Små virk­som­he­der li­der i kam­pen om nye me­d­ar­bej­de­re

Ar­bejds­gi­ve­re vil fin­de nye ve­je for at få fat på ny ar­bejds­kraft

Ekstra Bladet - - HÅNDVAERKE­REN - NIELS FRIIS

Der mang­ler ha­en­der i byg­ge­ri­et, og det kan sa­er­ligt ram­me de små virk­som­he­der, hvis en me­d­ar­bej­der plud­se­lig får et bed­re til­bud fra en an­den virk­som­hed. Der mang­ler i den grad ar­bejds­kraft i byg­ge­ri­et li­ge nu.

Hver fem­te virk­som­hed in­den for byg­ge­ri­et står med en akut man­gel på ar­bejds­kraft, og det be­ty­der, at virk­som­he­der i sti­gen­de om­fang hen­ter ar­bejds­kraft hos an­dre. Den ud­vik­ling kan gø­re ondt på isa­er de små virk­som­he­der, ly­der mel­din­gen fra de­res ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, som vil hja­el­pe dem på vej til at fin­de ek­stra ar­bejds­kraft.

- Har virk­som­he­den 200 an­sat­te, er der na­tur­lig­vis al­tid ud­skift­ning og en vis pro­cent­del, der la­der sig fri­ste af an­dre jobs. Der­for har de og­så lø­ben­de et se­tup, der sik­rer, at man he­le ti­den sø­ger ef­ter nye folk, si­ger Mor­ten Fri­ha­gen, di­rek­tør i Dansk Hånd­va­erk, om, hvor­dan mang­len på ar­bejds­kraft ram­mer de stør­re virk­som­he­der.

Men sce­na­ri­et er ik­ke det sam­me for de min­dre, un­der­stre­ger han.

- I en lil­le virk­som­hed med ek­sem­pel­vis syv an­sat­te, gør det rig­tig ondt, når en me­d­ar­bej­der for­svin­der, og det er

Sam­ar­bej­de ba­ner vej­en

For at fin­de nye ve­je er fle­re ar­bejds­gi­ve­re iføl­ge Dansk Hånd­va­erk der­for i kon­takt med Ca­bi, som er en selv­sta­en­dig or­ga­ni­sa­tion un­der Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­et, og som er sat i ver­den for blandt an­det at ind­sam­le vi­den om so­ci­alt an­svar.

De nye ve­je skal va­e­re med til at gi­ve de ek­stra ha­en­der, der mang­ler på byg­ge­plad­ser­ne og i va­er­k­ste­der­ne, og sam­ti­dig gi­ve hånd­va­er­ks­me­stre­ne råd om, hvor­dan

de skal gri­be an­sa­et­tel­ser­ne an i prak­sis.

- For den tøm­rer- el­ler mu­rer­me­ster, der mang­ler ar­bejds­kraft, er det op­lagt at prø­ve nye mu­lig­he­der. En af me­to­der­ne er at re­k­rut­te­re blandt le­di­ge fra kan­ten af ar­bejds­mar­ke­det, hvil­ket man­ge virk­som­he­der gør, for­kla­rer Ran­di Hof­f­mann, chef­kon­su­lent i Ca­bi.

- De bli­ver of­te va­er­di­ful­de og loy­a­le me­d­ar­bej­de­re i en hånd­va­er­ks­virk­som­hed, for­di de kan ta­ge fra og lø­se de op­ga­ver, som gør, at den ud­dan­ne­de hånd­va­er­ker kan gå li­ge til det hånd­va­er­ks­ma­es­si­ge ar­bej­de. Men det kra­e­ver, at me­ster i god tid af­kla­rer med si­ne an­sat­te, hvil­ke op­ga­ver, der kan flyt­tes og lø­ses af an­dre, si­ger Ran­di Hof­f­mann.

Hun op­for­drer hånd­va­er­ks­me­stre­ne til at gø­re op med den tra­di­tio­nel­le tan­ke­gang om at ta­en­ke i fuld­tids­stil­lin­ger,

men i ste­det fo­ku­se­re på, hvil­ke op­ga­ver der skal lø­ses i virk­som­he­den.

Hos med­lem­s­virk­som­he­der­ne i Dansk Hånd­va­erk bru­ger nog­le al­le­re­de­den mu­lig­hed.

- Da man sid­ste for­år for al­vor gik i gang med den nye IGU-ord­ning, fik vi en ra­ek­ke hen­ven­del­ser fra med­lem­mer, der op­da­ge­de, at det var alt for bu­reau­kra­tisk for små virk­som­he­der at hja­el­pe flygt­nin­ge i gang via in­te­gra­tions­ud­dan­nel­sen. Der blev lyt­tet til den kri­tik, vi den­gang brag­te vi­de­re, og man­ge af pro­ble­mer­ne er ble­vet løst. Men det vi­ser sam­ti­digt, at de små virk­som­he­der ger­ne vil løf­te et so­ci­alt an­svar. Det lig­ger i de­res DNA, på sam­me må­de som det gør, når de er pri­mus mo­tor i ud­dan­nel­sen af de un­ge la­er­lin­ge, for­kla­rer Mor­ten

Fri­ha­gen, di­rek­tør i Dansk Hånd­va­erk.

At han har ret, når han pe­ger på, at man­gel på ha­en­der i hånd­va­er­ks­fa­ge­ne, do­ku­men­te­res af tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Virk­som­he­der hen­ter i sti­gen­de om­fang ar­bejds­kraft hos an­dre De små virk­som­he­der vil ger­ne løf­te et so­ci­alt an­svar

De se­ne­ste tal for byg­ge­ri­et vi­ser, at hver fem­te virk­som­hed i branchen nu si­ger, at de­res pro­duk­tion be­gra­en­ses af, at de mang­ler me­d­ar­bej­de­re. Og en un­der­sø­gel­se fra re­vi­sions­virk­som­he­den De­loit­te vi­ste, at godt hver fjer­de me­d­ar­bej­der i byg­geog an­la­egs­bran­chen sid­ste år var ble­vet kon­tak­tet af en an­den virk­som­hed med til­bud om nyt job.

FO­TO: COLOURBOX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.