TOP-TER­R­O­RI­STER JAGES

Pro­fi­le­re­de IS-kri­ge­re som ter­r­or­døm­te Ab­dul Ba­sit Abu-Li­fa er un­der mi­stan­ke for at flyg­te fra det dø­en­de ka­li­fat

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - TEG­NING: JØR­GEN BITSCH KRI­STI­AN KORNØ DENIZ SERINCI [email protected]

Is­la­misk Stats sel­vud­na­evn­te ho­ved­stad, Raqqa, er på ran­den til at fal­de til den ame­ri­kansk-støt­te­de kurdiske SDF-styr­ke (Sy­ri­an De­mo­cra­tic For­ces). Iføl­ge det bri­tisk ba­se­re­de Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der hol­der is­la­misk stat kun ti pro­cent af de­res tid­li­ge­re ho­ved­stad, og det får IS-sol­da­ter og uden­land­ske kri­ge­re til at for­sø­ge at flyg­te fra det dø­en­de ka­li­fat.

Må ik­ke slip­pe va­ek

Der­for har myn­dig­he­der og ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster overalt i ver­den fo­kus på, at de ik­ke slip­per va­ek og si­ver til­ba­ge til Ve­sten el­ler an­dre om­rå­der og dra­e­ber uskyl­di­ge el­ler spre­der de­res ha­de­ful­de ide­o­lo­gi.

Sa­er­ligt top-ter­r­o­ri­ster­ne bli­ver ja­get for de­res rol­le i det for­bry­de­ri­ske re­gi­me, og her har Dan­mark og­så en ra­ek­ke per­so­ner, som har ind­ta­get frem­tra­e­den­de rol­ler i det så­kald­te ka­li­fat.

En del er meldt dra­ebt, mens an­dres ska­eb­ne end­nu er uvis.

– Myn­dig­he­der­ne her­hjem­me og i ud­lan­det hol­der skar­pt øje med, hvem der for­sø­ger at slip­pe va­ek.

– USA, Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig Eu­ro­pol og Na­to har fo­kus på foreign figh­ters, og det in­klu­de­rer og­så de dan­ske. De frem­tra­e­den­de ter­r­o­ri­ster i be­va­e­gel­sen er selv­føl­ge­lig sa­er­lig vig­ti­ge at hol­de øje med, forta­el­ler ter­r­or­for­sker Magnus Ran­storp fra For­svars­højsko­len i Sto­ck­holm.

Uvis­hed

Uvis­he­den ha­en­ger over en ra­ek­ke dan­ske Sy­ri­en-kri­ge­re, der er dø­de, for­s­vund­ne el­ler lø­jet om­kom­ne, mens en ra­ek­ke an­dre har for­søgt at flyg­te og er ble­vet fan­get i de­res fore­ha­ven­de.

To af de hø­jest ran­ge­ren­de dan­ske IS-kri­ge­re var Rawand Ta­her og Ba­sil Has­san, som beg­ge er rap­por­te­ret dø­de.

En 31-årig is­la­mist om­fat­tet af nav­ne­for­bud er i li­ve, mens der er me­re usik­ker­hed om den tid­li­ge­re ter­r­or­døm­te Ab­dul Ba­sit Abu-Li­fa og en ra­ek­ke an­dre.

Fan­get i Tyr­ki­et

Ek­stra Bla­det kun­ne i au­gust forta­el­le, at mindst fi­re dan­ske­re i øje­blik­ket bli­ver holdt fan­get i Tyr­ki­et. To kur­de­re med dansk bag­grund blev li­ge­le­des i som­mer op­s­nap­pet af den kurdiske YPG-mi­lits nord for Raqqa og er si­den til­ba­ge­holdt i et af mi­lit­sens fa­engs­ler i Sy­ri­en.

Det vi­ser en af ter­r­or­for­sker Magnus Ran­stor­ps po­in­ter i for­hold til flyg­ten­de Sy­ri­en-kri­ge­re.

Sva­ert at kom­me ud

– Det er sva­ert at kom­me ud. Først skal de igen­nem fron­ten mod de kurdiske styr­ker.

– Lyk­kes det, så skal de igen­nem Tyr­ki­et el­ler lig­nen­de og så ind i Eu­ro­pa. Her har blandt an­dre Eu­ro­pol en li­ste med navn­giv­ne og ef­ter­søg­te IS-folk, forta­el­ler han.

Eu­ro­pol-li­sten in­de­hol­der ik­ke nav­ne på dan­ske­re, har Ek­stra Bla­det er­fa­ret.

Myn­dig­he­der­ne bru­ger dog en del res­sour­cer på at spo­re over­le­ven­de kri­ge­re, da de kan ud­gø­re en høj­po­tent ter­r­ortrus­sel mod de ve­st­li­ge sam­fund med de­res kend­skab til vå­ben og den rå­hed, som krig gi­ver kom­bat­tan­ter­ne.

Det har man blandt an­det set ved ter­r­or­an­greb i Bel­gi­en og i Pa­ris-an­gre­bet 13. novem­ber 2015.

Dan­mark har en ra­ek­ke per­so­ner, som har ind­ta­get frem­tra­e­den­de rol­ler i det så­kald­te ka­li­fat Myn­dig­he­der­ne hol­der skar­pt øje med, hvem der for­sø­ger at slip­pe va­ek

FOTO: AP

Hen­ret­te­de 250 sol­da­ter En IS-bød­del be­va­eb­net med kniv og au­to­ma­trif­fel ef­ter ind­ta­gel­sen af Tabqa-luft­ba­sen 27. au­gust 2014. IS hen­ret­te­de an­gi­ve­lig 250 re­ge­rings­sol­da­ter i ør­ke­nen ef­ter sla­get.

Bil­le­de af Isaac Mey­er (tid­li­ge­re Ab­dul Ba­sit Abu-Li­fa red) fra by­ret­ten, da han fik sin dom for at ha­ve over­fal­det dig­te­ren Ya­hya Has­san.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.