Meghan: Min far kom­mer ik­ke til bryl­lup­pet

Ekstra Bladet - - FLASH! - LAU­RA HELLENSBERG LARS SEJR lah@eb.dk ls@eb.dk

Når prins Har­ry og sku­e­spil­le­rin­den Meghan Mark­le si­ger ja til hin­an­den på lør­dag, bli­ver det uden Mark­le se­ni­or.

Det be­kra­ef­ter Meghan Mark­le i en ud­ta­lel­se fra Ken­sing­ton Pa­la­ce.

– Desva­er­re kan min far ik­ke del­ta­ge ved vo­res bryl­lup. Jeg har al­tid holdt af min far, og jeg hå­ber, at han får fred til at fo­ku­se­re på sit hel­bred, ly­der det.

– Jeg vil ger­ne tak­ke al­le, som har sendt ge­ne­rø­se og støt­ten­de be­ske­der. I skal vi­de, hvor me­get Har­ry og jeg ser frem til at de­le vo­res spe­ci­el­le dag med jer på lør­dag.

At Tho­mas Mark­le ik­ke bli­ver en del af bryl­lup­pet, kom­mer ik­ke som den sto­re over­ra­skel­se.

Fle­re me­di­er har skre­vet, at Tho­mas Mark­le har solgt flat­te­ren­de bil­le­der af sig selv til pa­pa­ra­zzo­fo­to­gra­fer for at frem­stå pa­e­ne­re i me­di­er­ne, og at det skul­le va­e­re grun­den til, at den 73-åri­ge ik­ke del­ta­ger ved bryl­lup­pet.

Hjer­te­o­pe­ra­tion

Dog har Tho­mas Mark­le ud­talt til det ame­ri­kan­ske me­die TMZ, at han ik­ke del­ta­ger, for­di han har en hjer­te­o­pe­ra­tion ons­dag – og der­for ik­ke vil va­e­re i stand til at fly­ve med til det kon­ge­li­ge bryl­lup.

– De (la­e­ger­ne, red.) skal ind og fjer­ne en blo­ka­de, re­pa­re­re ska­der og gø­re brug af en bal­lon­ud­vi­del­se, for­tal­te han til me­di­et.

Tho­mas Mark­le har tid­li­ge­re for­talt, at han hav­de et hjer­te­an­fald tid­li­ge­re på ugen, og at han der­for skul­le til tjek på ho­spi­ta­let.

Ik­ke in­vi­te­ret

In­gen af Meghan Mark­les to ae­l­dre halv­sø­sken­de er na­ert knyt­tet til hen­de og er da hel­ler ble­vet in­vi­te­ret til bryl­lup­pet – til de­res sto­re for­try­del­se.

Men nu er det helt sto­re spørgs­mål na­tur­lig­vis: Hvem skal gi­ve Meghan Mark­le va­ek i kir­ken?

Over for TMZ ga­et­ter Tho­mas Mark­le på, at Meg­hans mor, Do­ria Rag­land, som han blev skilt fra, da Meghan var seks år, vil over­ta­ge hans hverv.

FO­TO: ALL OVER PRESS

Meg­hans far kom­mer ik­ke til at se sin dat­ter bli­ve kon­ge­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.