AF­TA­LEN OM HUR­TI­GE­RE IN­TER­NET

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Det er i ud­gangs­punk­tet mar­ke­det selv, der skal ud­rul­le te­le­net i Dan­mark.

Det of­fent­li­ge skal kun blan­de sig, der hvor mar­ke­det kan ha­ve van­ske­ligt ved at nå ud.

Bred­bånd­s­pulj­en for­ø­ges til 100 mio. kr. i 2018, og må­l­ret­tes tyndt be­fol­ke­de om­rå­der.

Mo­bil­tek­no­lo­gi­en 5G er 100 gan­ge hur­ti­ge­re end det nu­va­e­ren­de 4G, men Dan­mark hal­ter ef­ter an­dre lan­de.

Der­for nedsa­et­tes et nyt bran­che­forum. Det skal gø­re klar til 5G, der for­ven­tes af bli­ve in­tro­du­ce­ret i Dan­mark i lø­bet af tre til fem år.

Af­ta­len lø­ber frem til 2021, hvor par­ti­er­ne igen skal drøf­te for­li­get.

Kil­de: Ener­gi­mi­ni­ste­ri­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.