BANDELEDER STAK BRØD­RE

Det er lyk­ke­des Ek­stra Bla­det at få eks­ro­ck­e­re i ta­le un­der ano­ny­mi­tet

Ekstra Bladet - - VOORZIJDE PAGINA - KRI­STI­AN KORNØ DAN BJER­RE­GAARD Kkr@eb.dk; db@eb.dk

Ba­re vent, din svans. Du over­le­ver ik­ke. Du er død.

Par­ke­rings­plad­sen for­an Taa­strup­gaard hen­lig­ger i tus­mør­ke. Selv om det er varmt, så sam­ler en flok ma­end sig iført sor­te ka­sket­ter, hu­er, hal­se­dis­ser og jak­ker knap­pet op for­an an­sig­tet. Ek­stra Bla­det har hørt ryg­ter om, at ryg­ma­er­ke­klub­ben Mongols er un­der op­løs­ning, og er der­for ta­get ud i ghet­to-om­rå­det for at fin­de de tid­li­ge­re el­ler nu­va­e­ren­de ban­de­med­lem­mer.

– Hvem spør­ger ef­ter Mongols? Klub­ben ek­si­ste­rer ik­ke me­re. De er ik­ke vel­kom­ne her, si­ger en af de for­mum­me­de ma­end.

Ek­stra Bla­dets ud­send­te har tid­li­ge­re på af­te­nen sendt fø­le­re ud i Taa­strup­gaard for at fin­de eks-ro­ck­er­ne. Ef­ter en kort for­hand­ling lyk­kes det at over­ta­le ma­en­de­ne til at ta­le, men de be­tin­ger sig ano­ny­mi­tet af hen­syn til de­res sik­ker­hed. Ek­stra Bla­det får og­så at vi­de, at det er for far­ligt at ta­le på par­ke­rings­plad­sen. To vag­ter bli­ver der­for til­ba­ge, mens re­sten af sel­ska­bet be­va­e­ger sig la­en­ge­re ind i det men­ne­ske­tom­me sti­sy­stem mel­lem de neds­lid­te bo­lig­blok­ke.

Ma­en­de­ne be­vi­ser de­res tid­li­ge­re til­hørs­for­hold til klub­ben ved at vi­se bil­le­der af sig selv uden ma­ske­ring og med ryg­ma­er­ker til for­skel­li­ge Mongols-ar­ran­ge­men­ter. Klub­ben ek­si­ste­rer ik­ke la­en­ge­re i Dan­mark, be­kra­ef­ter de og forta­el­ler, at de fø­ler sig snydt af den tid­li­ge­re pra­esi­dent og vi­ce­pra­esi­dent.

Snydt for pen­ge

– De har snydt fle­re med­lem­mer for pen­ge, og så har de stuk­ket til po­li­ti­et. Det gør man ba­re ik­ke. Så er det slut, si­ger en af dem, der fun­ge­rer som tals­ma­end i for­sam­lin­gen, og pe­ger over på den be­va­eb­ne­de. – Han er en af dem, der har be­talt 1000 eu­ro for sit patch (ryg­ma­er­ke, red.) uden at få no­get. De er na­e­sten ti, som og­så er ble­vet snydt på den må­de.

Grup­pen forta­el­ler, at der og­så sid­der tid­li­ge­re Mongols-med­lem­mer bag trem­mer, der fø­ler sig snydt i for­bin­del­se med køb af ryg­ma­er­ker. An­gi­ve­ligt har ma­er­ker­ne til ro­ck­er­ve­ste­ne i nog­le til­fa­el­de va­e­ret fal­ske.

Pra­esi­den­ten og vi­ce­pra­esi­den­ten er fa­engs­le­de i en sag om kniv­stik­ke­ri, som Ek­stra Bla­det for­tal­te for­le­den.

Slemt at ta­le med po­li­ti­et

Men som de mørk­kla­ed­te skik­kel­ser på sti­sy­ste­met forta­el­ler, så er det slemt at sny­de si­ne brød­re, men langt va­er­re at ta­le med po­li­ti­et.

– Pra­esi­den­ten har holdt hån­den over vi­ce­pra­esi­den­ten, for­di det er hans bror. Men vi har fun­det ud af, at

han har stuk­ket i for­bin­del­se med et sky­de­ri in­de i Kø­ben­havn. Her stak han til po­li­ti­et, så en an­den blev dømt, – og man kan jo ik­ke ha­ve en stik­ker i en ro­ck­er­klub.

Ek­stra Bla­det har ef­ter­føl­gen­de søgt ak­tind­sigt i dom­men, der lig­ger fle­re år til­ba­ge – før Mongols blev etab­le­ret i Dan­mark. I dom­men bli­ver ma­en­de­nes hi­sto­rie be­kra­ef­tet.

Vi­ce­pra­esi­den­ten bry­der med ro­ck­er­nes og de kri­mi­nel­les kodeks og forta­el­ler de­tal­je­ret om en sag om et drabs­for­søg med en pi­stol. Her pe­ger han på en medtil­talt og si­ger, at det er hans pi­stol, selv­om vi­ce­pra­esi­den­ten en­der med at bli­ve dømt for be­sid­del­se af sky­de­våb­net.

Vid­ner og medtil­tal­te forta­el­ler og­så, at det er vi­ce­pra­esi­den­ten, der be­gyn­der slags­må­let, men selv pe­ger han på si­ne to medtil­tal­te. En af de medtil­tal­te bli­ver fri­kendt, for­di han slet ik­ke har va­e­ret på ste­det, men ef­ter­føl­gen­de bli­ver han sig­tet for i ret­ten at ha­ve tru­et vi­ce­pra­esi­den­ten med or­de­ne:

– Ba­re vent, din svans. Du over­le­ver ik­ke. Du er død.

Op­løst i DK Dan­ske Mongols sam­men med ty­ske dit­to un­der fe­sten i Tys­kland, hvor dan­sker­ne of­fi­ci­elt blev en del af grup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.