Ta­ber sag om våd af­ten på strip­klub

Ekstra Bladet - - FLASH! -

En våd af­ten i by­en i Kø­ben­havn ud­vik­le­de sig til en dyr af­fa­e­re for en mand fra Oden­se.

I sep­tem­ber 2016 be­søg­te han en strip­klub på Vester­bro, og her blev der købt dy­re fla­sker champag­ne og pri­va­te dan­se med strip­pe­re.

Alt i alt løb dan­kort-reg­nin­gen op i na­e­sten 100.000 kro­ner, in­den ban­ken spa­er­re­de man­dens kort.

Egen skyld

Man­den men­te, at hans kort en­ten var ble­vet mis­brugt på klub­ben, el­ler at han ik­ke var bun­det af ha­ev­nin­ger­ne, for­di han var fuld, og han vil­le der­for ik­ke be­ta­le be­lø­bet.

Strip­klub­ben an­lag­de der­ef­ter sag mod ham, og den sag vandt strip­klub­ben ons­dag ved Østre Lands­ret.

Man­den for­kla­re­de, at han ik­ke kan hu­ske, hvad der ske­te cir­ka 10-20 mi­nut­ter in­de i hans be­søg på strip­klub­ben.

Men af en vi­deo fra ste­det frem­gik det blandt an­det, at han var me­get be­ru­set og i be­sid­del­se af si­ne dan­kort, da han for­lod klub­ben.

Lands­ret­ten har der­med fun­det, at han ik­ke kan be­vi­se, at transak­tio­ner­ne på dan­kor­tet ik­ke var fo­re­ta­get af ham.

Des­u­den ha­ef­ter lands­ret­ten sig ved, at det var hans egen skyld, at han blev så fuld.

Ritzau

FO­TO: ALL OVER PRESS

En våd af­ten i by­en i Kø­ben­havn ud­vik­le­de sig til en dyr af­fa­e­re for en mand fra Oden­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.