87-åri­ge Bir­t­he låst in­de i con­tai­ner

MÅ IK­KE SKE IGEN: Fra nu la­der vi con­tai­ner­ne stå åb­ne, når vi for­la­der plad­sen, si­ger le­de­ren af plad­sen i Bo­gen­se

Ekstra Bladet - - FLASH! - TOR­BEN RASK trl@eb.dk

De ot­te an­sat­te på gen­brugs­plad­sen i i Bo­gen­se pri­ser sig lyk­ke­li­ge for, at et ae­g­te­par i lør­dags ved luk­ke­tid til­fa­el­digt ane­de uråd, da de hør­te 87-åri­ge Bir­t­he Sø­ren­sen ban­ke på en con­tai­ner med salg­ba­re gen­brugs­ting – in­de­fra.

For hav­de ae­g­te­par­ret ik­ke hørt den fortviv­le­de, ae­l­dre kvin­des ban­ke­ly­de, kun­ne de i va­er­ste fald va­e­re mødt på ar­bej­de søn­dag ved ti­ti­den til en sta­er­kt ry­stet Bir­t­he Sø­ren­sen.

– Der ske­te det, der ik­ke må kun­ne ske, og vi er al­le sam­men ke­de af det og ulyk­ke­li­ge over, at Bir­t­he Sø­ren­sen blev bragt i den si­tu­a­tion, si­ger Hans Ras­mus­sen, der er le­der af gen­brugs­plad­sen, hvor han har ar­bej­det i knap 20 år.

Han til­fø­jer, at per­so­na­let på ste­det i sam­råd med kom­mu­nen al­le­re­de da­gen ef­ter in­de­luk­nin­gen be­slut­te­de, at lå­ger­ne til al­le con­tai­ner­ne på plad­sen skal for­bli­ve ulå­ste og­så ef­ter luk­ke­tid klok­ken 16 i we­e­ken­der­ne og klok­ken 17 i hver­da­ge­ne.

Tre af de ot­te an­sat­te var på ar­bej­de, da Bir­t­he Sø­ren­sens nys­ger­rig­hed ef­ter de ting i gen­brugs­con­tai­ne­ren, som kan kø­bes for en lav pris, ko­ste­de hen­de fri­he­den i fem mi­nut­ter – og man­ge for­stå­e­li­ge be­kym­rin­ger og frygt for, hvad kon­se­kven­ser­ne kun­ne bli­ve, hvis hen­des ban­ke­ly­de ik­ke var ble­vet hørt.

– Det var en er­fa­ren me­d­ar­bej­der, som hav­de låst con­tai­ne­ren ru­ti­ne­ma­es­sigt uden at hø­re no­get, og han er selv­føl­ge­lig den af os al­le, der har va­e­ret mest let­tet over den lyk­ke­li­ge ud­gang på sa­gen, si­ger Hans Ras­mus­sen.

Iføl­ge di­rek­tør for tek­nik, er­hverv og kul­tur i Nord­fyns Kom­mu­ne Hen­rik Bo­e­sen har kom­mu­nens i alt tre gen­brugs­plad­ser al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de.

Alarm­sy­stem en mu­lig­hed

– Folk skal selv­føl­ge­lig kun­ne fø­le sig tryg­ge, når de be­sø­ger vo­res gen­brugs­plad­ser. Der­for får den­ne sag os til straks at se på, hvad vi kan gø­re for i frem­ti­den af und­gå lig­nen­de ha­en­del­ser, si­ger Hen­rik Bo­e­sen.

Ud over Bo­gen­se-plad­sens øje­blik­ke­li­ge re­ak­tion med ik­ke la­en­ge­re at lå­se con­tai­ner­ne na­ev­ner Hen­rik Bo­e­sen mulig­he­den for en me­re tek­nisk løs­ning alarm­sy­stem.

– Nu må vi se, hvad der tje­ner os al­le bedst. Først og frem­mest er vi ba­re gla­de for, at Bir­t­he Sø­ren­sens råb om hja­elp blev hørt, si­ger han. med et

FO­TO: TIM KILDEBORG JEN­SEN

Et chok Hel­dig­vis hør­te no­gen Bir­t­he Sø­ren­sen ban­ke in­de i con­tai­ne­ren.

FO­TO: TIM KILDEBORG JEN­SEN

Bir­t­he fik sig et chok og en me­get uhyg­ge­lig op­le­vel­se på gen­brugs­j­agt i Bo­gen­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.