RIGMAND SLÅR IGEN

Kend­te na­bo­er vandt før­ste slag i kam­pen om Villa Leth, men Jan Leth Chri­sten­sen sva­rer igen på sin helt egen må­de

Ekstra Bladet - - VOORZIJDE PAGINA - THO­MAS RIBER-SELLEBJERG THO­MAS GÖSTA SVENSSON trs@eb.dk; tgs@eb.dk

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen og an­dre ken­dis­ser i Hel­lerups rig­mands-ghet­to skul­le li­ge til at la­de champag­ne­prop­per­ne sprin­ge.

Glas­se­ne skul­le ha­e­ves, for­di Gentofte Kom­mu­ne har na­eg­tet ad­vo­kat Jan Leth Chri­sten­sen at op­fø­re et stort an­lagt byg­ge­pro­jekt, ’Villa Leth’, som hav­de skabt op­stan­del­se blandt kvar­te­rets spid­ser.

Men prop­per­ne bli­ver må­ske i fla­sker­ne al­li­ge­vel hos fil­min­struk­tør Ole Bor­nedal, tid­li­ge­re Ma­ersk-for­mand Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen og dron­ning Mar­gret­hes slyng­ve­nin­de Sus­an­ne He­e­ring, der er med i Sund­va­en­gets Ejer­laug, som mod­sat­te sig byg­ge­ri­et.

Rig­man­den har nem­lig lagt nye pla­ner for det hus li­ge ud til Øre­sund, han har købt for 27,5 mio. kr., ef­ter at by­plans­ud­val­get har be­slut­tet, at han al­li­ge­vel ik­ke må op­fø­re en ny villa på grun­den i ste­det for den ek­si­ste­ren­de.

– Jeg sy­nes, Uf­fe El­le­mann-Jen­sen skal ha­ve nog­le nye na­bo­er. Der­for vil der nu flyt­te en fa­mi­lie af an­den et­nisk her­komst på ni til 11 fa­mi­lie­med­lem­mer med en stor hund ind, da jeg ik­ke kan få lov til at byg­ge mit nye hus. Og det er mit ind­tryk, at le­jer­ne har en helt ek­strem stor be­kendt­skabs­kreds, si­ger Jan Leth Chri­sten­sen, der op­ly­ser, at der vil bli­ve holdt et brag af en ind­flyt­ter­fest:

– Det er fak­tisk Ole Bor­nedal, som med sin ’1864’-tv-se­rie har gi­vet mig idéen til at le­je det ud til no­gen, der har et stort bo­lig­be­hov.

Iføl­ge Jan Leth Chri­sten­sen flyt­ter de nye be­bo­e­re ind al­le­re­de 17. sep­tem­ber, og da Ek­stra Bla­det be­søg­te adres­sen for­le­den, var bå­de gart­ne­re og ren­gø­rings­folk i fa­erd med at kl­ar­gø­re hu­set til de nye be­bo­e­re.

Kost­ba­re teg­nin­ger

Na­bokri­gen i 2900 Hap­pi­ness be­gynd­te, da ad­vo­kat Jan Leth Chri­sten­sen køb­te et hus for en­den af Si­grids­vej, der går fra Strand­vej­en til Øre­sund.

Stjer­ne­ar­ki­tek­ten Bjar­ke In­gels blev hy­ret til at teg­ne en lov­lig pragtvil­la på fle­re hund­re­de kva­drat­me­ter, og ale­ne teg­nin­ger­ne har stå­et rig­man­den i fi­re mio. kr.

– Der er for me­get Abu Dha­bi over byg­ge­ri­et, sag­de tals­man­den for Sund­va­en­gets Ejer­laug, Chri­stof­fer Har­lang, og Uf­fe El­le­man­nJen­sen var hel­ler ik­ke fan.

– Det vil ge­ne­re min ud­sigt, fastslog Ven­stre-leg­en­den.

Reg­ler om be­byg­gel­ses­pro­cent, høj­de­ko­te og tag­ha­eld­ning blev strids­punk­ter i det el­lers så ro­li­ge Hel­lerupkvar­ter, og na­bo­er­ne har sendt en stri­be ind­si­gel­ser mod byg­ge­ri­et til kom­mu­nen, som ind­til da hav­de god­kendt byg­ge­ri­et.

Sla­get om ’Villa Leth’ blev fo­re­lø­big af­gjort på et au­gust-mø­de i kom­mu­nen, hvor by­plans­ud­val­get plud­se­lig vars­le­de et så­kaldt pa­ra­graf 14-for­bud mod byg­ge­ri­et – uden at ta­ge stil­ling til, om byg­ge­ri­et over­holdt de ga­el­den­de reg­ler.

Det be­ty­der li­ge, at Jan Leth Chri­sten­sens pla­ner fo­re­lø­big er stran­det i op til et år, mens kom­mu­nen over­ve­jer at la­ve en helt ny plan for kvar­te­ret for at kun­ne op­ret­hol­de byg­ge­for­bud­det.

Glad El­le­mann

Uf­fe El­le­mann-Jen­sen er lyk­ke­lig over, at han be­hol­der he­le sin sun­dud­sigt ind­til vi­de­re, og han hil­ser de nye na­bo­er vel­kom­men.

– Ja­men, det er da rart, og det er utvivl­s­omt bed­re na­bo­er end ham der Leth. Han tro­e­de, at ba­re for­di han har bag­de­len fuld af pen­ge, så kun­ne han pis­se på al­le reg­ler, si­ger den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster, der al­le­re­de i ok­to­ber 2016 bad Gen­tof­tes borg­me­ster, Hans Toft (K), skri­de ind.

Tavs Toft

Ek­stra Bla­det har for­søg­te at få en kom­men­tar fra Gen­tof­tes borg­me­ster, Hans Toft (K), om Jan Leth Chri­sten­sens be­slut­ning, men mel­din­gen fra kom­mu­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef ly­der, at han in­gen kom­men­ta­rer har til sa­gen ef­ter at ha­ve få­et den fo­re­lagt.

Ole Bor­nedal og Sus­an­ne He­e­ring har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re de nye na­bo­er, mens Mi­cha­el Pram Ras­mus­sen ik­ke er vendt til­ba­ge på Ek­stra Bla­dets fo­re­spørgsel.

Han tro­e­de, at ba­re for­di han har bag­de­len fuld af pen­ge, så kun­ne han pis­se på al­le reg­ler

FOTO: ANTHON UNGER

Ole Bor­nedal har net­op købt hus på Sund­va­en­get, hvis ejer­laug har pro­teste­ret mod Let­hs byg­ge­pla­ner. Ve­jens be­bos og­så af nav­ne som tid­li­ge­re Falck-di­rek­tør Lars Nør­by Jo­han­sen, tid­li­ge­re Ma­ersk-for­mand Mi­cha­el Pram-Ras­mus­sen og dron­nin­gens ve­nin­de...

FOTO: JAKOB JØR­GEN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.