PA­PES KA­E­RE­STE SLÅ­ET NED

Is­ho­ck­ey-fan sig­tet for had­for­bry­del­se

Ekstra Bladet - - VOORZIJDE PAGINA -

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pa­pes for­lo­ve­de er nat­ten til i går ble­vet ud­sat for vold i Kø­ben­havn.

Den mista­enk­te er frem­stil­let i Kø­ben­havns dom­mer­vagt, hvor han blev va­re­ta­egts­fa­engs­let i 13 da­ge.

Han er sig­tet for vold og ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen. Han na­eg­ter sig skyl­dig.

Episo­den ske­te klok­ken 03.30 nat­ten til i går ud for LA Bar på Gam­mel Mønt i Kø­ben­havn, hvor Sø­ren Pa­pes for­lo­ve­de, Josue Vasquez, iføl­ge an­kla­gen fik et slag i an­sig­tet med knyt­tet hånd.

Den sig­te­de skul­le i den for­bin­del­se ha­ve sagt: ’I don’t li­ke ho­mos.’

Den sig­te­de er en 34-årig mand, og han har op­lyst, at han er fra Slovaki­et, men at han har bo­pa­el i den pol­ske by Warszawa, hvor han ar­bej­der. Han kom til Dan­mark man­dag for at se VM i is­ho­ck­ey sam­men med nog­le ven­ner.

Iføl­ge an­kla­gen kom Josue Vasquez ud fra LA Bar og blev op­ma­er­k­som på slo­vak­ken. Uden var­sel slog slo­vak­ken Josue Vasquez på høj­re si­de af an­sig­tet/hal­sen.

Slo­vak­ken slog iføl­ge an­kla­gen med ven­stre hånd knyt­tet, og Pa­pes for­lo­ve­de måt­te tra­e­de et skridt til­ba­ge. En dør­mand gik imel­lem dem, hvor­ef­ter Josue Vasquez stil­le­de sig bag ham. Dør­man­den holdt slo­vak­ken va­ek, indtil po­li­ti­et kom til ste­det.

Hu­sker ik­ke me­get

Den sig­te­de har op­lyst, at han var be­ru­set, da han var på ba­ren, og at han kom op at ska­en­des med en per­son.

Des­u­den har han op­lyst, at han ik­ke slog med knyt­tet hånd, men at han må­ske slog på en an­den må­de, og at Josue Vasquez og­så slog ham.

Ge­ne­relt forta­el­ler han, at han ik­ke hu­sker me­get fra episo­den, og han op­ly­ser der­u­d­over, at han ik­ke har no­get imod ho­mo­seksu­el­le. Der­for na­eg­ter han ud­ta­lel­sen, li­ge­som han na­eg­ter sig skyl­dig i an­kla­gen.

På Face­book skri­ver Pa­pe:

’Nu ser vi fremad og be­ar­bej­der ha­en­del­sen så godt, som man nu kan.’

Justits­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at Sø­ren Pa­pe ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

På Face­book har Josue Me­di­na Vásquez selv delt et op­slag med or­de­ne: ’No mo­re ha­te cri­mes.’

Kø­ben­havns Po­li­ti har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, op­ly­ses det til Ek­stra Bla­det.

FO­TO: RUMLE SKAF­TE

Slå­et ned

Iføl­ge po­li­tiets sigtelse blev Josue Vasquez slå­et ned for­an LA Bar i Kø­ben­havn. En slo­vakisk is­ho­ck­ey-fan er sig­tet for vold og ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen. Han na­eg­ter sig skyl­dig.

FO­TO: HEN­NING HJORTH

Det var for­an LA Bar i det in­dre Kø­ben­havn, at episo­den fandt sted. Di­rek­tør Ras­mus Fre­de­rik­sen ta­ger i en skrift­lig ud­ta­lel­se kraf­tigt af­stand fra ha­en­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.