SA­NA

IK­KE UDEN OM­KOST­NIN­GER: To­bi­as Sa­na tra­e­ner fod­bold kon­stant – selv på si­ne fri­da­ge. Den 28-årig

Ekstra Bladet - - SPORT - KLAUS EGE­LUND

Det er umu­ligt at se det. Umu­ligt at tro det. Men To­bi­as Sa­na er flå­et i styk­ker.

Delt i to.

Hans fød­der og fod­bold­støv­ler sid­der i Aar­hus.

Men hjer­tet lig­ger i Göte­borg.

Der har AGF’s sven­ske trold­mand ef­ter­ladt sin dat­ter Ales­san­dra ved sin mor.

Så når jub­len er for­stum­met på Aar­hus Sta­dion, og den sid­ste kram­mer er gi­vet til de fans, der al­le­re­de nu har ta­get den hu­mør­fyld­te sven­sker til sig, så ven­ter der en tom lej­lig­hed med ud­sigt over Aar­hus Bugt – og Fa­ce­ti­me over Kat­te­gat for at hø­re, hvor­dan den lil­le to-åri­ge prin­ses­se har det hin­si­dan.

– Jeg kan ik­ke se min dat­ter skif­te dag­in­sti­tu­tion igen og igen for at føl­ge mig. Det fø­les egoi­stisk. Spe­ci­elt ef­ter vi var flyt­tet hjem til min hjem­by, Göte­borg … Min mor er der, mi­ne brød­re har få­et børn, min fa­mi­lie er der, min dat­ter kan mø­de si­ne ku­si­ner.

– Jeg er selv vok­set op med me­get ka­er­lig­hed fra mi­ne fora­el­dre og bedste­fora­el­dre. Jeg øn­sker, at hun skal op­le­ve no­get lig­nen­de og ik­ke ba­re vok­se op med mig, for­kla­rer To­bi­as Sa­na.

Det er en us­a­ed­van­lig løs­ning for en pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler. Nor­malt føl­ger fa­mi­li­en med rundt, når fod­bol­dens flot­te løn­nin­ger dik­te­rer en ny desti­na­tion.

– Det er ik­ke et let valg. Jeg vil jo ger­ne se min dat­ter vok­se op, men som jeg ser på det, så er det bed­re, at jeg gør det nu, end når hun bli­ver ae­l­dre. Jeg vil va­e­re en fan­ta­stisk far. Og den tid jeg har med hen­de be­ty­der alt.

– Min dat­ter har fød­sels­dag 26. april, hvor hun bli­ver tre år, og jeg hå­ber på, at jeg kan ta­ge hjem og over­ra­ske hen­de, smiler han.

To­bi­as Sa­na spør­ger, om det er okay at gen­nem­fø­re vo­res snak på ba­en­ken i et om­kla­ed­nings­rum …

– Vil du ha­ve kaf­fe, spør­ger han.

Så­dan er han ba­re. Ven­lig.

Da han blev pra­e­sen­te­ret som ny spil­ler i AGF sid­ste Op­ma­er­k­som. som­mer, blev nyhe­den mod­ta­get med en vis skep­sis. AGF’er­ne har op­le­vet for man­ge evig­heds­ta­len­ter til at fal­de i svi­me over end­nu et.

En ae­g­te hånd­va­er­ker

I dag er den skep­sis va­ek. To­bi­as Sa­na har ta­get Aar­hus med storm. Og det skyl­des ik­ke må­le­ne ale­ne.

Sa­na er re­det ind på Fre­densvang som en an­den klod­s­hans på ryg­gen af en ged. Med plud­der i buk­ser­ne og en helt na­tur­stri­dig for­nem­mel­se for at gø­re det rig­ti­ge i en klub, der suk­ker ef­ter an­tyd­nin­gen af stor­hed og stolt­hed. To­bi­as Sa­na er in­gen of­fen­siv pri­ma­don­na. Han er en hånd­va­er­ker, der el­sker at bli­ve bed­re.

Når traeningen er slut, står han selv i novem­ber­s­mat el­ler marts-frost til­ba­ge som den sid­ste og ta­ger fris­park – li­ge et me­re, et me­re, et me­re.

Og når der er fri­dag, så er det of­te set, at To­bi­as Sa­na ta­ger en tørn med ta­len­ter­ne på U19-hol­det.

– Jeg har da haft fri­da­ge i AGF. Men jeg el­sker at va­e­re ak­tiv. Kan jeg tra­e­ne fod­bold, vil jeg langt hel­le­re det end at va­e­re et an­det sted. Det er sket fle­re gan­ge, at jeg har spurgt, om jeg kun­ne del­ta­ge i U19-traeningen, og det har jeg få­et lov til, så la­en­ge at jeg fø­ler mig frisk.

– En af år­sa­ger­ne til at jeg godt kan li­de at spil­le med U19-spil­ler­ne er, at de skal op­le­ve, at kløf­ten mel­lem U19 og første­hol­det ik­ke er så stor. De skal ba­re tra­e­ne og tro på det.

– Jeg vil va­e­re med til at ska­be en sund kul­tur her. Vil de ha­ve det, så kom­mer jeg ger­ne og hja­el­per spil­le­re til at ta­ge sprin­get op til det bed­ste hold. Jeg vil ger­ne la­e­re dem alt det, jeg kan, smiler To­bi­as Sa­na.

En helt ny klub

Sa­na har ta­get stor­ta­len­tet Magnus Kaastup, 17 år, un­der si­ne vin­ger, og han snak­ker om an­grebs­kol­le­ga­en Mustap­ha Bun­du, som en ka­er­lig far ta­ler om sin søn.

To­bi­as Sa­na ta­ler ger­ne om sig selv, men hans øj­ne strå­ler af gla­e­de, når han ta­ler om Bun­du og Kaa­strup. Sa­na har va­e­ret i AGF i blot ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.