Nog­le kra­eft­for­mer hårdt ramt

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

I det sto­re he­le er det lyk­ke­des ho­spi­ta­ler­ne at ned­brin­ge den tid, som kra­eft­pa­tien­ter ven­ter på at kom­me i be­hand­ling. Men ser man på en­kel­te kra­eft­for­mer, er bil­le­det et an­det, vi­ser en ana­ly­se fra Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen.

I rap­por­ten sa­et­tes for før­ste gang tal på, hvor lang tid kra­eft­pa­tien­ter rent fak­tisk ven­ter, når det ik­ke lyk­kes sy­ge­hu­se­ne at få dem i be­hand­ling til ti­den. Fle­re pa­tien­ter kom­mer hur­ti­ge­re gen­nem de­res kra­eft­for­løb end tid­li­ge­re. Men nog­le pa­tien­ter op­le­ver sto­re for­sin­kel­ser – isa­er pa­tien­ter med kra­eft i urin­ve­je­ne er hårdt ramt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.