Moské ku’vi

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN - NINA AHRENKIEL FO­TO: TARIQ MIKKEL KHAN [email protected]

Må­ske ku' vi. Nus­rat Dja­han-moskéen hå­ber, at dan­ske ik­ke-mus­li­mer og mus­li­mer kan fin­de på no­get at bru­ge hin­an­den til.

For mens moskéer som Grim­høj­mo­skeéen og Masjid Al-Faruq-moskéen har til­eg­net sig et dår­ligt ry i den korte tid, de har va­e­ret her, har Nus­rat Dja­han-moskéen i Hvi­d­ov­re for­må­et at ved­li­ge­hol­de bå­de det go­de na­bo­skab og ryg­te. Og det ag­ter de at fort­sa­et­te med.

Fre­dag kun­ne Nus­rat Dja­han-moskéen nem­lig fejre, at det er et halvt år­hund­re­de si­den den blev byg­get. Der­med er den ik­ke blot Dan­marks – men og­så Nor­dens – ae­ld­ste moské.

Selv­om det sto­re kob­ber­far­ve­de løg har va­e­ret for­ga­en­ger på man­ge må­der, og sam­ti­dig de­ler vej med bå­de en kir­ke, en Ban­di­dos ro­ck­er­borg og en kri­sten frisko­le, så er dens hi­sto­rie re­la­tivt pro­blem­fri.

Li­ge bort­set fra et par råd­ne aeg og et trus­sels­brev.

Åbent for al­le

– Moskéen har gen­nem 50 år de­mon­stre­ret, at vi står for fred, åben­hed og to­le­ran­ce. Vi bi­dra­ger po­si­tivt til sam­fun­det og har for­må­et at gi­ve et godt ind­tryk, forta­el­ler Imad Ma­lik, tals­mand for moskéen.

I for­bin­del­se med ju­bila­e­et re­flek­te­rer Imad Ma­lik over de se­ne­ste 50 år og den frem­tid, der står for dø­ren. For han me­ner, at moskéen har haft – og sta­dig har – en vig­tig rol­le.

– Mo­ske­en har al­tid va­e­ret åben for al­le uan­set tro eller bag­grund, og vi hå­ber, folk i frem­ti­den vil bru­ge moskéen som et godt ek­sem­pel, så vi kan ned­bry­de for­dom­me, og byg­ge bro­er mel­lem ik­kemus­lim­ske dan­ske­re og mus­lim­ske dan­ske­re i ste­det for grøf­ter, si­ger han.

Der­for er det sva­ert

Den lil­le moské er sir­ligt ind­kran­set af pot­te­plan­ter, ny­slå­et gra­es og små, spid­se tra­e­er. Selv om reg­nen si­ler ned uden­for, så er der kom­plet ro i den lil­le kup­pel. Ma­end og børn kom­mer drys­sen­de ind ad dø­ren, bør­ster reg­nen af jak­ken og nik­ker stil­fa­er­digt til hin­an­den. Der er kaldt ind til fre­dags­bøn.

Imad Ma­lik forta­el­ler, at de i dag ik­ke hol­der ju­bila­e­um på grund af med­lem­mer­nes fe­ri­e­pla­ner, men til gen­ga­eld hol­der stor fest med mad, drik­ke og be­søg fra frem­tra­e­den­de po­li­ti­ke­re 29. sep­tem­ber, hvor al­le er vel­kom­men.

Nus­rat Dja­han-moskéen har ta­et på 500 med­lem­mer, hvor de fle­ste har paki­stansk eller in­disk af­stam­ning, men der er og­så med­lem­mer fra de ara­bi­ske lan­de, Al­ba­ni­en, In­do­nesi­en og et­ni­ske dan­ske­re, som al­le kom­mer val­far­ten­de fra al­le en­der af Stor­kø­ben­havn.

Moskéen blev op­rin­de­ligt byg­get af en lil­le grup­pe et­nisk-dan­ske kon­ver­tit­ter i 1967, men i dag er der in­gen ble­ge an­sig­ter at se til fre­da­gens bøn.

– Jeg tror, det er ble­vet an­der­le­des at va­e­re mus­lim i Dan­mark nu, end det var for 50 år si­den. På nog­le punk­ter er det ble­vet nem­me­re, for­di man­ge har få­et me­re kend­skab til mus­li­mer og is­lam, forta­el­ler Imad Ma­lik.

Men i takt med, at de ik­kemus­lim­ske dan­ske­re har få­et et stør­re kend­skab til is­lam, er kon­flik­ter­ne og­så op­trap­pet, me­ner Imad Ma­lik.

– Det, der er ble­vet sva­e­re­re, er den of­fent­li­ge de­bat, der er blus­set op un­der kon­flik­ter­ne mel­lem mus­li­mer og ik­ke-mus­li­mer, si­ger han.

En stund til fre­dags­bøn

Mens Ima­men skif­ter mel­lem at syn­ge og pra­e­di­ke, sid­der ma­en­de­ne fred­fyldt på et tykt, grønt va­eg-til-va­eg ta­ep­pe, hvis stri­ber mar­ke­rer, hvor man skal sid­de i for­hold til hin­an­den. Nog­le har luk­ke­de øj­ne, mens an­dre føl­ger Ima­mens la­e­ber.

Plud­se­lig buk­ker ma­en­de­ne sig, så en lil­le, krøl­hå­ret pi­ge kom­mer til sy­ne i men­ne­ske ma­eng­den. Hun pe­ger i det sam­me på den sto­re, glim­ten­de ly­se­kro­ne, der ha­en­ger fra lof­tet.

Se­kun­det se­ne­re er hun på vej ud af dø­ren, hvis hånd­tag hun net­op kan nå med si­ne små ar­me. Hen­des far smi­ler.

Der bli­ver helt stil­le, og med et, uden der er gi­vet sig­nal, rej­ser al­le sig og be­va­e­ger sig ud af rum­met med skrif­ten på va­eg­ge­ne og den blå ni­che, der vi­ser ret­nin­gen mod Mek­ka.

Bøn­nen er slut, og der bli­ver ud­veks­let hi­sto­ri­er, før al­le fort­sa­et­ter de­res fre­dag. I regn­vejr.

Jeg tror, det er ble­vet an­der­le­des at va­e­re mus­lim i Dan­mark nu, end det var for 50 år si­den

Ju­bila­e­ums-bøn Den blå ni­che i moskéen an­gi­ver ret­nin­gen mod Mek­ka. Man ven­der i sam­me ret­ning for at sym­bo­li­se­re en­hed.

– For nog­le år til­ba­ge hav­de ro­ck­er­ne en stor sam­ling. Der kom folk fra for­skel­li­ge af­de­lin­ger af Ban­di­dos, og de gik pa­ent for­bi og hil­ste på os fra vej­en, forta­el­ler Imad Ma­lik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.