Lang­somt

’Dår­lig sig­nal­po­li­tik’ FYLDT MED SOR­TE HUL­LER: Ny af­ta­le om in­ter­net og mo­bil­da­ek­ning gi­ver knas på linj­en i et af Dan­marks sor­te tek­no­lo­gi-hul­ler

Ekstra Bladet - - FLASH! - KRI­STI­AN BRÅRUD LAR­SEN kbl@eb.dk

Dan­marks­kor­tet er fyldt med hul­ler, hvor in­ter­net­tet hak­ker sig gen­nem kab­ler og bak­ker.

Men al­le­re­de om to år skal al­le ha­ve in­ter­net ’i di­gi­tal topklas­se’, slog samt­li­ge par­ti­er fast i går med et nyt te­le­for­lig.

Den må po­li­ti­ker­ne dog la­en­ge­re ud på lan­det med, ly­der det fra Skov-Ha­strup midt på Sja­el­land, hvor in­ter­net­tet sta­dig sla­e­ber sig igen­nem te­le­fon­stik­kets kob­ber­kab­ler.

– Målsa­et­nin­gen er fin nok, men det er naivt at tro, at så­dan nog­le som os kan få hur­tigt in­ter­net i 2020. Det er dår­lig sig­nal­po­li­tik, si­ger Chri­sti­an Goos­mann.

I dag kan han og fa­mi­li­en knap nok sen­de et bil­le­de på mail el­ler se tv på net­tet. Ha­stig­he­den er må­lt til 3,3 mbit down­lo­ad og 0,1 mbit up­lo­ad.

Po­li­ti­ker­nes mål er 100 mbit down­lo­ad og 30 mbit up­lo­ad til al­le.

Umid­del­bart er det mar­ke­det, alt­så teleud­by­der­ne, som iføl­ge po­li­ti­ker­ne skal sør­ge for at nå må­let. Det har de prø­vet i Skov-Ha­strup.

– Mar­ke­det kan ik­ke kla­re det på en 1,5 ki­lo­me­ter lang grus­vej med seks hu­stan­de. Der er in­gen sto­re teleud­by­de­re, der har in­ter­es­se i at la­eg­ge fi­ber­net her, forta­el­ler Chri­sti­an Goos­mann.

Der er man­ge ste­der – som Skov-Ha­strup – hvor mar­ke­det ik­ke har le­ve­ret hur­tigt net.

Hver 10. uden hur­tigt net

I dag har hver tien­de bolig el­ler virk­som­hed ik­ke ad­gang til re­ge­rin­gens in­ter­net-mål iføl­ge Ener­gi­sty­rel­sen.

Det står va­erst til i Re­gion Sja­el­land, hvor 20 pro­cent har lang­som­me­re in­ter­net.

Der­for vil par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get nu gi­ver fle­re mil­li­o­ner til den så­kald­te bred­bånd­s­pul­je og må­l­ret­te den til tyndt be­fol­ke­de om­rå­der.

– Vi har søgt bred­bånd­s­pulj­en, men fik af­slag, og jeg tror ik­ke, at vo­res lil­le by kan få støt­te, selv om de må­l­ret­ter det, vur­de­rer Chri­sti­an Goos­mann.

Han me­ner, at po­li­ti­ker­ne i ste­det bur­de støt­te lo­ka­le ud­by­de­re, som med en luftbå­ren tek­no­lo­gi fra ud­valg­te hu­se kan gi­vet hur­tigt net i de sor­te hul­ler.

’In­gen nem­me løs­nin­ger’

Par­ti­er­ne bag af­ta­len er­ken­der, at målsa­et­nin­gen om lyn­hur­tigt bred­bånd til al­le ik­ke er en snup­tags-løs­ning.

’Der fin­des in­gen nem­me el­ler simp­le løs­nin­ger med hen­syn til at nå målsa­et­nin­gen’ står der for ek­sem­pel i af­ta­le­teksten.

Det er da og­så skre­vet ind i af­ta­len, at par­ti­er­ne nok må mø­des i 2020 og drøf­te, ’om målsa­et­nin­gen skal op­da­te­res’.

KIL­DE: ENER­GI­STY­REL­SEN

De rø­de om­rå­der kan i dag ik­ke få en ha­stig­hed på 100/30 mbit, som er po­li­ti­ker­nes mål for al­le dan­ske­re i 2020.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.