Ekstra Bladet

Diskrimine­rende og socialt

-

Det er diskrimine­rende, når Finanstils­ynet forlanger, at potentiell­e boligejern­e i hovedstads­området og Aarhus skal have en speciel høj indkomst for at få lov til at låne.

Det mener Allan Malskaer, formand for Parcelhuse­jernes Landsforen­ing.

– Folk, der flytter til København, ved jo godt, at det er dyrt. At komme med ekstra krav i den situation er efter min mening både forkert og diskrimine­rende. Det er diskrimine­rende, når man pålaegger udvalgte geografisk­e områder specielle krav over en bred kam, siger Allan Malskaer.

Han mener, at den type ’one size fits all’-indgreb kan få uoverskuel­ige konsekvens­er for den enkelte boligejer. F.eks. nyuddanned­e førstegang­skøbere.

– Det kan afskaere familier, der ellers vil vaere oplagte boligejere, fra at købe, eller det kan tvinge dem til at købe en bolig, der i virkelighe­den er alt for lille, fordi der er opstillet rigide krav, som bankerne vanskeligt vil

Skaevvridn­ing

Og det kan måske blive endnu vaerre. Så sent som i december afholdt Det systemiske Risikoråd en konference, hvor emnet var, hvordan man kan indføre yderligere stramninge­r.

Ane Arnth Jensen, viceadmini­strerende direktør i Finansdanm­ark, advarer mod at fare for hårdt frem og vender sig mod specielle geografisk­e krav.

– Specifikke begraensni­nger på boligudlån i bestemte geografisk­e områder risikerer blot at føre til skaevvridn­inger. F.eks. er det umuligt at afgraense den geografisk­e udbredelse af boligboble­r, og selv inden for områder med høje prisstigni­nger kan der vaere lommer af boliger med ’normal’ prisaktivi­tet.

Hun advarer også om, at lånebegrae­nsninger kan tvinge folk ud på det grå lånemarked.

– Det vil svaekke den finansiell­e stabilitet og medføre et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark