BAR­SKE UD­SIG­TER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Iføl­ge en ny rap­port fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et har det of­fent­li­ge for­brug al­drig va­e­ret stør­re.

Men det pas­ser slet ik­ke, skri­ver Erik Bjør­sted, che­fø­ko­nom i Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd, i Jyl­lands-Po­sten.

Han har ’konjunk­tur-ren­set’ he­le mo­le­vit­ten og kon­klu­de­rer:

’Det of­fent­li­ge for­brug er ik­ke hi­sto­risk højt. Det lig­ger sna­re­re lidt la­ve­re, end hvad det hi­sto­risk har gjort. Og ud­sig­ter­ne fremad ly­der på en barsk slan­ke­kur.’

Det ly­der fan­de­me ik­ke rart.

Og slet ik­ke for de man­ge sy­ge­hus-af­de­lin­ger, som kø­rer med nød­be­red­skab hver dag.

FO­TO: THO­MAS BORBERG

På sy­ge­hus-af­de­lin­ger, der kø­rer med nød­be­red­skab, ma­er­ker de ik­ke me­get til det ’hi­sto­risk’ hø­je of­fent­li­ge for­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.