Ekstra Bladet

Bran­chen var for hård

-

Den yng­ste bror med de run­de bril­ler blev spil­let af Mikkel Sundø, der i dag har lagt bå­de det nør­de­de look og sku­e­spil­ler­kar­ri­e­ren bag sig.

I dag har 26-åri­ge Mikkel Sundø en kan­di­dat­grad i Fi­nan­ce and Stra­te­gic Ma­na­ge­ment fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og ar­bej­der som le­del­ses­kon­su­lent.

– Det var en barn­doms­drøm, der var sjov li­ge i øje­blik­ket, men jeg har al­tid haft en idé om, at jeg ger­ne vil­le gå i en an­den ret­ning, forta­el­ler han til Ek­stra Bla­det.

Al­li­ge­vel hav­de Mikkel Sundø sva­ert ved at la­eg­ge sku­e­spil­let fra sig. Han har blandt an­det spil­let med i fle­re re­k­la­me­film, og da han star­te­de i gym­na­si­et, op­søg­te han nog­le af si­ne kon­tak­ter fra film­bran­chen.

– Jeg hav­de et par ca­stings, hvor det ba­re ik­ke gik.

– Jeg hav­de en idé om, at var man in­de i et el­ler an­det kar­to­tek, og så vil­le de li­ge­som rin­ge. Jeg var ik­ke klar over, hvor op­sø­gen­de man egent­lig skul­le va­e­re.

Mikkel Sundø end­te med at gi­ve op.

– Jeg over­ve­je­de at sø­ge ind på sku­e­spilsko­len, men jeg tror ba­re, at in­derst in­de vid­ste jeg, at den le­ve­vej, jeg hav­de i tan­ker­ne, pas­se­de me­get me­re til at gå den ret­ning, jeg er gå­et nu.

Den­gang Mikkel Sundø star­te­de som sku­e­spil­ler, var han blot ni år gam­mel.

– Jeg vid­ste ik­ke en­gang, at man fik penge for det, så jeg vid­ste ik­ke helt, hvad det var, jeg gik ind til. Jeg føl­te hel­ler ik­ke, at der var det helt sto­re sku­e­spil in­vol­ve­ret fra min si­de, for jeg syn­tes jo egent­lig, at det var en for­la­en­gel­se af, hvem jeg i vir­ke­lig­he­den var.

Jeg hav­de et par ca­stings, hvor det ba­re ik­ke gik

Sja­el­dent gen­kendt

Der er langt fra den Mikkel, som he­le Dan­mark gri­ne­de med i star­ten af 00’er­ne, og så til den Mikkel, der nu rå­d­gi­ver fir­ma­er om god le­del­se. Li­ge da fil­me­ne ud­kom, blev han stop­pet på ga­den og måt­te skri­ve au­to­gra­fer.

– Det er sja­el­dent nu. Det skal va­e­re nog­le ri­me­lig hardco­re fans, hvis de gen­ken­der mig. Jeg tror, at det var nem­me­re den­gang, for der hav­de jeg og­så mi­ne run­de bril­ler.

sih

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark