BREV TIL SLYN­GELSTU­EN NY PÅ­KLA­ED­NING PÅ JYDEPOTTEN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Kaere Slyn­gelstu­en

Jeg har brug for et råd.

For­le­den ud­send­te jeg et tøj­di­rek­tiv til Jyl­lands-Po­stens me­d­ar­bej­de­re, og nu er al­le ble­vet su­re på mig. Jeg for­står det ik­ke.

I mai­len skri­ver jeg blot, at de mand­li­ge me­d­ar­bej­de­re ik­ke må gå i shorts, og at kvin­der­ne ud over lan­ge buk­ser kan va­el­ge kna­elan­ge kjo­ler, men ik­ke mi­nis­kør­ter og hot­pants.

Er der no­get for­kert i det, jeg skri­ver?

Ven­lig hil­sen

Ja­cob Ny­broe

Chefredaktør Jyl­lands-Po­sten

Kaere Ja­cob Ny­broe

I et frit land er det ukla­e­de­ligt at dik­te­re, hvor­dan folk skal gå kla­edt. Det skrev din egen avis og­så for nog­le år si­den. Men lad nu det lig­ge.

Vi har og­så la­est dit tøj­di­rek­tiv – og ik­ke mindst det, du skri­ver mel­lem linjer­ne.

Du er jo gra­en­se­løst li­der­lig og se­xi­stisk.

Når du vil for­by­de mi­nis­kør­ter og hot­pants, kan for­kla­rin­gen kun va­e­re, at du bru­ger he­le da­gen på at glo på kvin­de­ben og ik­ke kan ta­en­ke på an­det.

Og nu for­styr­rer det åben­bart dit ar­bej­de så me­get, at du bli­ver nødt til at la­ve et for­bud.

Vi sy­nes, du er et pjok. Stå dog ved di­ne ly­ster.

Det er og­så ret dumt, at du kon­kret na­ev­ner, hvad di­ne folk ik­ke må ta­ge på. Du ri­si­ke­rer nem­lig, at folk mø­der på ar­bej­de i tøj, som du ik­ke ud­tryk­ke­ligt for­by­der.

Vi reg­ner med at se ad­skil­li­ge me­d­ar­bej­de­re mø­de på ar­bej­de iført stramt­sid­den­de spe­edos og bur­ka – alt­så ind­til den bli­ver for­budt af Fol­ke­tin­get.

Det skal da­e­le­me nok få stem­nin­gen og ar­bejds­gla­e­den til at sti­ge.

Her er det bed­ste råd, vi kan gi­ve dig:

Tra­ek dit ånds­sva­ge tøj­di­rek­tiv til­ba­ge, og ar­bejd i ste­det hjem­me­fra frem til sep­tem­ber.

Med ven­lig hil­sen Slyn­gelstu­en

Jyl­lands-Po­stens tøj­di­rek­tiv ven­tes at ska­be no­get na­er tøj-re­vo­lu­tion på re­dak­tio­nen. Det er bur­ka­en til ven­stre.

FO­TO: ALL OVER PRESS, KRI­STI­AN LINNEMANN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.