Eks­pert: Så­dan fun­ge­rer ra­cis­me­pa­ra­graf­fen

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Der er en ge­ne­rel ten­dens til, at der kun fal­der dom om ra­cis­me, hvis det er et ge­ne­relt an­greb på en grup­pe af men­ne­sker.

Det for­kla­rer Tri­ne Baum­bach, cen­ter­le­der på Det Juri­di­ske Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Hun un­der­stre­ger, at hun ik­ke vil for­hol­de sig til den kon­kre­te sag, men i ge­ne­rel­le ven­din­ger si­ger hun:

– Hvis ra­cis­men er mønt­et på per­so­nen, er det ik­ke op­fat­tet af ra­cis­me­be­stem­mel­sen. Det skal va­e­re et ge­ne­relt an­greb på en be­stemt grup­pe, hvor der ek­sem­pel­vis si­ges, at ’de yng­ler som rot­ter’, el­ler ’at de er som kra­eft­knu­der’. Det skal va­e­re ge­ne­ra­li­se­ren­de.

Det se­ne­ste tal fra Rigs­po­li­ti­et vi­ser, at der i 2016 blev rejst 45 sa­ger om had­for­bry­del­ser, der var seksu­elt ori­en­te­ret. her­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.