sø­ster Freja har gang i vaf­ler­ne.

om Hi­sto­ri­en fod­bold­spil­ler Kas­per be­gyn­der Dol­berg på gra­es­pla­e­ne den­ne fa­mi­li­ens i ha­ve.

stolt En sto­re den med fi­sker fangst.

Kas­per og sto­re­sø­ster Kri­sti­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.