GRØNT SNYD

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

De grøn­ne bio­af­falds-po­ser, som man­ge dan­ske­re skal smi­de de­res mad­af­fald i, er slet ik­ke så grøn­ne.

De er nem­lig fyldt med så­kaldt ’fos­silt plast’, skri­ver Ber­ling­s­ke.

Ser­vi­ce­om­rå­de­chef Jon Pa­pe fra Kø­ben­havns Kom­mu­nes Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­ning kal­der det ’en ae­r­ger­lig nyhed’. Han for­kla­rer:

’Vi valg­te biopo­sen i den tro, at den pri­ma­ert var frem­stil­let af bi­o­gent ma­te­ri­a­le.’

Ih, alt­så. Det er ba­re så synd for kom­mu­nens re­gi­ment af højt be­tal­te tek­ni­kog mil­jø­che­fer, at de tro­e­de for­kert.

Man kan nem­lig ik­ke for­lan­ge, at kom­mu­nens bos­ser selv un­der­sø­ger, hvad de ind­kø­ber.

Det er dem, som la­ver de grøn­ne po­ser, som er rig­tig tar­ve­li­ge og dum­me.

FO­TO: MADS NIS­SEN

De grøn­ne bio­af­falds-po­ser er ik­ke go­de for mil­jø­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.