Hvem skal vi støt­te her?

Ekstra Bladet - - FLASH! -

hørt ud­tryk­ket, at sta­ten MÅ­SKE HAR DU har et ’volds­mo­nopol’. Det ly­der må­ske vold­somt, men det da­ek­ker over, at sta­ten via po­li­ti og mi­li­ta­er er den ene­ste or­ga­ni­sa­tion i ri­get, der må udø­ve vold – det­te for at for­hin­dre mid­delal­der­li­ge el­ler mel­le­møst­li­ge til­stan­de, hvor krigs­fyr­ster og kri­mi­nel­le ban­der ha­er­ger land og ri­ge.

det­te volds­mo­nopol STA­TEN HAR OG­SÅ i bag­hån­den, når den op­kra­e­ver skat­ter – skat­tesvind­le­re ri­si­ke­rer at bli­ve hen­tet af po­li­ti­et og spa­er­ret in­de. Gør de mod­stand, gør det av.

Kun anar­ki­ster er imod sta­tens volds­mo­nopol, og jeg er ik­ke anar­kist.

Men jeg er me­get op­ma­er­k­som på, at sta­tens volds­mo­nopol er en del af en 'so­ci­al kon­trakt' imel­lem fol­ket og den­ne fa­el­le­se­je­de in­sti­tu­tion.

Her­un­der ga­el­der det, at sta­ten ik­ke un­der trus­sel om vold skal tvangs­op­kra­e­ve pen­ge fra bor­ger­ne for så at bru­ge dis­se mid­ler til at fø­re propaganda, der stri­der imod bor­ger­nes do­mi­ne­ren­de rets­op­fat­tel­se – el­ler grund­lovens fri­heds­ret­tig­he­der.

VUC åben­lyst over­t­rå­dt I LYNG­BY HAR sin del af den ’so­ci­a­le kon­trakt’. Det hjalp en grup­pe un­ge ak­ti­vi­ster fra or­ga­ni­sa­tio­nen Iden­ti­ta­er bor­ger­ne med at for­stå. VUC Lyng­by, som er fi­nan­si­e­ret af dan­ske skat­te­kro­ner, hav­de la­vet en kampag­ne med et bil­le­de af en kvin­de­lig kon­ver­tit iført is­la­misk hi­jab. Og un­der kvin­den stod tek­sten ’Din ud­dan­nel­se – din frem­tid’.

Med ta­pe og et styk­ke pa­pir, der kan fjer­nes igen, aen­dre­de Iden­ti­ta­er tek­sten til: ’Is­la­mi­se­ring – din frem­tid?’.

Da jeg så et op­slag på Face­book med Iden­ti­ta­ers hap­pe­ning, bak­ke­de jeg dem op.

pla­ka­ten er, at den PRO­BLE­MET MED som det mest na­tur­li­ge i ver­den hyl­der en re­li­gion og po­li­tisk ide­o­lo­gi, der me­get spe­ci­fikt kra­e­ver en ra­ek­ke sam­fundsa­en­drin­ger, som vil­le stri­de imod den dan­ske grund­lov og imod den al­min­de­li­ge dan­ske rets­op­fat­tel­se. En ide­o­lo­gi, der spe­ci­fikt af­vi­ser de­mo­kra­ti, li­ge­stil­ling og yt­rings­fri­hed, som rets­ligt – og til­li­ge i det al­min­de­li­ge dan­ske normsa­et – er helt cen­tra­le va­er­di­er.

Hvem skal vi støt­te her? Sta­ten, der via sit magt­mo­nopol uret­ma­es­sigt tvin­ger al­le dan­ske­re til at fi­nan­si­e­re en kampag­ne, der be­ka­em­per de­res mest cen­tra­le va­er­di­er og sit eget rets­li­ge fun­da­ment? El­ler ung­dom­men, der via ci­vil uly­dig­hed yder mod­stand og for­sø­ger at neut­ra­li­se­re det­te?

Kun anar­ki­ster er imod sta­tens volds­mo­nopol, og jeg er ik­ke anar­kist

helt sim­pel. I BE­SLUT­NIN­GEN ER IK­KE et de­mo­kra­tisk par­ti som Nye Bor­ger­li­ge be­nyt­ter vi de­mo­kra­ti­ske mid­ler som mod­stand.

Det gør jeg, og det sam­me for­ven­ter jeg af vo­res med­lem­mer. Men i den­ne sag er jeg på de un­ge men­ne­skers si­de.

Sta­ten svig­te­de sit man­dat. Bor­ger­ne sag­de fra.

FO­TO: KRI­STOF­FER TROLLE

Un­der kvin­den stod tek­sten ’Din ud­dan­nel­se – din frem­tid’. Med ta­pe og et styk­ke pa­pir, der kan fjer­nes igen, aen­dre­de Iden­ti­ta­er tek­sten til: ’Is­la­mi­se­ring – din frem­tid?’. Og det er helt i or­den, me­ner Per­nil­le Ver­mund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.